Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.
Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse, slik at barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.

Det er ulike grunner til at barn og familier i perioder av livet trenger hjelp fra barnevernet. Vi kan i slike tilfeller komme inn for å hjelpe barn og familier slik at barn og unge sikres omsorg, trygghet, gode levekår og utviklingsmuligheter. Vi kan sette i verk forskjellige tiltak avhengig av situasjon og type problematikk. Vi jobber etter Lov om barnevern (barnevernsloven)

Telefonhenvendelser til barneverntjenesten

Barneverntjenesten kan kontaktes på via mobiltelefon (se under «Ansatte i barneverntjenesten» nedenfor) På hverdager er mottakstelefon 906 32 591 betjent 08:00 – 15:30

Forebyggende arbeid

Barneverntjenesten er opptatt av forebyggende arbeid, og jobber sammen med andre hjelpeinstanser i kommunen. Dette for at barn og unge og deres familier skal få hjelp så tidlig som mulig. Vi jobber i tverrfaglige fora sammen med blant andre PPT, helsestasjon, skole og barnehage.

Vi kan gi råd og veiledning uten at det trenger å være en barnevernssak. Privatpersoner eller offentlige instanser kan da ta kontakt på vår mottakstelefon 906 32 591. Henvendelsene kan selvsagt være anonyme.

Hvordan går du fram?

En barnevernssak starter med at barnevernet får en bekymringsmelding. Slike meldinger kan komme fra barn og unge selv, foreldre, familie, venner og offentlige instanser som skoler og barnehager. Offentlige instanser og yrkesgrupper har plikt til å melde til barnevernet om det er grunn til å tro at det er bekymring for et barns omsorgssituasjon.

Er du som privatperson bekymret for barn? Ta kontakt! Det kan være viktig for det barnet eller ungdommen det gjelder.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du tar kontakt eller sender en bekymringsmelding.

Bekymringsmelding – hvor melder du og hva skjer etterpå

Barneverntjenesten har et eget skjema som brukes om du vil sende en skriftlig bekymringsmelding.

Du kan også melde din bekymring muntlig på vår mottakstelefon 906 32 591. Ved å ringe kan du også få veiledning på hva du kan foreta deg med tanke på din bekymring, også hvordan barnet og familien best kan hjelpes om det ikke skal sendes en melding. Kanskje er det noe familie eller annet nettverk kan bidra med som kan hjelpe familien.

Som privatperson kan du melde bekymring både ved å oppgi navnet ditt eller ved å være anonym. Om du vurderer å melde anonymt, kan du gjerne ta kontakt med oss for å se om vi sammen kan finne løsninger som gjør at du kan stå fram med navn.

Når barnevernet får inn en melding, blir denne grundig vurdert for å se om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere, ref barnevernloven § 2-2 Om saken skal undersøkes videre vil barnet eller ungdommen og foreldrene kontaktes. Vurderes det at meldingen er åpenbar grunnløs eller at lovens vilkår ikke er oppfylt, vil meldingen henlegges. Det betyr at barnevernet ikke gjør noe mer i saken.

Hjelpetiltak

Beskrivelse

Hjelpetiltak er som oftest helt frivillig og noe som kan bidra til å bli en positiv forandring for barnet og familien. Hvor lenge man trenger hjelp kan variere. Eksempler på hjelpetiltak kan være veiledning til foreldre, støttekontakt, hjelp i hjemmet i form av en miljøarbeider og avlastning for foreldre. Frivillig plassering utenfor hjemmet som til slekt eller nettverk og formidling av plass på institusjon, kan også være hjelpetiltak. Barn skal bo hjemme så langt det er mulig, og barneverntjenesten etterstreber å finne løsninger sammen med barn, unge, deres foreldre samt familiens nettverk for at det skal være mulig.

Målgruppe

Barn fra 0 – 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak videreføres eller endres til andre tiltak inntil barnet har fylt 25 år.

Hvordan motta hjelpetiltak?

Barn og unge samt deres foreldre kan søke om tiltak hos barneverntjenesten. Barneverntjenesten vil da vurdere om det er grunnlag for tiltak etter barnevernloven i et tett samarbeid med familien.

Ved at offentlige instanser, familien selv, eller andre privatpersoner melder bekymring til barnevernet kan det etter en barnevernfaglig undersøkelse der hjelpetiltaksbehovet i familien utredes, settes i verk hjelpetiltak. Tiltakene vil som regel settes i verk med samtykke med det aktuelle barnet samt deres foreldre.

Barnevernet er opptatt av at barn og unge skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon slik at de har gode forutsetninger for å gi uttrykk for sine meninger. Disse meningene skal tillegges vekt.

Har du lyst til å bidra?

Vi har behov for

Besøkshjem/avlastning

Å være besøkshjem innebærer å ta imot et barn eller en ungdom en eller flere helger per måned. Besøkshjem er et hjelpetiltak som er ment som en støtte til familier, og skal være supplerende til barnets opprinnelige hjem.

Støttekontakter

Støttekontakt er et hjelpetiltak som gis til barn og unge som trenger støtte til å delta på ulike aktiviteter.

Miljøarbeidere

Miljøarbeidere jobber sammen med barn, unge og familier for å støtte opp rundt deres hverdagen. Det kan innebære veiledning i hjemmet, praktisk bistand eller støtte til å gjennomføre sosiale aktiviteter.

Fosterhjem

Fosterhjem er private hjem som tar vare på barn og unge som ikke kan bo til sine foreldre. Fosterforeldrene har det daglige ansvaret og skal samarbeide med barnets familie og barneverntjenesten til det beste for barnet. Som fosterhjem er man en ordinær familie med overskudd og tid til å gi noe ekstra til et barn som trenger det.

Tilsynspersoner

Alle barn som bor i fosterhjem skal ha en tilsynsperson. Tilsynspersonen er engasjert av barneverntjenesten og har som oppgave å sikre at barnet har det bra i fosterhjemmet.

Beredskapshjem

Et beredskapshjem er et hjem hvor barn og unge bor midlertidig fordi de av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Beredskapshjem er private hjem som er særlig egnet til å ta imot barn ved hasteflytting. Plasseringen er for en kortere periode. Du får lønn og økonomisk støtte til å dekke utgifter.

Familievenn

Som familievenn bidrar du til støtte til familien ved å være sammen med dem hjemme eller på ulike aktiviteter. Aktiviteter kan være å følge barn på fritidsaktiviteter, lage og spise middag sammen med familien, besøke de jevnlig, vise de rundt i nærmiljøet.

Ta kontakt

Mottakstelefon 906 32 591
Hverdager 08:00 - 15:30
Henvendelsene kan gjøres anonyme

Barnevernvakt

Utenom vår åpningstid er barnevernvakta i Trondheim tilgjengelig hele døgnet. De kan nås på telefon 02800

Barnevernvakta er et tilgjengelig barnevern for barn, unge og deres pårørende i akutt krise. De yter akutthjelp ved husbråk, innbringelser eller andre kriser i hjemmet.

Barnevernvakta er en forlenget del av den kommunale barneverntjenesten på de tider da barneverntjenesten i kommunen er stengt.

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen 116111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Her kan barn selv ta kontakt. Voksne som er bekymret for barn og unge kan også ringe dette nummeret. Nødtelefonen er åpen fra 15:00 til 08:00 på hverdager, samt døgnåpen i helgene og på helligdager.

Ansatte i barneverntjenesten

Nine SkårildBarnevernleder977 11 643 nine.skarild@orkland.kommune.no 
Karin JordetFagleder 908 19 195

karin.jordet@orkland.kommune.no

Thomas GulbrandsenBarnevernkonsulent/
teamleder omsorg
916 71 363thomas.gulbrandsen@orkland.kommune.no
Vera HauganSekretær954 71 971vera.haugan@orkland.kommune.no
Camilla AasBarnevernkonsulent906 11 581Camilla.aas@orkland.kommune.no
Linn SzaboBarnevernkonsulent941 38 411linn.hovset@orkland.kommune.no
Lisbeth Olsen NyborgBarnevernkonsulent905 25 086lisbeth.nyborg@orkland.kommune.no
Jan JohansenBarnevernkonsulent906 40 948jan.johansen@orkland.kommune.no
Andrea HattremBarnevernkonsulent905 95 746Andrea.hattrem@orkland.kommune.no
Alex Brent OwenBarnevernkonsulent903 67 360alex.owen@orkland.kommune.no
Kristin AspaasBarnevernkonsulent468 28 701kristin.aspaas@orkland.kommune.no
Lumturije A. Røttereng 480 87 766lumturije.ahmeti@orkland.kommune.no
Emma Moen-JohansenBarnevernkonsulent948 02 642Emma.moen-johansen@orkland.kommune.no
Elisabeth HanssonBarnevernkonsulent906 56 082Elisabeth.hansson@orkland.kommune.no
Camilla VoldBarnevernkonsulent905 50 232Camilla.vold@orkland.kommune.no
Maria Rikstad StokkeFosterhjemsveileder902 43 480maria.stokke@orkland.kommune.no
June TidslevoldBarnevernkonsulent
Vikar
901 23 262June.tidslevold@orkland.kommune.no
Ida Henriette SkoglundBarnevernkonsulent
Vikar
482 56 507Ida.skoglund@orkland.kommune.no
Ingri Viggaklev LøvsetSvangerskapspermisjon905 50 232Ingri.lovset@orkland.kommune.no
Student 1«Varierer»901 22 028 
Student 2«Varierer»948 10 416