Veiledet selvhjelp

Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Det er å finne fram kunnskap, erfaring og drivkrefter du ikke visste at du har. 

Veiledet selvhjelp er en metode for systematisk samarbeid mellom pasient og helsepersonell, der du som pasient selv står for gjennomføringen av tiltakene. Forskning har vist at denne fremgangsmåten gir gode resultater ved en rekke former for psykiske helseproblemer.

Metoden går ut på at helsepersonell informerer deg om det aktuelle psykiske helseproblemet du søker hjelp for, enten det er symptomer på stress, depresjon, angst eller søvnproblemer, og hvordan det problemet kan motvirkes. Du får tilgang til selvhjelpsmateriell, enten direkte eller ved at du informeres om hvor du kan få tak i dette. Det kan være i form av brosjyrer, bøker eller internettbaserte programmer.

Samtidig tilbys du oppfølgende samtaler, der dine konkrete erfaringer med bruk av selvhjelpsmateriellet diskuteres. Tiltaket bør ha en viss varighet, slik at du får tid til å prøve ut ulike metoder og gjøre deg erfaringer som kan du drøfte med din medhjelper.

Veiledet selvhjelp bygger vanligvis på prinsipper fra kognitiv terapi. En viktig del av et slikt tilbud ved for eksempel depresjon er råd om:

  • hvordan du kan håndtere stress og løse problemer
  • hvordan du kan motvirke overdreven negativ tenkning og pessimisme
  • hvordan du kan øke mengden av aktiviteter i hverdagen, spesielt aktiviteter som kan gi økt opplevelse av mestring og tilfredsstillelse
  • hvordan du kan bruke støttespillere i nærmiljøet – og bli en bedre støttespiller for deg selv
  • hvordan du kan unngå sosial isolasjon

Lenker til selvhjelp på nett

Angstringen.no

Angstringen er en stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp basert på et helhetlig menneskesyn: "Det finnes iboende krefter i alle til å selv ta tak i og endre på egen livssituasjon, til å aktivere egne ressurser" Stiftelsens idealistiske arbeid drives av mennesker som bruker sin egen opplevelse og erfaring med angst.

Helsenorge.no

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Innholdet blir levert av ulike aktører i helsesektoren, og det er Direktoratet for e-helse som har ansvar for drift og utvikling av nettstedet. Her er det både informasjonssider og selvbetjeningssider.

Hjelp til hjelp

Hjelp til hjelp er en nettportal om helse. Her finner du sider både for psykisk helse og rus. Har kan du søke opp hjelpetilbud og kurs, lese nyheter om for eksempel angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer, ADHD, autisme, rus og mye mer. Du kan finne bøker, apper, og videoer.

NKS Veiledningssenteret for pårørende

NKS Veiledningssenteret for pårørende er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige.

Norsk Helseinformatikk

Norsk Helseinformatikk tilbyr nettbaserte selvhjelpskurs for søvnvansker, angst eller depresjon.

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende. ROS tilbyr støtte, råd og veiledning for de som sliter med en spiseforstyrrelse eller som har et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser. Pårørende/nærstående er også velkommen til å ta kontakt Rådgivningstjeneste er tilgjengelig på telefon, chat og e-post.

RUStelefonen

RUStelefonen er en offentlig og landsdekkende veiledningstjeneste hvor du anonymt kan ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema. RUStelefonen tilbyr støtte og veiledning, samt informasjon om rusmidler og hjelpeapparat.

Lenker til bruker- og selvhjelpsorganisasjoner på nett

ADHD Norge

En frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. Sør-Trøndelag Fylkeslag har lokaler i bygningen til Anleggspartner 1  i Strandveien 98B, Trondheim.  Her er det treffsted og andre aktiviteter.

LINK Trondheim

LINK Trondheim, senter for selvhjelp og mestring er en arena for alle som har behov og ønsker å bearbeide sine livsproblemer sammen med andre i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Her kan mennesker i ulike livssituasjoner og med forskjellige problemer delta.  For eksempel hvis man er ensom, har havnet utenfor arbeidslivet, sliter med hverdagen som student, er pårørende, har familiære problemer og lignende. LINK Trondheim er et sted for alle, uavhengig av hvilket problem man har.

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) tilbyr rådgivningstjenester i form av to tjenester; Pårørendesenter og Pårørendetelefon. LMS er Norges største organisasjon av og for pårørende av rusavhengige. Er en partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon.

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP har lokallag i Trøndelag. Har rådgivningstelefon og selvhjelpsgrupper.


Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Mental Helse og Mental Helse Ungdom

Mental Helse og Mental Helse Ungdom er en brukerorganisasjon for mennesker med psykiske lidelser. Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Mental helse Orkdal

Mental Helse Ungdom Orkdal

Rådet for psykisk helse

Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon som består av 29 medlemsorganisasjoner som er opptatt av psykisk helse fra ulike perspektiver. Jobber for en positiv endring for enkeltmennesker, i lokalmiljøet og i samfunnet.

Selvhjelp Norge

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge, er drevet av stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet. Distriktskontoret for Nord- og Sør-Trøndelag ligger i Trondheim.