Vedtatt av kommunestyret 18.12.2019

1. Oppretting av grunneiendom, festegrunn eller punktfeste

Punktfeste 9.300
0-500 m2 16.700
501-2000 m2 20.700
2001-10000 m2 økning pr. påbegynt 1000 m2 2.000
deretter økning pr. påbegynt 5000 m2 2.000

2. Oppretting av grunn for landbruksformål, eller allmennyttige formål

Faktureres etter medgått tid iht. punkt 14, med minstepris 9.300

3. Oppretting av tilleggsarel, som skal sammenføyes med eksisterende grunneiendom

0-250 m2 6.600
251-500 m2 10.000
501-750 m2 13.300
751-1000 m2 16.700
deretter økning pr. påbegynt 1000 m2 2.000

4. Oppmåling av uteareal per eierseksjon

0-50 m2 9.300
51-250 m2 13.300
251-2000 m2 20.700
deretter økning pr. påbegynt 1000 m2 2.000

5. Oppretting av anleggseiendom

0-2000 m3 20.700
deretter økning pr. påbegynt 1000 m3 2.000

6. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

som overstående punkt 1-5, med ett tillegg på 3.500

8. Grensejustering av anleggseiendom

0-250 m3 6.600
251-1000 m3 10.000

9. Arealoverføring grunneiendom, festegrunn og jordsameie

0-250 m2 13.300
251-500 m2 16.700
deretter økning pr. påbegynt 500 m2 2.000

10. Arealoverføring anleggseiendom

0-250 m3 13.300
251-500 m3 16.700
deretter økning pr. påbegynt 500 m3 2.000

11. Klarlegging av eksisterende grense, tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Første punkt, eller inntil 100 meter grenselengde 4.500
deretter pr. punkt, eller pr. påbegynt 100 meter grenselengde 1.000

12. Klarlegging av eksisterende grense, ikke tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For første punkt, eller inntil 100 meter grenselengde 6.500
deretter pr. punkt, eller pr. påbegynt 100 meter grenselengde 2.500