Godt vannmiljø og god vannkvalitet er viktig for matproduksjon, folkehelse, rekreasjon og for at vi uten bekymring kan drikke vannet vårt. Det er også viktig for biologisk mangfold og velfungerende økosystem for høsting og produksjon, for eksempel slik at Orkla også framover kan være vår viktigste turistattraksjon med en god og høstbar stamme av laks.

Gjennom vannområde Orkla arbeides det med å oppfylle vannforskriftens krav om god tilstand i alle vassdrag. Kommunene i vannområde Orkla har sammen med Trøndelag Fylkeskommune gått sammen for å ansette en koordinator som kan drive fram dette arbeidet.

Det er enhet for landbruk og naturforvaltning som har arbeidsgiveransvaret for koordinator for Vannområde Orkla, og koordinatoren sitter sammen med resten av enheten ved Landbrukssenteret Midt i Meldal.

Du kan lese mer om vannområde Orkla på vannportalen