Eier du en verneverdig bygning?

Eier du en verneverdig bygning eller anlegg har du fått ansvar for å ta vare på en viktig del av landets verdifulle kulturarv, men du kan også få råd, veiledning og eventuelt tilskudd fra kulturminneforvaltningen.

Verneverdige bygg

Noen verneverdige bygg er formelt vernet – de er regulert til bevaring gjennom plan- og bygningsloven. Andre verneverdige bygg er ikke formelt vernet, men kan ha anerkjent verneverdi gjennom

kommunens kulturminneplan eller annet. Ikke alle verneverdige kulturminner er kartlagt, og bygg og anlegg kan ha stor verneverdi uten å være nevnt i noe register eller kartlegging.

Hva kan kommunen og fylkeskommunen hjelpe deg med?

Eiere av verneverdige bygg og anlegg har ansvar for å vedlikeholde og pleie sine kulturminner. Dette kan de få hjelp til. Kommunen har ansvaret for å følge opp de fleste verneverdige hus, men fylkeskommunen kobles i mange saker og kan komme på befaring, gi råd om vedlikehold og informere om saksbehandlingsrutiner.

Dette må du søke om

Bygg og anlegg som er regulert til bevaring etter plan- og bygningsloven har bestemmelser for hva du som eier har lov til å gjøre. Hovedprinsippet for vedlikehold er å bevare de opprinnelige og gamle bygningsdelene og detaljene så langt det er mulig; kledning, vinduer, dører, listverk og overflatebehandling. Alle arbeider utover vanlig vedlikehold er søknadspliktige. Hva som er vanlig vedlikehold kan være vanskelig for eier å avgjøre, men prinsippet er at endringer av alle slag er søknadspliktige.

Mange hus har anerkjent verneverdi uten å være formelt vernet. Ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen om du lurer på om arbeidene du planlegger er søknadspliktige. For SEFRAK-registrerte hus og bygg som er eldre enn 1850 må verneverdien alltid vurderes grundig før det gis bygge- eller rivetillatelse.

Du kan få penger til å reparere

Eiere av verneverdige bygg og anlegg kan søke både kommunen, fylkeskommunen og private stiftelser om tilskudd til istandsetting. Her er de viktigste tilskuddsordningene: