Det har vært et mangfold av tilskuddsordninger i de kommunene som nå er Orkland kommune. I Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse ble samordning og fremdriftsplan for hvordan vi skal behandle de ulike tilskuddsordningene drøftet.

Faste tilskudd

De organisasjonene som har hatt faste driftstilskudd vil få utbetalt dette tilskuddet i begynnelsen av februar. Når tilskuddet utbetales vil organisasjonene som mottar tilskuddet få en mail om utbetalingen.

Drifts- og aktivitetstilskudd til frivillige organisasjoner

Retningslinjer for tildeling av drifts- og aktivitetstilskudd til frivillige organisasjoner ble vedtatt i Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse i møte 11. juni 2020, sak 9/20. Søknadsfristen for å bli tatt med i vurderingen for 2021 er 1. april. Søknadsskjema er nå åpnet, men vi ber om at dere venter med å søke til dere har hatt årsmøte og dermed kan sende inn nødvendig dokumentasjon ihht retningslinjenes krav»

Tilskudd fond idrettsformål

Orkland kommune har etablert et fond til idrettsformål. Formannskapet vedtok retningslinjer for bruk av fondet i møte 2. desember 2020. Fondet er rettet mot søknader om kommunalt tilskudd til spillemiddelberettigede idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, samt tilskudd til innkjøp av kapitalkrevende utstyr. Ordningen gjelder for idrettslag i Orkland som er tilknyttet Norges idrettsforbund.

Søknadsfrist for tilskudd fra fondet er 1. april og 1. oktober hvert år.  Søknad sendes på e-post til postmottak@orkland.kommune.no og merkes «Søknad fond idrettsformål». Søknaden må inneholde nødvendig dokumentasjon i henhold til retningslinjene.

Retningslinjene finner du her:

Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter

Orkland kommune ønsker at alle barn og ungdommer skal ha like muligheter for en aktiv fritid uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Derfor har kommunen satt av penger for å kunne bevilge økonomisk støtte dette.

Søknader om spillemidler for 2021

Fristen for søknad om fornying, gjentaking eller nye spillemiddelsøknader vil bli avklart i arbeidet med ny Plan for idrett og fysisk aktivitet i Orkland, men allerede nå er det klart at fristen vil bli satt til en dato i begynnelsen av november. Vi anbefaler alle som planlegger nye spillemiddelprosjekter om å ta kontakt med Kai Roger Magnetun, kai-roger.magnetun@orkland.kommune.no for et møte tidlig i planleggingsprosessen. Dette for å kunne drøfte sannsynlig fremdrift, samt sikre en felles forståelse for mulighetene og kravene som gjelder for spillemiddelsøknader.

Søknader om tilskudd til enkeltarrangementer

I alle kommunene som nå er Orkland har det vært åpning for at ulike kulturaktører har kunnet søke om tilskudd til enkeltarrangementer. Ytringskultur har ofte blitt brukt som samlebegrep på disse arrangementene. Eksempler er konserter med profesjonelle aktører, samarbeidskonserter/seminarer, teateroppsetninger, kunstutstillinger, festivaler, ungdomsleir, temakvelder med kulturelt innhold. Felles for disse søknadene er at de tidligere har blitt avklart i politiske prosesser i hovedutvalg, formannskap eller kommunestyre.

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse har besluttet at slike søknader behandles forløpende gjennom hele året som et forsøk i 2020.

Aktører som ønsker å søke om tilskudd til enkeltarrangementer må sende inn en søknad som inneholder nødvendig informasjon om planlagt arrangement, hvem som er arrangør (enkeltpersoner, organisasjon etc), når og hvor arrangementet planlegges og et budsjett for prosjektet.

Søknaden sendes som vanlig brev eller mail, og komplett søknad sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger.

Søknaden må sendes inn i god tid før arrangementet skal gjennomføres, og det må påregnes 1 – 3 mnd fra søknad sendes inn til søknad er politisk avklart.