Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling gjennomfører brannteknisk tilsyn av særskilte brannobjekter (§ 13 bygg) og behandler andre saker som:

 • Arrangementer
 • Eksplosiv vare og fyrverkeri
 • Brannfarlig vare
 • Farlige varer
 • Branntekniske spørsmål
 • Forhåndsmeldte opptenninger/brenning
 • Barnehage og skole besøk
 • Kampanjer: Aksjon boligbrann, brannvernuka og trygg påske

Hva gjør du når det brenner?

Redde – Varsle – Slokke

er en enkel huskeregel for hva du kan gjøre hvis det brenner.

 1. Redde – Hvis du er den som oppdager brann, sørg for å varsle de andre i boligen. Rop "Brann! Brann!". Hjelp hverandre slik at alle kommer seg ut i sikkerhet. Møt opp på et avtalt møtested slik at dere raskt for oversikt over at alle er ute.
 2. Varsle – Varsle brannvesenet på nødnummer 1 1 0. Oppgi nøyaktig adresse. Følg instruksene fra brannvesenet. Ikke legg på før du får beskjed om at det er greit.
 3. Slokke – Dersom brannen ikke har blitt større enn at det er mulig å slokke den, forsøk å slokke med husbrannslange eller brannslokkeapparat. Hvis brannen utvikler seg raskt, overlat jobben til brannvesenet. Husk at røyken er svært giftig!

Du må selv avgjøre rekkefølgen på disse punktene ut fra den aktuelle situasjonen. Du må likevel alltid sørge for å tilkalle hjelp.

nodnummer-110-112-113_400.jpg

Meld fra om brannfarlige forhold

Ser du noe som du tror er brannfarlig eller vet du om noen du tror bor brannfarlig? 

Det kan være at du tror noen bor farlig et sted det ikke er lov å bo, slik som i en garasje. Kanskje har du en nabo som du tror ikke greier å ta vare på sin egen brannsikkerhet?
Har du mistanke om at noen oppbevarer mye brannfarlig stoff på eiendommen sin? Er du på kino, et arrangement eller et offentlig sted og du opplever noe som er utrygt når det kommer til brann og rømningsveier? 

Anonymt

Du trenger ikke å fortelle oss hva du heter, men det er fint for oss å kunne ta kontakt med deg hvis vi trenger mer informasjon om forholdet. Uansett vil din henvendelse til oss bli behandlet anonymt.

Melding om overnatting på skoler, barnehager og andre midlertidige overnattingssteder

Ved overnatting i bygg som ikke er beregnet som overnattingssted, må flere forhold være vurdert før overnatting kan skje. Viktigst i denne sammenhengen er personsikkerheten, som avhenger av byggets forutsetninger og begrensninger.

Den som eier byggene har ansvaret. Som arrangør må man forsikre seg om at eier har gjort en grundig vurdering av risiko og kan dokumentere at sikkerheten er ivaretatt. Det er avgjørende at sikkerhetsprosedyrer og rutiner etterleves. Meldingen skal sendes brannvesenet senest 14 dager før arrangementet. Brannvesenet kan kreve ytterligere opplysninger, fastsette brannsikringstiltak og sette begrensninger m.m. Dersom brannvesenet konkluderer med at lokalene som skal benyttes til overnattingssted ikke er egnet til dette formålet, så vil det kvalifisere til avslag til å benytte lokalene til overnattingssted.

Melding om overnatting gjelder kun for sporadisk overnatting i bygg. Brannvesenet har satt et tak på inntil 10 overnattinger i året. Ved behov for overnatting ut over gitt grense, settes det krav til at bygg oppgraderes til overnattingssted etter gitte krav i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17)

Nyttige lenker:

Skjema og tjenestebeskrivelse finner du nederst på denne siden.

Brannsikkerhet ved arrangementer og festivaler

En god opplevelse er en trygg opplevelse. Dette krever grundig og detaljert planlegging, hvor hensynet til sikkerhet må gjennomsyre planleggingsprosessen fra A til Å.

Den ansvarlige for innendørs- og utendørs arrangement skal melde om dette til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et bygg eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. Melding om arrangementer i Orkland kommune skal meldes til Orkland brann- og redningsvesen ved forebyggende avdeling.

Innendørs- og utendørs arrangement omfattes av slik melding når:  

 • Arrangementet er beregnet for minimum 150 personer eller flere hvor det ikke nytes alkohol, og for minimum 50 personer dersom det nytes alkohol
 • Sammenhengende telt, med innbyrdes avstand minimum 8 meter
 • et eller flere av vilkårene nedenfor ikke blir fulgt, ref. skjema “Melding om arrangement til brannvesenet

Under finner du lenke til skjema som skal fylles ut og meldes brannvesenet før arrangement:

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en egen veileder for sikkerhet ved store arrangementer. Veilederen er ment å skulle være en håndbok – et verktøy – til nytte for både arrangører og myndigheter. 

Handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri)

Tillatelse til handel med pyroteknisk vare gis av kommunen hvor virksomheten drives. Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II og III må være kommunen i hende innen 1. mai i salgsåret.

 • Skjema og tjenestebeskrivelse finner du nederst på denne siden.

Brannsikkerhet på campingplassen

Brann på campingplassen kan spre seg raskt. Plasser campingvognen, teltet eller bobilen i god avstand fra naboene. Sjekk også at røykvarsleren fungerer der du skal sove.

Monter røykvarsler

En brann utvikler seg raskt i ei campingvogn eller et telt og hvert sekund teller. Har du en røykvarsler, øker sjansen for å redde deg ut i tide. Røykvarsler bør monteres fast i campingvogner og bobiler. Husk å bytte batteri og teste at røykvarsleren fungerer før du legger ut på tur. I telt kan du bruke en reiserøykvarsler. Det er lurt å ha en kniv lett tilgjengelig i teltet, så du raskt kan skjære deg ut dersom det begynner å brenne.

Husk brannslokker

Brannslokker er påbudt i alle campingvogner og bobiler. Sørg for at brannslokkeren er lett tilgjengelig og jevnlig kontrollert, slik at det alltid er klart til bruk dersom uhellet er ute. Et brannteppe er et fint tillegg, som tar liten plass og effektivt kveler mindre flammer.

Husk minst 3 meter avstand

På campingplasser skal det være minst 3 meters avstand mellom campingvogner, bobiler og telt. Biler som ikke skal brukes til overnatting kan parkeres i mellomrommet. En avtsand på 3 meter er ikke nok til å hindre en brann i å spre seg videre. Formålet med avstanden er å avgrense spredning av brannen, slik at personer nær brannen rekker å rømme og eventuelt kunne bidra i slokkearbeidet. For terrasser, spikertelt og andre mer faste konstruksjoner kan krav fra plan- og bygningsloven gjelde. Dette skal være beskrevet i campingplassens sine regler.

Innlegg til webinar for campingbedriftene 14.april 2020 av Statssekretær Heidi K. Nakken – Endringer i regelverket for camping:

Pass på grillen

Ikke sett grillen for nær campingvognen, bobilen eller teltet. Grillen blir svært varm og kan sette fyr på både vegger, platting, teltduk og annet brennbart underlag. Grill, kokeapparat og lignende bør stå minst 1 meter fra teltduken. Bruk aldri åpen ild eller glødene kull inne i teltet eller forteltet. En teltduk tar fort fyr og kan gi fra seg menge giftige gasser. Tenner du grill og gassapparat inne i teltet risikerer du ikke bare at teltet tar fyr, men også at luften i teltet blir så dårlig at det er fare for kvelning.

Propan

Sjekk jevnlig propananlegget sine slanger, rør og kuplinger for å unngå lekkasjer. Følg brukerveiledningens retningslinjer for montering, sikkerhetsavstand og bruk, samt vedlikehold nøye. Propanbeholderen skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.

Sjekk el-anlegget

Elektriske anlegg  og elektrisk utstyr i campingvogner og bobiler må være installert i henhold til regelverket. Det er eiers ansvar at anlegg og utstyr brukes som forutsatt. Det er en god ide å få en fagperson til å utføre en kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det elektriske, før ferieturen starter. Les også nøye campingplassens sine regler for tilkobling og bruk av strøm.

Ved brann

1.  Redd deg selv og folk som er i fare

2.  Varsle brann- og redningstjenesten på nødnummer 1 1 0

3.  Forsøk og slokke, men ikke utsett deg selv for fare

Informasjon til styret i borettslag

HMS-arbeid er lovpålagt gjennom forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Denne forskriften gjelder også boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.

Les mer om brannvernarbeid på:

Bjørnis – informasjon til barnehager

Brannbamsen Bjørnis er ny nasjonal satsing når det gjelder brannvernopplæring for barn i barnehager. Her kan du lese mer om hva vi kan tilby, og du finner hjelpestoff som kan være nyttig i barnehagens brannvernarbeid.

Brannvernpakken

Brannvernpakken for barnehager består av en sekk, en Bjørnisbamse og permen "Brannvernboka". Opplegget er laget med tanke på at barn kan få låne med seg Bjørnis hjem etter tur. For Bjørnis er det nemlig stor stas å få bli med hjem!

I permen er det nyttig brannverninformasjon til foreldre, og en enkel sjekkliste barn og foreldre kan gå gjennom sammen. I tillegg har permen "blogg"-ark, der man kan skrive kort om hva Bjørnis har fått oppleve på hjemmebesøk. Og selvsagt får barna Bjørnisdiplom som takk for besøket og brannvernsjekken.

Trygg hjemme – Risikoutsatte grupper

I Norge er personer i risikoutsatte grupper overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall. Tre av fire personer som omkommer i brann tilhører en såkalt risikoutsatt gruppe. Ni av ti i disse risikogruppene omkommer i eget hjem, og mange mottar tjenester i hjemme fra kommunen.

Det satses nå stort på brannforebyggende informasjon- og motivasjonsarbeid rettet mot risikoutsatte grupper. Hjemmebesøk vil være en naturlig del av satsningen. Vi tilbyr gratis hjemmebesøk og en uformell prat om brannsikkerhet i boligen. Vi har taushetsplikt!

 

Send oss en bekymringsmelding

Bekymringsmeldinger er meldinger om risikoforhold knyttet til brannsikkerhet. Det kan være alt fra blokkerte rømningsveier, mistanke om at noen oppbevarer mye brannfarlig stoff på eiendommen sin,  brannfarlige boforhold eller at du er på et offentlig sted og du opplever noe som utrygt med tanke på brannsikkerheten.

Retningslinjer om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Lokale forskrifter:

Skjema og tjenestebeskrivelse finner du nederst på denne siden

Brannøvelse hjemme

Øv på brann hjemme

En bolig blir overtent på fire minutter og du må redde deg ut raskt. Med jevne brannøvelser er både små og store forberedt om alarmen går.

Branninstruks