Motorisert ferdsel er bruk av motorkjøretøy, landing med luftfartøy og bruk av motorbåt. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (Motorferdselloven) med tilhørende forskrifter regulerer adgangen til å anvende motorkjøretøy i utmark. All motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt med mindre annet følger av loven eller v ed vedtak med hjemmel i loven.

Når det gjelder barmarkskjøring som ikke er i næringsøyemed skal det bare gis tillatelse i unntakstilfelle.

Når du har fått tillatelse, skal du alltid ha med deg denne på kjøreturen. Det skal også skrives kjørebok for turen. Kjøreboken skal fylles ut før turen begynner og dette skal vises fram ved eventuell kontroll.

Orkland kommune har en ordning med leiekjørere/ervervskjørere.

Leiekjørere/ervervskjørere

Retningslinjer

Mer informasjon

Elektronisk søknadsskjema