Veiledning – hvordan søke ansvarsrett når du ikke kan erklære

(byggesaksforskriften (SAK10) § 11-4, sjette ledd)

Søknad om ansvarsrett ved manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav gitt i SAK10 § 11-3

 • Fra og med 1.1.2016 skal ansvarsrett erklæres (blankett 5181). Foretak må selv påse å inneha tilstrekkelige kvalifikasjoner (utdanning og praksis iht. SAK10 § 11-3). Dersom et foretak ikke kan erklære ansvarsrett fordi det ikke oppfyller disse kvalifikasjonskravene, kan kommunen gjøre unntak fra krav til formell kompetanse for foretak som skal utføre oppgaver i tiltaksklasse 1.
 • Foretaket må i så fall søke kommunen om ansvarsrett på bakgrunn av relevant utdanning og/eller praksis.
 • Dersom du ikke ønsker å benytte skjemaet, må du sende inn tilsvarende dokumentasjon i brevs form sammen med relevante vedlegg (redegjørelser, CV, attester, vitnemål, referanseprosjekter etc.). Det er kun for funksjonen som ansvarlig søker (SØK), prosjekterende (PRO) og utførende (UTF) det er mulig å søke om ansvarsrett på denne måten.

Søknad om ansvarsrett må inneholde følgende dokumentasjon

 • redegjørelse for hvilke(n) funksjon(er) og ansvarsområde(r) søknaden omfatter
 • dokumentasjon på faglig ledelses utdanning:
  • vitnemål, fag-/svenne-/mesterbrev, kursbevis etc.
 • dokumentasjon på faglig ledelses praksis:
  • CV, arbeidsattest og/eller arbeidskontrakt som dokumenterer relevant praksis,
   eller
  • oversikt over referanseprosjekter som viser type tiltak, adresse, funksjon og ansvarsområde, samt hvilket år tiltaket ble utført i.

For å sørge for en mest mulig lik praksis, har vi laget noen vurderingskriterier som brukes i saksbehandlingen av søknader om ansvarsrett

 • I henhold til SAK10 § 11-4 sjette ledd, bokstav a, kan kommunen godkjenne at kravet til praksis reduseres for SØK og PRO i tiltaksklasse 1, dersom foretakets faglige ledelse har relevant utdanning av lengre varighet eller høyere grad. Dette vil primært være universitetsutdanning over en femårsperiode eller mastergrad, men kan også gjelde høyskoleutdanning over en treårsperiode eller bachelorgrad. Lavere utdanning enn dette vil ikke være tilstrekkelig.
 • I henhold til SAK10 § 11-4 sjette ledd, bokstav b, kan kommunen godkjenne at kravet til utdanning reduseres for SØK, PRO og UTF i tiltaksklasse 1, dersom foretakets faglige ledelse har relevant praksis av lengre varighet og god kvalitet. Krav til utdanning kan kun reduseres og foretak uten noen utdanning vil ikke kunne godkjennes.
  • Dersom et foretaks faglige ledelse mangler utdanning, må arbeidsattest, referanseprosjekter o.l. dokumentere følgende (relevant) minimumspraksis:
   • UTF: 6 år, og SØK/PRO: 10 år

Utdrag fra byggesaksforskriften (SAK10)

 • § 11-2. Utdanningsnivåer
  Foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesak, skal ha faglig ledelse med eksamen eller annen bestått prøve som er relevant for foretakets ansvarsrett. Følgende alternative utdanningsnivåer skal være oppfylt:
  a) fag- eller svennebrev, eller tilsvarende
  b) mesterbrev eller tilsvarende
  c) høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller tilsvarende
  d) bachelorgrad i ingeniørutdanning, høgskolegrad eller tilsvarende grad med 180 studiepoeng, eller tilsvarende
  e) mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, sivilarkitekt, sivilingeniør, eller tilsvarende grad med 300 studiepoeng, eller tilsvarende.
 • § 11-3. Krav til utdanning og praksis
  Foretakets faglige ledelse skal oppfylle krav til relevant utdanning og praksis inndelt i tiltaksklasse og funksjoner etter tabellen nedenfor.

utdanning_tabell.png