Det har vært et mangfold av tilskuddsordninger i de kommunene som nå er Orkland kommune. I Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse ble samordning og fremdriftsplan for hvordan vi skal behandle de ulike tilskuddsordningene drøftet.

Faste tilskudd

De organisasjonene som har hatt faste driftstilskudd vil få utbetalt dette tilskuddet i begynnelsen av februar. Når tilskuddet utbetales vil organisasjonene som mottar tilskuddet få en mail om utbetalingen.

Søkbare drift, aktivitet og anleggstilskudd – også omtalt som Kulturmidler

I alle kommunene som nå er Orkland har det vært mulighet til å søke om tilskudd til drift, aktiviteter og anlegg. Disse ordningene har vært forskjellige fra kommune til kommune, og for de fleste har søknadsfristen vært 1. april.  Det vil være behov for å avklare hvordan denne søkeprosessen skal være i Orkland, hvordan vi grupperer disse tilskuddene og hvordan disse søknadene skal behandles.

I Hovedutvalg KIF ble vi i januarmøtet enige om en foreløpig fremdriftsplan:

  • Februar – April
    I denne perioden jobber kulturadministrasjonen med å lage forslag til struktur, regelverk og søkeprosess for tilskuddsordningene
  • April – Mai
    I denne perioden pågår politisk beslutning om tilskuddsordningen som skal etableres i Orkland på bakgrunn av forslagene fra administrasjonen
  • Juni – 15. september
    I denne perioden åpnes det for å søke om tilskudd på de ordningene som blir etablert i Orkland, og 15. september blir søknadsfristen for drifts, aktivitet eller anleggstilskudd for lag og foreninger i Orkland

Dette betyr at søknader om kulturmidler vil endre søknadsfrist fra 1. april til 15. september i 2020. Fra 2021 vil vi flytte fristen tilbake til 1. april.

Søknader om spillemidler for 2021

Fristen for søknad om fornying, gjentaking eller nye spillemiddelsøknader vil bli avklart i arbeidet med ny Plan for idrett og fysisk aktivitet i Orkland, men allerede nå er det klart at fristen vil bli satt til en dato i begynnelsen av november. Vi anbefaler alle som planlegger nye spillemiddelprosjekter om å ta kontakt med Kai Roger Magnetun, kai-roger.magnetun@orkland.kommune.no for et møte tidlig i planleggingsprosessen. Dette for å kunne drøfte sannsynlig fremdrift, samt sikre en felles forståelse for mulighetene og kravene som gjelder for spillemiddelsøknader.

Søknader om tilskudd til enkeltarrangementer

I alle kommunene som nå er Orkland har det vært åpning for at ulike kulturaktører har kunnet søke om tilskudd til enkeltarrangementer. Ytringskultur har ofte blitt brukt som samlebegrep på disse arrangementene. Eksempler er konserter med profesjonelle aktører, samarbeidskonserter/seminarer, teateroppsetninger, kunstutstillinger, festivaler, ungdomsleir, temakvelder med kulturelt innhold. Felles for disse søknadene er at de tidligere har blitt avklart i politiske prosesser i hovedutvalg, formannskap eller kommunestyre.

Hovedutvalg Kultur og Idrett har besluttet at slike søknader behandles forløpende gjennom hele året som et forsøk i 2020.

Aktører som ønsker å søke om tilskudd til enkeltarrangementer må sende inn en søknad som inneholder nødvendig informasjon om planlagt arrangement, hvem som er arrangør (enkeltpersoner, organisasjon etc), når og hvor arrangementet planlegges og et budsjett for prosjektet.

Søknaden sendes som vanlig brev eller mail, og komplett søknad sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, Postboks 83, 7300 Orkanger

Søknaden må sendes inn i god tid før arrangementet skal gjennomføres, og det må påregnes 1 – 3 mnd fra søknad sendes inn til søknad er politisk avklart.