Kulturpris

Orkland kommune sin kulturpris kan tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som anerkjennelse for fremragende innsats i kulturarbeidet og/eller det frivillige arbeidet i Orkland kommune.

Retningslinjer kulturpris

 1. Orkland kommune sin kulturpris kan tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som anerkjennelse for fremragende innsats i kulturarbeidet og/eller det frivillige arbeidet i Orkland kommune. Prisen kan også tildeles profesjonelle kulturarbeidere fra Orkland kommune som gjennom sitt virke har bidratt til å synliggjøre Orkland som kulturkommune.
 2. Prisen deles ut hvert år. Utdelingen kan utestå hvis hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse mener at foreslåtte kandidater ikke fyller vilkårene.
   
 3. Forslag på kandidater til kulturprisen i Orkland kommune kan fremmes av innbyggere, institusjoner eller organisasjoner. Forslaget må inneholde opplysninger om hva kandidaten har arbeidet med innen kulturområdet. Skjema og frist for innsendelse av forslag blir kunngjort i Avisa Sør-Trøndelag, på Orkland kommune sin hjemmeside og på Orkland kommune sine kanaler på sosiale medier.
   
 4. Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse beslutter hvem prisen skal tildeles. Hovedutvalget kan også dele prisen mellom flere kandidater.
   
 5. Kulturprisen er kr. 15.000.  I tillegg til får mottakeren blomster og et prisbevis.
   
 6. Kulturprisen deles fortrinnsvis ut i forbindelse med siste kommunestyremøte før jul.
   
 7. Ordfører og leder for Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse foretar overrekkelsen.

Kulturstipend for ungdom

Orkland kommunes kulturstipend for ungdom skal gi inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling til yngre innbyggere i Orkland som utøver ulike former for kunst og kulturell aktivitet. Stipendet er spesielt rettet mot ungdom som driver med kunst, dans, litteratur, musikk, teater og digitale kunstuttrykk.

Retningslinjer kulturstipend for ungdom

Ett årlig stipend på kr. 20 000 deles ut til en enkeltperson eller mindre grupper i alderen 15 - 22 år. Stipendet kan brukes til utstyr, faglig utvikling, kurs, konkurranser, turneer, utstillinger etc. Stipendet skal bidra til kunstnerisk utvikling for mottaker av stipendet. Stipendmottakeren skal innen ett år etter tildelingen avgi rapport om bruken av stipendet.

Hvem kan søke?

 • Søker må være i aldersgruppen mellom 15 og 22 år og søke på vegne av seg selv.
 • Enkeltpersoner som søker stipendet, må være bosatt i Orkland, altså medlem av folkeregistret her. Søkere fra Orkland som er under høyere kunstfaglig utdanning og har meldt flytting til annen kommune, kan også søke.
 • I grupper som søker stipend, må minimum halvparten av medlemmene være innenfor aldersgruppen 15 – 22 år og oppført i folkeregistret i Orkland.
 • Ingen kan motta Orkland kommunes kulturstipend som enkeltperson mer enn én gang.

Vurderingskriterier for behandling av søknad

Ved tildeling av stipendet legges det vekt på:

 • Søkers beskrivelse av egen kulturell virksomhet
 • Søkers faglige nivå med bakgrunn i uttalelser fra lærere, fra skoler/høyskoler eller fra andre som kjenner søkers kulturelle virksomhet godt
 • Ambisjoner og utvikling, beskrevet gjennom planer for videre kulturell satsing
 • Oppnådde resultater, for eksempel gjennomførte utstillinger, deltakelse i kulturproduksjoner, konserter, utgivelser av litteratur, digital kunst, musikk etc.
 • Listen over kulturuttrykk er ikke fullstendig, og søker oppfordres til å ha fokus på dette i søknaden. Andre uttrykk kan altså komme i betraktning.

Hvordan søke?

Det vil være mulig å søke om kulturstipend en gang i året. Frist for innsendelse av søknad blir kunngjort i Avisa Sør-Trøndelag, på Orkland kommunes hjemmeside og på Orkland kommunes kanaler på sosiale medier.

Ved innsending av søknad oppfordres søker til å legge ved eksempler på sitt kulturelle arbeid. Slike eksempler kan være lyd/videofil, bilder, tekster, lenker til nettsider, lenke til artikler eller annen dokumentasjon.

Hvordan behandles søknaden?

 • Etter søknadsfrist gjør kommunedirektøren en vurdering av søknadene og lager en politisk sak til behandling i hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse. Søknadene behandles i lukket møte.
 • Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse sluttbehandler og fatter vedtak om tildeling av stipendet. Hvis hovedutvalget ikke finner kandidater som fyller kravene for tildeling, vil stipendet ikke bli utdelt.
 • Stipendet deles ut av leder for Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse i forbindelse med siste kommunestyremøte før jul.

Idrettsstipend

Er du en idrettsutøver, trener eller tillitsvalgt i alderen 15 - 22 år som har oppnådd gode resultater og som fyller kriteriene i retningslinjene for Idrettsstipendet. Da kan du søke om Orkland kommune sitt idrettsstipend.

Retningslinjer idrettsstipend

Formål

Stipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere, lag og tillitsvalgte innen idretten, inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

Retningslinjer

 1. Det utdeles et årlig stipend på kr. 20 000 til idrettsutøvere, trenere eller tillitsvalgte i alderen 15 - 22 år. Mottaker av stipendet må oppfylle ett eller flere av disse kriteriene:
  •    være bosatt i Orkland
  •    være knyttet til idrettslag i Orkland kommune med tilslutning til Trøndelag Idrettskrets og Norges Idrettsforbund
  •    være knyttet til organisert idrettsaktivitet i Orkland kommune som står utenfor Norges Idrettsforbund, herunder bl.a. trav og skyting
 2. Stipendet kan deles i flere mindre stipend.
 3. Stipendet kan brukes til trenerhjelp, deltagelse på trening / treningssamlinger / konkurranser samt utstyr til trening og konkurranser.
 4. Ved tildeling av stipendet legges vekt på:
  •    Oppnådde resultat, erfaring og bakgrunn
  •    Utviklingsmuligheter
  •    Planer for videre idrettslig satsning
  •    Uttalelser fra idrettsledere og særkrets
  •    Rimelig spredning mellom ulike idrettsgrener
 5. Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse avgjør hvem som skal motta stipendet.
 6. Skjema og frist for innsendelse av søknad blir kunngjort i Avisa Sør-Trøndelag, på Orkland kommune sin hjemmeside og på Orkland kommune sine kanaler på sosiale medier.
 7. Ingen aktiv utøver kan motta stipend mer enn en gang, med unntak av lag.
 8. Ved vurdering for tildeling skal det ikke tas hensyn til annen inntekt eller andre offentlige tilskudd. Stipend skal ikke tildeles til ordinær utdanning som kan finansieres av Statens lånekasse for utdanning.
 9. Stipendmottakeren skal innen ett år etter tildelingen avgi rapport om bruken av stipendet.
 10. Idrettsstipendet deles fortrinnsvis ut i forbindelse med siste kommunestyremøte før jul.
 11. Leder for hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse foretar overrekkelsen.