Om barnehagene i Orkland

Orkland kommune har søknadsfrist for barnehageplass 1. mars hvert år.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes for, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet er født.

Det ovennevnte er hjemlet i barnehagelovens §12 a. Rett til plass i barnehage. Orkland kommune har imidlertid utvidet retten til barnehageplass utover dette: 

Opptak for barn som fyller ett år i løpet av desember, januar, februar, mars, april og mai har rett på plass måneden etter fylte et år. Søknadsfrist 1.oktober.

Flytter du til Orkland kommune i løpet av barnehageåret, har barnet ditt rett på plass innen tre måneder fra søknadsdato.

Det foretas ikke inntak av nye barn i juni og juli.

Orkland kommune er ett opptaksområde. Det betyr at ikke alle nødvendigvis får førsteønsket oppfylt når det gjelder hvilken barnehage man får plass i. Vi tilstreber imidlertid å imøtekomme ønsker så langt det lar seg gjøre.

Om Evjen barnehage

Evjen barnehage ligger i Evjen skolekrets. Vi har sju avdelinger med 131 plasser. Vår barnehage skal være psykisk helsefremmende, et arbeid vi aktivt utvikler, beskytter og opprettholder i hverdagen. Vi gir rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer. I fellesskap med andre skal de utvikle et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner.

Barn skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. I vår barnehage legger vi vekt på å skape gode relasjoner til barn og mellom barn. Like viktig er å skape gode relasjoner til foreldre og et godt arbeidsmiljø. Våre verdier modig, klok og nær skal bidra til trygghet, tilhørighet og mestring.

Åpningstider

Barnehagen er åpen hverdager fra kl 06:45 - 16:30