«Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse» NOU 2011:11

Vi vet at det blir flere eldre og yngre med omfattende hjelpebehov. Vi vet samtidig at det blir mindre tilgang på kvalifisert helsepersonell. For å kunne fortsette å yte tjenester av god kvalitet er det behov for å implementere velferdsteknologiske løsninger. Velferdsteknologi er et viktig tiltak for å møte disse utfordringene og gi brukerne økt selvstendighet, frihet og muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig.

Målgruppen for bruk av velferdsteknologi er alle innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester i alle aldersgrupper uavhengig av diagnose og funksjonsnivå.

Velferdsteknologi i Orkland

I dag har Orkland kommune ulike velferdsteknologiske løsninger i bruk, men jobber aktivt med implementering av flere løsninger. Det er ansatt en prosjektleder for implementering av velferdsteknologi og en arbeidsgruppe som jobber med strategi og mål for implementering.

Tjenester:

 • Digitale trygghetsalarmer
 • Elektroniske medisindispensere
 • Digitalt tilsyn
 • GPS – ansatte
 • Oppgraderte pasientvarslingsanlegg

Mål:

Velferdsteknologi er en integrert del av kommunens tjenestetilbud.

Velferdsteknologi skal bidrar til en trygg, aktiv og selvstendig hverdag for innbyggere i Orkland kommune med behov for helse- og omsorgstjenester.

Trøndelagsløftet

Trøndelagsløftet er et regionalt samarbeid rundt velferdsteknologi i Trøndelag. De jobber for å fremme Trøndelag sitt arbeid innenfor velferdsteknologi i og utenfor fylket. Etablere nettverk slik at kommunene kan samarbeide, dele erfaringer og kunnskap. De sprer også kunnskap om anskaffelser, implementering og drift av velferdsteknologiske tjenester. De har en Facebook side som brukes til å fremme arbeidet som gjøres av kommunene, trøndelagsløftet og spre kunnskap som alle kan ha nytte av.

Nasjonale velferdsteknologiprogrammet

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet. Målet er at flere kommuner i Norge skal ta i bruk og tildele velferdsteknologi på lik linje med andre tiltak og tjenester. Orkland er deltager i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og har forpliktet seg til å jobbe systematisk med implementeringen av velferdsteknologi.

Helsedirektoratet har en del anbefalinger for velferdsteknologiske løsninger i kommunene og disse er:

 • Digitale trygghetsalarmer
 • Responstjenester
 • Lokaliseringsteknologi (GPS)
 • Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)
 • Elektronisk dørlås (e-lås)
 • Digitalt tilsyn
 • Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingsanlegg
 • Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester