Om barne- og familietjenesten

Barne- og familietjenesten består av 4 avdelinger; barneverntjenesten, familiesenteret, helsestasjon- og skolehelsetjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

I tillegg har enheten ansvar for samordninga av de lokale, rus og kriminalitetsforebyggende tiltakene gjennom SLT-arbeidet. Tidlig innsats, forebygging og tverrfaglig samhandling er et høyt prioritert område i Orkland kommune. Ved å knytte disse tjenestene sammen i en barne- og familietjeneste bidrar dette på den ene siden å yte tjenester på lavterskelnivå og på den andre siden bistand til barn og ungdom med behov for omfattende hjelp og støtte.

Sentralt i enhetens arbeid er en sterk grad av medvirkning fra barna og et tett samarbeid med deres foreldre og nettverk.