Drenering/grøfting

Drenering er et viktig tiltak for å bedre vekstforholdene på jord som er våtlendt. Drenering kan omfatte både åpne avskjæringsgrøfter, lukkede grøfter, profilering og omgraving av myr. Etter nærmere vurdering av kommunen kan det gis et tilskudd til grøfting på 2000 kr pr. daa ved systematisk grøfting og 30 kr pr. meter grøft ved usystematisk grøfting. Søknader kan leveres elektronisk hele året og behandles fortløpende av kommunen.

Erstatningsordningene

Dette er et sett av ordninger som skal redusere risikoen for økonomiske tap ved naturskade, klimabetingede skader, avlingssvikt, tap av husdyr etc.

Nydyrking

Nydyrking er et søknadspliktig tiltak, og det er kommunen som skal ha søknaden. Ulovlig nydyrking kan medføre trekk i tilskudd. Søknad bør leveres minst 3 måneder før oppstart, slik at kommunen har mulighet til å sende saken på høring. Kommunen kan fastsette vilkår for å godkjenne nydyrkingen.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Dette er en tilskuddsordning for de som gjennomfører miljøtiltak utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og miljøverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Kommunen har sin egen SMIL-strategi som utformes i dialog med faglagene i landbruket. For å kunne søke SMIL  må du ha et landbruksforetak som er kvalifisert til å søke produksjonstilskudd. Eiere av landbrukseiendom kan søke selv om de leier bort jorda. Søknad sendes elektronisk, og det er kommunen som avgjør søknaden. Søknadsfrister i Orkland er 15. mars og 1. september.

Veterinærvakt i Orkland

Gjelder storfe og småfe utenfor ordinær arbeidstid.

Vaktområde Orkdal og Agdenes

Vaktområde Rennebu og Meldal

Vaktområde Hemne og Snillfjord