Orkland har relativt store skogressurser, med anslagsvis 640.000 dekar (daa) produktivt skogareal og en avvirkning på 60.000 m3. Skogbruket er også grunnlag for treforedlingsindustri og tjenesteytende virksomheter i kommunen og regionen. I klimasammenheng er skogen viktig, da den tar opp CO2 gjennom fotosyntesen og omgjør det til en fornybar og nyttig ressurs. Det er også mange som bruker skogen til rekreasjon, naturopplevelse og fysisk aktivitet.

Norge har gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å følge strenge krav for et bærekraftig skogbruk. Gjennomføringen er basert på en rekke tiltak og virkemidler. Disse omfatter lovgivning, skattepolitikk, økonomiske støtteordninger, forskning og veiledning.

Formålet med skogbruksloven er å fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre biologisk mangfold, hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen.

Skogfondsordningen er etablert for å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondsmidlene er en tvungen fondsavsetning, der midlene blant annet kan brukes til skogkultur, bygging og vedlikehold av skogsveger, skogbruksplanlegging og miljøtiltak.

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak omfatter blant annet tilskudd til skogplanting, ungskogpleie, skogsvegbygging og miljøtiltak i skog.

Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer er det grunnleggende virkemiddelet for å sikre at skogbruket gjennomføres innenfor riktige ressurs- og miljørammer.

Retningslinjer for tilskudd til skogkultur

Retningslinjer for tilskudd til skogkultur. Satsene gjøres gjeldende for perioden 01.04.2023 – 31.03.2024

Retningslinjer for tilskudd til skogsvei og tømmerdrift

Fastsatt av kommunene Skaun, Orkland, Rindal, Heim, Hitra 27.03.2023.

Utbetaling fra skogfondskonto

Dersom skogeier har gjort et tiltak i skogen som kan dekkes av skogfond, evt. av skogfond og tilskudd, skal skogeier sende et såkalt refusjonskrav til kommunen. Dette kan gjøres på 3 måter:

  1. Ved å klikke deg inn på www.skogfond.no kommer du til ei side på nettsidene til landbruksdirektoratet som forteller det du trenger å vite om skogfondsordningen. Her kan du også administrere din egen skogfondskonto via Altinn og sende kommunen søknad om utbetaling av skogfondsmidler til tiltak du har gjennomført i egen skog.
  2. Skogeier går inn på https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema og finner det skjemaet som er aktuelt. Skjema LDIR-909 brukes for de fleste skogkulturformål. LDIR-907 brukes for ulike ordninger, f.eks. til refusjon av skogforsikringspremie.
  3. Dersom skogeier ikke er en kløpper på data eller ikke har egen datamaskin, må det tas kontakt med skogansvarlig i kommunen for avtale om hjelp på landbrukskontoret eller å få tilsendt skjema i posten. Det beste vil i slike tilfeller være å komme på kontoret til skogansvarlig for å få hjelp med skjemaveldet.

Uansett; det holder ikke lenger bare å sende i posten en faktura eller fakturakopi. Skjema skal fylles ut og underskrives før kommunen kan gjennomføre utbetaling fra skogfondskontoen. NB! Har du nytt bankkontonummer, må du også endre dette når du bruker alternativ 1. Forvaltningen anbefaler at skogeier bruker alternativ 1 når refusjonskrav skal sendes kommunen.

Orkland kommune ønsker at alle skogeiere som kan søke elektronisk om både skogfond og tilskudd til tiltak som er godkjent for dette, faktisk bruker den elektroniske ordningen. Dette gjør søknadsprosessen enklere og raskere både for skogeier og for kommunens behandling etterpå.

Les mer om ordningen med skogfond: