Søknader om tilskudd til enkeltarrangementer

I alle kommunene som nå er Orkland har det vært åpning for at ulike kulturaktører har kunnet søke om tilskudd til enkeltarrangementer. Ytringskultur har ofte blitt brukt som samlebegrep på disse arrangementene. Eksempler er konserter med profesjonelle aktører, samarbeidskonserter/seminarer, teateroppsetninger, kunstutstillinger, festivaler, ungdomsleir, temakvelder med kulturelt innhold. Felles for disse søknadene er at de tidligere har blitt avklart i politiske prosesser i hovedutvalg, formannskap eller kommunestyre.

Aktører som ønsker å søke om tilskudd til enkeltarrangementer må sende inn en søknad som inneholder nødvendig informasjon om planlagt arrangement, hvem som er arrangør (enkeltpersoner, organisasjon etc), når og hvor arrangementet planlegges og et budsjett for prosjektet.

Søknaden sendes som vanlig brev eller mail, og komplett søknad sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger.

Søknaden må sendes inn i god tid før arrangementet skal gjennomføres, og det må påregnes 1 – 3 mnd fra søknad sendes inn til søknad er politisk avklart.

Drifts- og aktivitetstilskudd til frivillige organisasjoner

Retningslinjer for tildeling av drifts- og aktivitetstilskudd til frivillige organisasjoner ble vedtatt i hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse i møte 11. juni 2020, sak 9/20.

Søknadsfrist: 1. april

Tilskudd fond idrettsformål

Orkland kommune har etablert et fond til idrettsformål. Formannskapet vedtok retningslinjer for bruk av fondet i møte 2. desember 2020. Fondet er rettet mot søknader om kommunalt tilskudd til spillemiddelberettigede idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, samt tilskudd til innkjøp av kapitalkrevende utstyr. Ordningen gjelder for idrettslag i Orkland som er tilknyttet Norges idrettsforbund.

Søknadsfrist for tilskudd fra fondet er 1. april og 1. oktober hvert år.  Søknad sendes på e-post til postmottak@orkland.kommune.no og merkes «Søknad fond idrettsformål». Søknaden må inneholde nødvendig dokumentasjon i henhold til retningslinjene.

Retningslinjene finner du her:

Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter

Orkland kommune ønsker at alle barn og ungdommer skal ha like muligheter for en aktiv fritid uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Derfor har kommunen satt av penger for å kunne bevilge økonomisk støtte dette.

Søknader om spillemidler

Fristen for søknad om fornying, gjentaking eller nye spillemiddelsøknader vil bli avklart i arbeidet med ny Plan for idrett og fysisk aktivitet i Orkland, men allerede nå er det klart at fristen vil bli satt til en dato i begynnelsen av november. Vi anbefaler alle som planlegger nye spillemiddelprosjekter om å ta kontakt med Kai Roger Magnetun, kai-roger.magnetun@orkland.kommune.no for et møte tidlig i planleggingsprosessen. Dette for å kunne drøfte sannsynlig fremdrift, samt sikre en felles forståelse for mulighetene og kravene som gjelder for spillemiddelsøknader.

Tilskuddsportalen er nyttig og lønnsom

Tilskuddsportalen er et verktøy for frivillige organisasjoner som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til sine prosjekter. Den gir en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier.

Registrering for frivillige organisasjoner:

  • Gå til www.tilskuddsportalen.no og søk etter din kommune i søkefeltet. Alle kontaktpersoner må registrere seg som brukere, og det gis tilgang til inntil tre brukere fra hver forening. Husk å registrere hvilken organisasjon du representerer, og hvilken rolle du har i denne.
  • Når du har registrert deg, så skjer det en manuell sjekk av din tilknytning til organisasjonen. Det gis tilgang dersom du er et styremedlem eller har en annen sentral tilknytning til foreningen, og foreningen er registrert med adresse i den kommunen det søkes tilgang via. Dette blir gjort innen en arbeidsdag, men ofte raskere.
  • Når du blir godkjent, mottar du en e-post med bekreftelse på din registrering, og det er viktig at du klikker på aktiveringslenken i denne e-posten. Du kan da velge ønsket passord.
  • Begynn jakten på tilskudd!

Hvis du får tekniske problemer med innlogging eller bruk av tjenesten, kan du kontakte support ved å sende e-post til support@tilskuddsportalen.no

Trenger du hjelp til å formulere søknaden din?

Ta kontakt med leder for frivillighet i Orkland kommune, Tom Brendmo: tom.brendmo@orkland.kommune.no

Faste tilskudd

De organisasjonene som har hatt faste driftstilskudd vil få utbetalt dette tilskuddet i begynnelsen av februar. Når tilskuddet utbetales vil organisasjonene som mottar tilskuddet få en mail om utbetalingen.

Stimuleringstilskudd til frivillige lag og foreninger - Frivillighetens år

Formål

Gi frivillige organisasjoner i Orkland kommune et økonomisk tilskudd for at organisasjonen kan:

  • Synliggjøre egen aktivitet i sitt nærmiljø
  • Rekruttere nye deltakere i aktiviteten
  • Styrke intern kompetanse i egen organisasjon ved for eksempel å gjennomføre kurs eller besøke andre organisasjoner innenfor samme interessefelt
  • Planlegge og skape aktiviteter i samarbeid med andre frivillige organisasjoner med formål å markere frivillighetens år

Organisasjonen oppfordres til å melde inn planlagt aktivitet på frivillighetens år

Tilskuddsnivå

Tilskuddet er begrenset oppad til kroner 5 000 per søknad, og kan ikke være høyere enn kapitalkostnadene til aktiviteten. Samme organisasjon kan ikke få innvilget mer enn to søknader i løpet av 2022. For store organisasjoner aksepteres det at underavdelinger står som selvstendige søkere, for eksempel en turnavdeling i et idrettslag.

Søknadsprosess

Søknad skrives som e-post eller brev og må inneholde informasjon om planlagt aktivitet, når aktiviteten gjennomføres, eventuelt samarbeid med andre, enkelt budsjett for aktiviteten, søknadssum, organisasjonens navn og kontoinformasjon. Søknaden sendes postmottak@orkland.kommune.no og merkes: Stimuleringstilskudd frivillighetens år.

Behandling

Innkomne søknader behandles administrativt. Søker kan forvente at søknadene avklares i løpet av 1 måned fra søknaden er sendt inn. Innvilget tilskudd utbetales til organisasjonens oppgitte kontonummer. Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse (KIF) blir orientert i sine møter om søknader som er innvilget siden forrige møte.

Klage

Hvis søknader avslås, vil søker kunne klage på vedtaket. Klagen behandles i hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse.

Økonomisk ramme

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse har avsatt 100 000 kroner til formålet. Søknader behandles fortløpende inntil avsatte midler er disponert eller til utgangen av 2022.