Kulturpris

Orkland kommune sin kulturpris kan tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som anerkjennelse for fremragende innsats i kulturarbeidet og/eller det frivillige arbeidet i Orkland kommune.

Retningslinjer kulturpris

 1. Orkland kommune sin kulturpris kan tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som anerkjennelse for fremragende innsats i kulturarbeidet og/eller det frivillige arbeidet i Orkland kommune. Prisen kan også tildeles profesjonelle kulturarbeidere fra Orkland kommune som gjennom sitt virke har bidratt til å synliggjøre Orkland som kulturkommune.
 2. Prisen deles ut hvert år. Utdelingen kan utestå hvis hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse mener at foreslåtte kandidater ikke fyller vilkårene.
   
 3. Forslag på kandidater til kulturprisen i Orkland kommune kan fremmes av innbyggere, institusjoner eller organisasjoner. Forslaget må inneholde opplysninger om hva kandidaten har arbeidet med innen kulturområdet. Skjema og frist for innsendelse av forslag blir kunngjort i Avisa Sør-Trøndelag, på Orkland kommune sin hjemmeside og på Orkland kommune sine kanaler på sosiale medier.
   
 4. Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse beslutter hvem prisen skal tildeles. Hovedutvalget kan også dele prisen mellom flere kandidater.
   
 5. Kulturprisen er kr. 15.000.  I tillegg til får mottakeren blomster og et prisbevis.
   
 6. Kulturprisen deles fortrinnsvis ut i forbindelse med siste kommunestyremøte før jul.
   
 7. Ordfører og leder for Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse foretar overrekkelsen.

Idrettstipend

Er du en idrettsutøver, trener eller tillitsvalgt i alderen 15 - 22 år som har oppnådd gode resultater og som fyller kriteriene i retningslinjene for Idrettsstipendet. Da kan du søke om Orkland kommune sitt idrettstipend.

Retningslinjer idrettstipend

Formål

Stipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere, lag og tillitsvalgte innen idretten, inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

Retningslinjer

 1. Det utdeles et årlig stipend på kr. 20 000 til idrettsutøvere, trenere eller tillitsvalgte i alderen 15 - 22 år. Mottaker av stipendet må oppfylle ett eller flere av disse kriteriene:
  •    være bosatt i Orkland
  •    være knyttet til idrettslag i Orkland kommune med tilslutning til Trøndelag Idrettskrets og Norges Idrettsforbund
  •    være knyttet til organisert idrettsaktivitet i Orkland kommune som står utenfor Norges Idrettsforbund, herunder bl.a. trav og skyting
 2. Stipendet kan deles i flere mindre stipend.
 3. Stipendet kan brukes til trenerhjelp, deltagelse på trening / treningssamlinger / konkurranser samt utstyr til trening og konkurranser.
 4. Ved tildeling av stipendet legges vekt på:
  •    Oppnådde resultat, erfaring og bakgrunn
  •    Utviklingsmuligheter
  •    Planer for videre idrettslig satsning
  •    Uttalelser fra idrettsledere og særkrets
  •    Rimelig spredning mellom ulike idrettsgrener
 5. Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse avgjør hvem som skal motta stipendet.
 6. Skjema og frist for innsendelse av søknad blir kunngjort i Avisa Sør-Trøndelag, på Orkland kommune sin hjemmeside og på Orkland kommune sine kanaler på sosiale medier.
 7. Ingen aktiv utøver kan motta stipend mer enn en gang, med unntak av lag.
 8. Ved vurdering for tildeling skal det ikke tas hensyn til annen inntekt eller andre offentlige tilskudd. Stipend skal ikke tildeles til ordinær utdanning som kan finansieres av Statens lånekasse for utdanning.
 9. Stipendmottakeren skal innen ett år etter tildelingen avgi rapport om bruken av stipendet.
 10. Idrettsstipendet deles fortrinnsvis ut i forbindelse med siste kommunestyremøte før jul.
 11. Leder for hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse foretar overrekkelsen.