Vedtatt i kommunestyret 24.06.2020

Retningslinjer for utøvelse av delegert myndighet til rådmannen i saker hjemlet i alkoholloven

Det vises til delegeringsreglement for Orkland kommune, vedtatt i kommunestyret den 20.11.19. Rådmannen er delegert myndighet jf. Punkt 2.3.1:

2.3 Delegering til rådmannen.

2.3.1 Generell delegering:

Med hjemmel i kommunelovens § 13-1, gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å ta avgjørelser i alle kurante saker. En sak skal alltid oppfattes som kurant når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den skal behandles eller man har klar praksis fra behandling av tilsvarende saker.

Ansvar for håndheving av alkohollovgivningen er underlagt hovedutvalg for forvaltning, jf. delegasjonsreglementets punkt 2.8.1 og videre delegert rådmannen, jf. punkt 7.1:

Med hjemmel i kommunelovens § 13-1, gir hovedutvalget rådmannen fullmakt til å ta avgjørelser i alle kurante saker. En sak skal alltid oppfattes som kurant når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den skal behandles eller man har klar praksis fra behandling av tilsvarende saker.  

Disse retningslinjene presiserer rådmannens myndighet til å fatte vedtak etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv av 2. juni 1989. 1.

1. Avgjøre søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Rådmannen kan innvilge eller avslå søknader om salgs- og skjenkebevillinger etter alkohollovens bestemmelser i alle kurante saker i tråd med disse retningslinjer samt praksis ved behandling av tilsvarende saker.

Orkland kommunes alkoholpolitikk og tiltak knyttet til denne fremgår av kommunens ruspolitiske handlingsplan. Rådmannen skal påse at all behandling av serverings- og skjenkebevillinger skal være i tråd med den til enhver tid gjeldende handlingsplan.

2. Avgjøre søknad for enn enkelt bestemt anledning.    

Rådmannen kan gi tillatelse til skjenking av alkoholholdig drikk for en enkelt bestemt anledning, jfr. alkohollovens § 1-6, tredje avsnitt.

Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning kan gis inntil 7 dager.

Med enkeltanledning menes:  

 • Kulturarrangementer
 • Festivaler og lignende
 • Off. dansefester/dansegalla
 • Særskilte arrangementer knyttet til begivenheter av ikke regelmessig karakter.

Det stilles følgende krav til søknaden:

 • Søknaden skal være kommet inn minst 4 uker før arrangementet skal foregå.
 • Skjenkebestyrer skal ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.
 • Det skal foreligge uttalelse fra lensmannen.

I forbindelse med konserter/festivaler gis skjenkebevilling som innendørs dersom det skjenkes i lukket telt.

3. Avgjøre søknad om ambulerende skjenkebevilling

Rådmannen kan hver dag utstede ambulerende skjenkebevillinger mot kommunal avgift.

Ambulerende skjenkebevilling gis for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. Jfr. alkohollovens § 4-5.

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder skjenking i sluttede selskaper. Ambulerende skjenkebevilling kan kun benyttes ved lukkede arrangement, som bryllup o.l. Arrangementer i regi av lag og foreninger anses normalt ikke som lukket selskap selv om disse kun er åpne for medlemmer. Det anses heller ikke som lukket arrangement dersom det er åpent for påmelding eller kjøp av billetter,

Bevilling kreves ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer (så sant det ikke tas betalt for drikke, eller utleier leverer andre tjenester enn utleie av lokalet)

Det skal utpekes en ansvarlig styrer for utskjenkingen. Styrer må godkjennes av bevillingsmyndigheten.

For ambulerende skjenkebevilling gjelder samme skjenketider som vedtatt av kommunestyret i kommunale forskrifter.

4. Utvidelse av skjenkeareal og skjenketider for en enkelt anledning:

Rådmannen kan gi tillatelse til at skjenkebevillingen for en enkelt anledning utvides til å gjelde også utenfor skjenkelokalet, jfr. alkohollovens § 4-2, siste avsnitt.

Rådmannen kan gi tillatelse til utvidelse av skjenketider for enkeltanledninger ut over de skjenketider som er vedtatt. Jfr. alkohollovens § 4-4- og kommunale forskrifter § 4.

Rådmannen kan ikke gi tillatelse til skjenking etter kl. 02.00.

Med enkeltanledning menes følgende:

 • Bryllup, fødselsdag og lignende
 • Jubileum i firma
 • Julebord
 • Spesielle større arrangement

I vurderingen legges det vekt på anledninger der program, bespisning og lignende tar forholdsvis lang tid av kvelden slik at utskjenking kommer sent i gang.

Utendørs skjenking:

Rådmannen gis myndighet til å innvilge søknader om skjenking utendørs til kl. 01.00 ved enkeltanledning.

5. Gebyr for salg og skjenking:

Kommunestyret fastsetter følgende gebyr og innkrevingsrutiner:

Kommunestyret vedtar å kreve avgift for skjenking av alkoholholdig drikk ved bestemt anledning og ambulerende bevilling. Avgiften settes til den maksimum som til enhver tid foreslås i forskriftene fra departementet, Jfr. alkohollovens § 7-1 og forskriftenes § 11-2.

Administrasjonen delegeres myndighet til å foreta beregning av årlig gebyr for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for de som har ordinær bevilling etter de regler som er gitt i forskriftenes kapittel 11.

Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, skal administrasjonen foreta etterberegning og et etteroppgjør. Jfr. forskriftenes § 11-3, siste ledd.

6. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger og reaksjoner ved overtredelse:

Kontrollutvalg:

Orkland kommunestyre oppnevner hovedutvalg for forvaltning som kontrollutvalg, jfr. lovens § 1-9 og forskriftenes kap. 7.

Hovedutvalg for forvaltning gis fullmakt til å sette i verk kontroll innenfor lov, forskrifter og budsjettets rammer til enhver tid.

7. Reaksjoner ved overtredelse:

Hvert salgs- og skjenkested skal kontrolleres minimum en gang per år. Det skal årlig utføres 3 ganger så mange kontroller som det er salgs- og skjenkested. I tillegg til kontroll av faste salgs- og skjenkesteder skal det gjennomføres stikkprøvekontroller av skjenkebevillinger gitt for enkeltanledninger.   

Fra 1. januar 2016 er reaksjoner ved overtredelse lovregulert. Det er innført et prikkesystem som medfører at det tildeles et fastsatt antall prikker for de enkelte overtredelser av reglene, basert på overtredelsens alvorlighetsgrad. Regler for overtredelse er regulert i alkohollovens § 1-8 med tilhørende forskrift.

8. Øvrige retningslinjer for salg av alkoholholdig drikke (gruppe 1) og skjenking av alkoholholdig drikke (gruppe 1-3)

Skjenkebevilling

Tildeling av skjenkebevilling krever at serveringsstedet har minimum 20 sitteplasser ved bord innendørs i et naturlig avgrenset serveringsområde. Det gis ikke skjenkebevilling i kafeer/restauranter som en del av et kjøpesenter/varehus. Det kan gis skjenkebevilling for enkeltanledning når kjøpesenter/varehus er stengt.

For overnattingssteder gis det kun rett til utøvelse av skjenkebevilling til hoteller. Med hotell menes et overnattingssted som har både overnattingstilbud og spiserestaurant.

Skjenkebevilling for brennevin (gruppe 3)

Fast skjenkebevilling for brennevin kan bare gis for utøvelse på restauranter og selskapslokaler for sluttede selskap. Dette kravet gjelder ikke ved tildeling av skjenkebevilling for brennevin til hoteller.

Med restaurant menes et serveringssted på minimum 20 plasser som har et mattilbud. Med selskapslokaler menes lokaler med krav til høy standard og som regelmessig leies ut til selskapelige samvær med middagsservering for sluttede selskaper. Kantiner og forsamlingslokaler gis ikke fast skjenkebevilling for brennevin.

Uteservering

Ved behandling av søknad om uteservering for alkoholholdig drikk skal det legges vekt på at uteserveringen ikke er til vesentlig hinder eller ulemper eller skaper fare for den offentlige ferdsel.

Det skal videre legges vekt på estetiske og reguleringsmessige hensyn når det gjelder uteserveringsstedets plassering, møbler og utstyr for øvrig. Før tillatelse gis til uteservering, skal det foreligge uttalelse fra politiet, sosialtjenesten og byggesakskontoret.