Vedtatt av kommunestyret 19.12.2023 - Gjeldende fra 01.01.2024

Ordinær bolig

Sats bolig - 2 ganger årlig feiingKr/røykløp501
Sats bolig - 2 ganger årlig tilsyn                             Kr/bruksenhet1 003
Sats bolig - feiing hvert årKr/røykløp334
Sats bolig - tilsyn hvert årKr/bruksenhet669
Sats bolig - feiing hvert 2. årKr/røykløp264
Sats bolig - tilsyn hvert 2. årKr/bruksenhet526
Sats bolig - feiing hvert 4. årKr/røykløp200
Sats bolig - tilsyn hvert 4. årKr/bruksenhet404
Sats bolig - feiing hvert 6. årKr/røykløp159
Sats bolig - tilsyn hvert 6. årKr/bruksenhet319
Sats bolig - feiing hvert 8. årKr/røykløp117
Sats bolig - tilsyn hvert 8. årKr/bruksenhet231

Fritidsbolig

Sats fritidsbolig - 2 ganger årlig feiing                   Kr/røykløp753
Sats fritidsbolig - 2 ganger årlig tilsynKr/bruksenhet1.506
Sats fritidsbolig - feiing hvert årKr/røykløp498
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert årKr/bruksenhet998
Sats fritidsbolig - feiing hvert 2. årKr/røykløp393
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 2. årKr/bruksenhet787
Sats fritidsbolig - feiing hvert 4. årKr/røykløp303
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 4. årKr/bruksenhet606
Sats fritidsbolig - feiing hvert 6. årKr/røykløp238
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 6. årKr/bruksenhet474
Sats fritidsbolig - feiing hvert 8. årKr/røykløp173
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 8. årKr/bruksenhet346

Tilsyn med gassanlegg/gassfyring

Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert år                      Kr/bruksenhet601
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 2. årKr/bruksenhet474
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 4. årKr/bruksenhet363
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 8. årKr/bruksenhet207

Betaling for feiing og tilsyn ved fritidsboliger – presisering

Dommen i Frostating Lagmannsrett 

I oktober 2023 fikk en hytteeier i Fjord kommune i Møre og Romsdal medhold i Frostating Lagmannsrett i at kommunen ikke kunne kreve gebyr for feiing og tilsyn dersom det ikke var behov. Dommen fikk mediaomtaleog ble mye diskutert i sosiale media. Dommen har sin bakgrunn i at Fjord kommune har en egen lokal forskrift som medfører at det ikke kan kreves gebyr der feiing og tilsyn ikke er utført i andre tilfeller enn de som uttrykkelig er nevnt. 

Fjord vs. Orkland 

I likhet med de fleste andre kommuner i Norge har ikke Orkland kommune den samme bestemmelsen som Fjord kommune har i sin lokale forskrift. Vi har lagt til grunn at feiing og tilsyn ved fritidsboliger skal gjøres etter behov, gitt etter en risikovurdering, i samsvar med forskrift om brannforebygging § 17.  

Forskrift og praksis 

I vår forskrift slås det tydelig fast at gebyr kreves inn årlig, uavhengig av tidspunkt for feiing og tilsyn. Gebyrplikten er ikke knyttet opp mot tidspunktet for feiing eller tilsyn.Kommunen har også lagt inn en bestemmelse om særskilt gebyr i tilfeller hvor feiing og tilsyn ikke er gjennomført, fordi fyringsanlegget ikke er gjort tilgjengelig av eier. Vi har altså her valgt en annen løsning enn Fjord kommune.  

Adgang og rettigheter 

Orkland kommune har rett til å fastsette lokal forskrift om, feie- og tilsynsgebyr. Kommunen har etter loven adgang til å kreve samme årlige gebyr fra eierne selv om kommunen har vurdert at noen fyringsanlegg behøver feiing og/eller tilsyn oftere og/eller sjeldnere enn andre. Kommunen har også adgang etter loven til å kreve gebyr fra en eier de årene kommunen ikke gjennomfører feiing og/eller tilsyn hos vedkommende. Dette er tydelig fastslått i Lagmannsrettens vurdering.  

Hyppighet basert på risiko 

I Orkland kommunes informasjonsskriv til innbyggerne framgår det tydelig at hyppighet av feiing og tilsyn blir vurdert ut ifra en risikomodell, og er avhengig av type skorstein, ildsted, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget, fra to ganger i året til hvert åttende år. 

Her kan du lese mer om temaet: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet – kommunale gebyrforskrifter  

Frostating Lagmannsrett – Beslutning i Fjordsaken  

Orkland kommune – Forskrift om feie- og tilsynsgebyr 

Fjord kommune – forskrift om tilsynsgebyr