Kommunal vannforsyning

Krokstadøra vannverk

Vannverket forsyner abonnenter på Krokstadøra, og har ca. 105 abonnenter. Vannkilden er 2 grunnvannsbrønner i fjell, med maks uttak ca. 2,2 l/s. Før forsyning til abonnentene blir vannet luftet og desinfisert med UV-aggregat.

Lensvik vannverk

Lensvik vannverk har ca. 500 abonnenter, hvor Storvask er den største abonnenten. Vannverket har sin kilde i Skjelbreivatnet, hvor vann føres til Valan vannbehandlingsanlegg. Der renses drikkevannet rmed membranfilter og desinfiseres med UV.

Meldal vannverk

Meldal vannverk er det største vannverket i Meldal og forsyner rundt 1000 abonnenter fra Muan i sør til Skjøtskiftet i nord. Vannkilden er 3 borebrønner i løs masser på en liten øy midt i elva Orkla. UV-anlegg ble satt inn i 2016 og bidro til at Mattilsynet godkjente vannverket.

Orkdal vannverk

Orkdal vannverk dekker områdene Orkanger, Råbygda, Fannrem, Svorkmo, Vormstad, Hoston, Monsetjåren, Kjøra, Ofstad og Hardmoen. Vannverket forsyner i overkant av 8000 personer, industri, skoler og institusjoner. Hovedkilden er grunnvann fra Doroøya, supplert med vann fra Våvatnet. Vannbehandlinga består av UV-stråling og kloring. Røsvatnet på Svorkmo og Byavassdraget/Strømtjønna er krisevannkilder.

Orkdal vannverk skal suppleres med ny grunnvannskilde ved Steinshaugen. Konsesjon for grunnvannsuttaket ble innvilget av NVE i februar 2017 og anlegget er per i dag i prosjekteringsfase. Anlegget er planlagt ferdigstilt i 2020.

Ytre Agdenes vannverk

Skreatjønna er vannkilde for Ytre Agdenes Vannverk. Vannverket forsyner om lag 540 abonnenter i områdene Selveneset, Selva, Djupvika, Vassbyda og områdene rundt Litjvatnet ut til Værnes.  Før levering av vann til abonnenter blir vannet renset med membranfiltre og UV-desinfeksjon.

Å vannverk

Å vannverk ligger på grensen til Rennebu kommune og forsyner rundt 300 abonnenter. Vannkilden er 2 borebrønner i løs masser ved elva Orkla. Vannverket er planlagt koblet sammen med Meldal vannverk for å sikre at begge kildene i Meldal har en alternativ vannkilde. UV-anlegg ble satt inn i 2016 og bidro til at Mattilsynet godkjente vannverket.

Tilkobling til kommunalt ledningsnett

Alt arbeid på utvendige, private vann-, avløps- og overvannsledninger som skal knyttes til eller er knyttet til kommunalt ledningsnett, må godkjennes på forhånd av kommunen på eget søknadsskjema.

Skjemaet må undertegnes av eier samt godkjent entreprenør/ rørlegger som står ansvarlig for arbeidene. Etter utført arbeid skal det sendes inn ferdigmelding.

Kommunen skal også kontaktes ved annet gravearbeid nær kommunens ledningsnett.

Last ned skjemaer:

Drikkevannskvalitet

Parameter Krokstadøra vannverk Lensvik vannverk Meldal vannverk Orkdal vannverk Ytre Agdenes vannverk Å vannverk
pH            
Konduktivitet            
Fargetall            
Turbiditet            
E.coli            
Koliforme bakterier            
Kimtall 22oC            

Kommunalt avløp

Kommunalt avløp er spillvann (kloakk) og overvann. Overvannet blir vanligvis ført direkte til nærmeste bekk, elv, sjø eller på terreng ved huset. Spillvannet blir ført til nærmeste renseanlegg før det rensede vannet slippes ut i tilhørende vannforekomst.

Kommunale avløpsanlegg (RA)

Orkland kommune har fem større avløpsrenseanlegg (RA). Cirka 9400 av kommunens innbyggere er tilkoblet disse. Det største renseanlegget er Gammelosen renseanlegg (GORA). De andre er Vormstad, Årlivoll, Hoston, og Løkken renseanlegg. Det er også noen mindre renseanlegg, eksempelvis Ofstad, Kjøra og ved Dammen på Svorkmo.

Det er også kommunale fellesanlegg uten konvensjonell rensing av avløpsvannet. Disse finner vi ved blant annet ved Ofstad, Kjøra, Dammen, Storås, Lensvik og Krokstadøra. Avløpsvannet på slike anlegg blir i dag ført til slamavskiller for deretter ledes til infiltrasjonsanlegg eller til kystfarvann.

Hva skal i do?

Kun tiss, bæsj og dopapir skal i do. Alt annet kan gi tilstopping av avløpet ditt.

Hvilke ledninger er kommunale og hvilke er private?

De private stikkledningene er private til og med grenpunktet på den kommunale ledningen. Eier er ansvarlig for disse ledningene. Avløpet skal være separert slik at overvann går i èn ledning og spillvannet i en annen. Eldre boliger trenger ikke å ha dette, men alt går i en felles ledning. Kommunen anbefaler at avløpet er separert og kan pålegge eier dette.

En del eldre boliger fra før midten av 70-tallet har fortsatt ledninger i betong. Ettersom betongledninger brytes ned over tid og det ofte oppstår problemer med dem, anbefaler vi at betongledninger byttes med ledninger av plast.

Hva gjør jeg hvis avløpet er tett?

Er det åpenbart at det er problemer med den private stikkledningen må du kontakte rørlegger. Er du usikker kan du kontakte kommunens tekniske vakt på telefon 72 46 73 73. Vi har egen spylebil som kan åpne det kommunale avløpet hvis det har oppstått problemer med dette.