Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen: Hvor kan det bygges nye boliger, hvor tett skal det være lov å bygge i de ulike områdene og hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet, og hvor skal det være grøntområder?

Plansløyfa i Orkland kommune (Kommunens plansystem)

Planlegging handler om å knytte sammen kunnskap og handling. Alle planprosesser starter med et ønske om å:

 • belyse et tema
 • sette dagsorden
 • få fram ny kunnskap

Dette gjøres gjennom statistikk, litteratur og medvirkning i planprosessen. I tillegg er det ønskelig at det skal skje en utvikling gjennom tiltak etter at planprosessen er ferdig.

Plansløyfa i Orkland kommune består av følgende hovedelementer:

Strategisk nivå

Utfordringsdokument
Dette dokumentet beskriver sentrale utviklingstrekk som befolkningsutvikling, næringsliv, folkehelsetilstand, samfunnssikkerhet, økonomi, klima og miljø. Dette dokumentet oppdateres hvert år i forkant av budsjettprosessen.

Planstrategien
er ikke en egen plan. Det er en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og planbehov i valgperioden.

Handlingsdelen av plansløyfa

Temaplaner
Disse planene er plassert mellom strategisk og taktisk nivå, det vil si mellom samfunnsdelen og økonomi- og handlingsplanen. Temaplanene belyser og gir kunnskap om utvalgte fag- og temaområder. Temaplanene inneholder en handlingsdel med prioriterte tiltak. Dersom gjennomføring av tiltak har økonomiske konsekvenser, vil disse tiltakene behandles som innspill i budsjettarbeidet.

Økonomi- og handlingsplan
Omhandler kortsiktig ressursinnsats for å nå overordna mål. Alle forslag til tiltak som forutsetter ressursbruk, må vurderes og eventuelt prioriteres og fordeles på årene i planperioden (1-4 år).

Årsbudsjettet gir rammene for hva kommunen ønsker å prioritere av handling og tiltak kommende år.

Virksomhetsplaner
Omhandler gjennomføring av tiltak og daglig drift. De kommunale enhetene avgjør selv behovet for ettårige planer for å iverksette tiltak for å nå målene i samfunnsdelen og økonomi - og handlingsplanen.

Rapportering og læring

Det er vesentlig å finne gode og hensiktsmessige måter å rapportere tilbake til politisk nivå for å lære og korrigere kursen når det er behov for det.

Slik vil kommuneorganisasjonen lære fra det operative nivået på «gulvet» til det taktiske nivået i økonomi- og handlingsplanen og videre til strategisk nivå. På dette nivået gjør vi overordna veivalg (planstrategi, samfunnsdel og arealdel). Dette er selve «nøkkelen» for plansløyfa.

Hjul-ill-22@4x_221027.png

Årshjul og et sammenhengende plan- og styringssystem

Planstrategi

Ifølge plan- og bygningsloven skal kommunen i begynnelsen av hver valgperiode utarbeide en planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Utfordringsbilde og forslag til mål og strategier for ønsket samfunnsutvikling i Orkland (kommuneplanens samfunnsdel og utfordringsdokument) fremmes til behandling samtidig med dette dokumentet. Planoppgaver som prioriteres i perioden skal bidra til å oppfylle målene i forslag til samfunnsdel.

Planstrategi for Orkland 2020-2023 ble er vedtatt 28.10.2020

Plansystemet skal:

 • Gi et godt grunnlag for politisk styring og administrativ oppfølging
 • Være tilgjengelig og lett å få oversikt over
 • Stimulere til tverrfaglig oppgaveløsning i samarbeid med befolkning, næringsliv og organisasjoner
 • Gi tydelig rollefordeling mellom planer som vedtas politisk og administrativt
 • Legge til rette for åpenhet og målrettet samarbeid/medvirkning i planprosessene

planstrategi_1200.pngPlansløyfa i Orkland - Basert på Amdam, Roar

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for helhetlig planlegging. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Orklandsamfunnet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er det overordnede plandokumentet som skal ligge til grunn for både arealdelen og øvrig planverk i kommunen. Dette er et strategisk styringsdokument og peker på hva vi skal satse spesielt på. Det betyr ikke at vi skal slutte med det som ikke nevnes i dokumentet, men hvor vi skal rette innsats og ressurser spesielt for å nå målene vi har satt. Satsingsområder og målsettinger er koplet til FNs bærekraftsmål, visjonen «Sammen bygger vi Orkland» og verdiene MODIG, KLOK og NÆR.

Kommuneplanens samfunnsdel for Orkland 2020-2032

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen: Hvor kan det bygges nye boliger, hvor tett skal det være lov å bygge i de ulike områdene og hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet, og hvor skal det være grøntområder?

Økonomi- og handlingsplan

tidslinje_handlingsplan_3.png

Innkomne søknader til regnskapsavslutning 2022

Orkla Industrimuseum - Søknad om ekstra tilskudd til nybygg og nye utstillinger

Orkland Røde Kors - Søknad om tilskudd til dypvannslys for undervannsdrone

Prosjekt "Orkanger mot sjøen" - Søknad om tilskudd

Båtklubben Terna - Søknad om tilskudd til etablering av bobilcamp


2023.pngHandlingsplan 2023-2026, med budsjett 2023

Kommunestyrets behandling 21.12.2022

Formannskapets behandling 30.11.2022

Spørretime 23.11.2022

Kommunedirektørens notat 9.11.2022

Nøkkeltallsdokument

Utfordringsdokument

Innspill til handlingsplan med budsjett


2022.pngHandlingsplan 2022-2025, med budsjett 2022

Kommunestyrets vedtak 15.12.2021

Formannskapets behandling 1.12.2021

Uløste innspill til handlingsplan med budsjett

Kommunedirektørens notat 10.11.2021

Spørretimen kommunestyret 24.11.2021

Nøkkeltallsdokument

Utredningsoppdrag

Utfordringsdokument


2021.pngHandlingsplan 2021-2024, med budsjett 2021

Kommunestyrets vedtak 16.12.2020

Formannskapets behandling 2.12.2020

Rådmannens notat 11.11.2020

Utfordringsdokument


2020.pngHandlingsplan 2020-2023, med budsjett 2020

Kommunestyrets vedtak 18.12.2019

Årsberetning og årsregnskap

2021.pngÅrsmelding 2021 Orkland kommune

Kommunestyrets sak 52/22 - 22.6.2022

Årsregnskap 2021 Orkland kommune

Kommunestyrets sak 53/22 - 22.6.2022

Regnskap og årsberetning 2021 Orklandbadet KF

Kommunestyrets sak 51/22 - 22.6.2022


2020.pngÅrsmelding 2020 Orkland kommune

Kommunestyrets sak 49/21 - 23.6.2021

Årsregnskap 2020 Orkland kommune

Kommunestyrets sak 50/21 - 23.6.2021

Regnskap og årsberetning 2020 Orklandbadet KF

Kommunestyrets sak 52/21 - 23.6.2021

Temaplaner

Planregister

Planregisteret er en oversikt over alle arealplaner i kommunen, registrert med plan-ID, plannavn og tilhørende plandokumenter. Reguleringsplaner er også tilgjengelige digitalt på kommunens kartsider, både når planen foreligger som forslag og som endelig vedtatt plan. Kartet med tilhørende planregister oppdateres fortløpende.

Plandokumentene (plankart, bestemmelser, sakspapirer, rapporter mm.) er tilgjengelige som PDF-filer for gratis nedlasting. Planregisteret gir også oversikt over planens status, fra Planlegging igangsatt til Endelig vedtatt arealplan. Du kan søke på planer i planregisteret enten ved å skrive inn plan-ID eller (deler av) plannavnet.

Utredning tjenestestruktur

Orkland kommune har startet en tjenestegjennomgang. Utredningen er tenkt som et kunnskapsgrunnlag for fremtidige politiske beslutninger og vil utfylle og bidra inn i utfordringsdokumentet som legges fram for kommunestyret våren 2023. Tjenesteutredningen skal ferdigstilles og legges fram til kommunestyrets strategisamling i oktober 2023. 

Organisering  

Det er opprettet arbeidsgrupper innen tjenesteområdene oppvekst, helse og mestring og kultur, idrett og fritid. Arbeidsgruppene ledes av kommunalsjef for tjenesteområdet. Kommunedirektørens ledergruppe er styringsgruppe for arbeidet. 

Organisering

Det er opprettet arbeidsgrupper innen tjenesteområdene oppvekst, helse og mestring og kultur, idrett og fritid. Arbeidsgruppene ledes av kommunalsjef for tjenesteområdet. Kommunedirektørens ledergruppe er styringsgruppe for arbeidet.

Bakgrunn

Orkland kommune har igangsatt en tjenesteutredning på bakgrunn av bestilling fra kommunestyret om: 

 • utredning av fremtidig skolestruktur på Orkanger (juni 2022) 
 • utredning av rullerende opptak i barnehage (desember 2022) 
 • utredning av fremtidig tjenestestruktur i Orkland kommune (desember 2022) 

Utredningene begrunnes i 

 • kommunesammenslåingen - gått fra fire til en kommune 
 • demografiendringer i befolkningen 
 • befolkningsutvikling i kommunen og i ulike deler av kommunen 
 • økonomi 

Mandat

Tjenesteutredninger jobber ut fra et mandat gitt av formannskapet (mars 2023) 

Fremme privat reguleringsplan

Fremme privat reguleringsplan

I hovedsak er det plankrav for større byggesaker. Dersom du ønsker å utvikle et område som ikke er regulert, kan du fremme et privat forslag til regulering. Private planforslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel.

Dersom du ønsker å fremme et planforslag må du først ta kontakt med kommunen for å avtale et oppstartsmøte. Det gjør du ved å fylle ut dette skjemaet:

 

reguleringsplan_eksempel.jpg
Kilde: Regjeringen.no

Hvem kan fremme planforslag?

Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Selve planforslaget må utarbeides av fagkyndig, og det er visse krav til fremstilling av planforslaget.

Saksgang og behandling

Plan- og bygningsloven stiller klare krav til planprosessen. Under har vi gjengitt de viktigste punktene:

Oppstart og utarbeiding av planforslag:

 • Oppstartsmøte mellom forslagsstiller og kommunen er obligatorisk i starten av en planprosess
 • Planoppstart for reguleringsplan, eventuelt planprogram, varsles til berørte grunneiere, naboer og fagmyndigheter. Planoppstart må også kunngjøres i lokalavis og på kommunens hjemmeside
 • Planforslag sendes inn til kommunen og forberedes av administrasjonen
 • Første gangs behandling av planforslaget i kommunens planutvalg (politisk)

Offentlig ettersyn:

 • Planen legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte parter i minimum seks uker

Vedtak av plan:

 • Planforslaget bearbeides på bakgrunn av eventuelle høringsinnspill, og tas opp til sluttbehandling i kommunestyret
 • Klagefrist på tre uker gjelder for vedtatt plan

Hvilke krav stiller kommunen til planleveransen?

 • SOSI-fil av planomriss oversendes kommunen senest ved varsel om oppstart
 • SOSI-fil av planen skal vedlegges planforslag, sammen med rapport for gjennomført SOSI-kontroll
 • Planbeskrivelse og bestemmelser skal oversendes både som PDF og Word-fil
 • Overordnet VA-plan skal innsendes for godkjenning sammen med planforslaget der dette er aktuelt

For øvrig legges krav til innhold reguleringsplaner i plan- og bygningsloven og kommuneplanen til grunn.

Nyttige lenker

Kommunen har utarbeidet en egen sjekkliste for utarbeiding av private planforslag. Vi gjør oppmerksom på at listen ikke er uttømmende, og at det kan være andre tema som må drøftes i planarbeidet.

Regjeringens side om reguleringsplanarbeid, her finner du blant annet oppdatert veileder for utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven

Gebyrer