Kort fortalt

 • Før du går i gang med et byggeprosjekt, kan det være nyttig å ta kontakt med kommunen for å få veiledning.

Før du tar kontakt med kommunen, bør du ha informasjon om veiprosjektet klar. Det kan være kart, tegninger av veitraseen, skisser eller en klar beskrivelse av spørsmålene du ønsker svar på. Husk at jo bedre informasjon vi får, desto bedre veiledning kan vi gi.

Noen ganger kan vi svare via telefon eller e-post. Andre ganger er det best å møtes over bordet, enten for veiledning eller til en formell forhåndskonferanse.

Hvis du ønsker forhåndskonferanse, må du på forhånd sende opplysningene til postmottak@orkland.kommune.no

Vi på plan og byggesak bidrar gjerne med avklarende informasjon i forbindelse med tiltaket ditt. For at du skal komme raskest mulig i mål trenger vi en del informasjon om hva dere planlegger å bygge før møtet. Opplysninger om type tiltak, omfang, plassering og tenkt bruk skal derfor være på plass før møtetidspunkt med oss kan avtales. Er det andre ting du vil diskutere med oss i møtet ber vi deg om en kort forklaring på det også.

Dersom du har engasjert et foretak som skal hjelpe deg med å søke om veiprosjektet bør de være med på møtet.

Beskrivelse

Skal du bygge ny vei eller bygge parkeringsplass, må du søke kommunen om godkjenning. Skal du samtidig etablere massetak i forbindelse med bygging og vedlikehold av veien, må du også søke om dette.

De miljømessige konsekvensene som bygging og bruk av veien vil ha for naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, vil bli vurdert. I alle veisaker skal det gjøres vurderinger etter:

Vilkår

Veianlegg omfattes av bestemmelsene om byggesaksbehandling i plan- og bygningsloven.

Avkjørsler fra offentlig vei skal på forhånd være godkjent av veimyndighetene.

Når det gjelder avkjørsler fra annen godkjent vei (veier i et regulert område e.l.) skal det også innhentes atkomstrett fra de aktuelle grunneiere som denne veien går over, og når det gjelder det nye tiltaket skal det også her innhentes adkomstrett fra de grunneiendommene som blir berørt.

I forbindelse med selve godkjenningen kan kommunen sette tekniske og miljømessige vilkår.

Situasjonskart som samsvarer med reguleringsplan, og som viser nøyaktig plassering av veiene i forhold til eksisterende bebyggelse og tomter i planområdet, må følges for tiltaket.

Krav til vei (veistandard)

På tiltaket med bygging av hyttevei skal følgende veistandard gjelde: «Landbruksvei- veiklasse 3»

Hytteveien skal utformes slik at den har god fremkommelighet, og tåler belastningen av lastebil, slamtømming og eventuelt brannbil. Kommunen krever derfor at veistandard for landbruksveiklasse 3 og 4 følges, avvik må omsøkes og begrunnes.

Alle skjæringer og fyllinger skal avsluttes inn mot terreng slik at sideområdene får en estetisk god utforming og slik at overgangen mot eksisterende terreng blir mest mulig naturlig.

Veiledning

Skriftlig søknad sendes til kommunen.

På forhånd må du informere de som blir berørt av veianlegget (naboer/grunneier). Opplys i søknaden om at dette er gjort. Beskriv hvilken nytte utbyggingen vil ha og hvordan du kan begrense faren for flom, erosjon, løsmasseskred og annen negativ påvirkning på miljøet.

Denne type tiltak er ansvarsbelagt og følgende søknadskjema skal brukes:

Sammen med denne må også følgende skjema/dokumenter være med:

 • Nabovarsling (kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel)
 • Situasjonskart, avkjørselsplan
 • Erklæring om ansvarsrett og gjennomføringsplan
 • Beskrivelse av tiltaket
 • Tegninger - tverrprofil, lengdeprofil og skråningsutslag

Angående situasjonskart må du vedlegge et kart som viser:

 • planlagt vei
 • eksisterende veier i området
 • planlagt massetak i forbindelse med veibyggingen, dersom dette skal skje i nærområdet

Du må også avmerke følgende i sit. kartet dersom det blir berørt av veitiltaket:

 • kjente miljøverdier
 • områder med kjent skredfare
 • eksisterende bebyggelse eller annen infrastruktur

Saksbehandling

Ved bygging av veier må det i hvert enkelt tilfelle vurderes om veien er i tråd med planen over området.

Dersom den er det blir tiltaket behandlet som en byggesak (i regulerte områder), men dersom tiltaket ikke er i tråd med planen så må tiltaket disp. behandles og det må søkes om dispensasjon.

Denne behandler kommunen enten administrativ eller politisk etter en vurdering av hver enkelt sak over tiltakets størrelse/lengde. En slik sak må også ut på høring med en høringsfrist på 4 uker dersom tiltaket ligger i LNFR- område.

Før kommunen fatter et vedtak, skal berørte parter få mulighet til å uttale seg om saken. Dette kan være kulturminnemyndighetene, Statens vegvesen, Statsforvalteren m.fl.

Forventet saksbehandlingstid over dispensasjon er inntil 12 uker. Dersom tiltaket er i tråd med planbestemmelser så er det en forventet saksbehandlingstid på 3 uker ved komplett søknad.

Kommunens gjør vurderinger i samsvar med naturmangfoldsloven § 7 og kan:

 • godkjenne søknaden,
 • sette vilkår for godkjenning av søknaden
 • avslå søknaden helt eller delvis

I det godkjente vedtaket er det en frist over tiltaket angående varighet og stillstand. Hvis fristen ikke overholdes, faller godkjenningen bort. I noen tilfeller kan kommunen forlenge fristen etter endringsmelding.

Når veien er ferdig bygget eller ombygget skal du søke om ferdigattest til kommunen om at veitiltaket er klart for godkjenning. Kommunen gjennomfører og sender ut godkjenning av søknad om ferdigattest, samt at vi registrerer dette i kommunens kartprogram.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.