Kommunal vannforsyning

Krokstadøra vannverk

Vannverket forsyner abonnenter på Krokstadøra, og har ca. 105 abonnenter. Vannkilden er 2 grunnvannsbrønner i fjell, med maks uttak ca. 2,2 l/s. Før forsyning til abonnentene blir vannet luftet og desinfisert med UV-aggregat.

Lensvik vannverk

Lensvik vannverk har ca. 500 abonnenter, hvor Storvask er den største abonnenten. Vannverket har sin kilde i Skjelbreivatnet, hvor vann føres til Valan vannbehandlingsanlegg. Der renses drikkevannet med membranfilter og desinfiseres med UV.

Meldal vannverk

Meldal vannverk er det største vannverket i Meldal og forsyner rundt 1000 abonnenter fra Muan i sør til Skjøtskiftet i nord. Vannkilden er 3 borebrønner i løs masser på en liten øy midt i elva Orkla. UV-anlegg ble satt inn i 2016 og bidro til at Mattilsynet godkjente vannverket.

Orkdal vannverk

Orkdal vannverk dekker områdene Orkanger, Råbygda, Fannrem, Svorkmo, Vormstad, Hoston, Monsetjåren, Kjøra, Ofstad og Hardmoen. Vannverket forsyner i overkant av 8000 personer, industri, skoler og institusjoner. Vannverket forsynes fra to grunnvannskilder, Doroøya og Steinshaugen. 

Vannbehandlinga består av UV-stråling og kloring. 

Tidligere hovedkilde Våvatnet er reservekilde, og benyttes i perioder til å supplere grunnvannskildene når dette er nødvendig. 

Ytre Agdenes vannverk

Skreatjønna er vannkilde for Ytre Agdenes Vannverk. Vannverket forsyner om lag 540 abonnenter i områdene Selvneset, Selva, Djupvika, Vassbygda og områdene rundt Litjvatnet ut til Værnes.  Før levering av vann til abonnenter blir vannet renset med membranfiltre og UV-desinfeksjon.

Å vannverk

Å vannverk ligger på grensen til Rennebu kommune og forsyner rundt 300 abonnenter. Vannkilden er 2 borebrønner i løs masser ved elva Orkla. Vannverket er planlagt koblet sammen med Meldal vannverk for å sikre at begge kildene i Meldal har en alternativ vannkilde. UV-anlegg ble satt inn i 2016 og bidro til at Mattilsynet godkjente vannverket.

Tilkobling til kommunalt ledningsnett og arbeid på stikkledninger

Alt arbeid på utvendige private vann-, avløps- og overvannsledninger som skal, eller er tilkoblet kommunalt ledningsnett, må utføres av godkjent rørlegger/entreprenør og godkjennes på forhånd av kommunen. Søknad om å utføre arbeid skal sendes via Entreprenørportalen. Kommunen vil motta søknad og melding digitalt, og vil svare digitalt. Etter at søknad er godkjent må rørlegger/entreprenør levere ferdigmelding for å få avsluttet saken.

Opprett bruker

Godkjent rørlegger eller entreprenør må opprette bruker på Entreprenørportalen som skal benyttes for søknader om tilkobling og annet arbeid på stikkledninger som er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Det anbefales å bruke Google Chrome som nettleser. Dersom du trenger hjelp, finner du en videofilm med veiledning i registreringsprosessen her:

Det anbefales å se hele registreringsvideoen før, eller samtidig med at bedriften registrerer seg for tilgang til løsningen. Den som registrerer bedriften vil bli brukeradministrator og vil kunne legge til ytterligere ansatte som kan sende inn søknader og meldinger på vegne av bedriften. Hver enkelt ansatt får en e-post med lenke for å fullføre registreringen. Hver enkelt må sette et eget passord og får en lenke som er unik for hver enkelt bedrift.

Flere hjelpevideoer:

Vannmåler

For hvem?

Følgende eiendommer i Orkland skal ha vannmåler installert:

 • Alle næringseiendommer og offentlige bygg.
 • Alle nybygg som tas i bruk etter 01.01.2020.
 • Alle nye abonnenter etter 01.01.2020.
 • Kombinasjonseiendom, herunder eiendommer med en eller flere boenheter samt en eller flere bygninger for fiskeri eller landbruk.
 • Anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i forbindelse med oppføring av bygg eller anlegg.
 • Eiendom med svømmebasseng.
 • Eksisterende eiendom skal installere vannmåler i forbindelse med forandring på sanitærinstallasjoner.

Boligeiendommer tatt i bruk før 1.1.2020 skal betale vann- og avløpsgebyr etter stipulert eller målt forbruk.

Både abonnenten og kommunen kan kreve at det faktureres etter målt forbruk ved installasjon av vannmåler.

Vannmåler er kommunens eiendom, derfor blir det beregnet et årlig gebyr for leie av vannmåler.

Abonnenten skal holde vannmåler lett tilgjengelig for avlesning, tilsyn og vedlikehold.

Installasjon av vannmåler

Kommunen anskaffer vannmålere i henhold til vedtatte retningslinjer.

Ved installasjon av vannmåler:

 • Abonnenten tar kontakt med godkjent rørlegger.
 • Rørlegger klarlegger type måler (dimensjoner og lignende) og søker om installering av vannmåler på Entreprenørportalen.
 • Kommunen godkjenner søknaden og rørleggeren får utlevert en kommunal vannmåler.
 • Rørlegger forestår installasjon.
 • Rørlegger sender ferdigmelding til kommunen i Entreprenørportalen.

Vannmåleravlesning

Du får varsel på SMS

I månedsskiftet november/desember vil det gå ut en SMS til huseier om å lese av vannmåleren.
Avsender vil være et nummer som er unikt for deg. Det vil derfor ikke være mulig å videresende SMS. Dette er nødvendig for at avlesningen skal registreres på riktig måler.
Dersom vi ikke når deg via sms, vil det blir sendt ut avlesningskort via posten.

Avlesning på SMS for fjernavleste vannmålere

I 2023 har en del fått installert fjernavlest vannmåler. Disse må leses av, også i år. Det er fordi den tekniske infrastrukturen og antennene ikke er ferdig utbygd.

Slik gjør du:

 • Les av tallene på vannmåleren din. Ikke ta med sifrene bak komma (f.eks. tall bakerst som er små, eller røde/fargede tall) på måleren. Normalt vil vannmålerstanden bestå av 4-6 siffer.
 • Svar på SMS-en du fikk med tallene som sto på vannmåleren. Du skal kun sende tallene som står før komma.

Har du flere vannmålere?

Hvis du har mer enn en vannmåler, vil du motta en sms per vannmåler. Det er viktig at du svarer på riktig SMS med riktig avlesning.
Du kan ikke svare på samme sms-varsel med flere avlesninger. Har du mottatt sms for flere målere, må du svare med en avlesning per sms.

Svare på SMS

Dersom du sender flere svar på samme sms, er kun siste svar gjeldende. Meldinger som inneholder annen info enn målerstand blir ikke registrert. Det betyr at hvis du sender feil tall, kan du rette det opp ved å sende en ny sms.
Du kan fortsatt svare på mottatt sms, selv om fristen for avlesning er overskredet, men det må gjøres innen 10 dager.

Hva er normalt å bruke?

Alle huseiere må betale kommunale avgifter for vann- og avløpstjenester når eiendommen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsanlegg. Det er to ulike måter å beregne disse gebyrene på. Forbruket kan måles med vannmåler, eller det blir beregnet ut fra størrelsen på bygget.

En person bruker i gjennomsnitt cirka 60 m3 i året. 1 m3 tilsvarer 1000 liter.
For målt forbruk vil det i tillegg normalt komme et målerleiegebyr.
Det vil også belastes et fastledd (abonnementsgebyr) i begge tilfellene.

Gebyr

Lekkasje

Hva betyr utette kraner og ventiler?

 En dryppende kran kan bety mye i kroner og øre!

Når det ikke brukes vann i boligen, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom en av de små viserne, tannhjulet eller tellerverket på måleren fortsatt beveger seg, har du trolig en lekkasje.

Et rennende vannklosett vil kunne bety ekstra kostnader på flere tusen kroner i året. Vannforbruk som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning.

Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.

Installasjon

Ca. m3/år*

Ca. kr/år

Dryppende kran (ca 1 drypp per sekund)

9

360

Rennende kran (ca 2mm stråle)

45

1 800

Hull på rør (diameter ca 0,5 med mer)

175

7 000

Lekkasje i WC (ikke synlig)

100

4 000

Lekkasje i WC (synlig)

200

8 000

Lekkasje i WC (urolig overflate)
 

400

16 000

Eksempel på kostnad ved lekkasje

*1 m3 = 1 000 liter

Slik kan du teste om du har lekkasje i WC: Tøm en liten flaske med konditorfarge i sisternen. Hvis vannet i klosettskålen endrer farge, har du en lekkasje.

Foreta gjerne månedlige avlesninger for å avdekke en eventuell lekkasje på et tidlig tidspunkt. Disse avlesningene skal ikke sendes inn, men hvis du plutselig får en kraftig økning i vannforbruket, kan det tyde på at du har en lekkasje.

Er du eier av eiendom hvor det ikke er krav om vannmåler, men likevel vurderer om det er noe for deg?

Vi har laget et lite regneeksempel som illustrerer hva man kan spare. Hvis du har en boenhet på over 150 kvadratmeter blir det stipulert et forbruk på 250 kubikkmeter vann, dersom du ikke har vannmåler. Tenk deg at du installerer vannmåler og det faktiske forbruket viser at du bare bruker 150 kubikkmeter, altså 100 kubikkmeter mindre. I Orkland kommune koster vannet 13,83 kroner per kubikkmeter, avløp 25,91 kroner per kubikkmeter, og vannmålerleien er på kroner 400 per år.*

Regnestykket blir slik:

Vann 100 kubikkmeter *  13,83 kroner = 1 383 kroner
Avløp 100 kubikkmeter * 25,91 kroner = 2 591 kroner
Årlig besparelse:      1 383+2 591-400= 3 574 kroner

Du må selvsagt huske på å ta med engangskostnaden til rørleggeren som skal installere vannmåleren i regnestykket, men du ser i dette eksempelet at det i løpet av få år er betydelige beløp å spare.

* 2024-tall

Eierskifte

De kommunale eiendomsgebyrene er ikke knyttet til person, men til eiendom.

Ved salg av eiendom vil ikke selger motta en sluttavregning. Kjøper av en eiendom vil overta et eventuelt restbeløp. Kjøper og selger må derfor gjøre opp de kommunale eiendomsgebyrene seg i mellom.

Hvis du skal selge eller kjøpe bolig med vannmåler, ta kontakt med Orkland kommune for tips om avregning av målerstanden. Pass på at vannmålerstanden blir nedtegnet i overtagelsesprotokollen.

Kontakt oss

Telefon: 72 46 73 00
E-post: postmottak@orkland.kommune.no

Drikke- og badevannskvalitet

Orkland kommune tar regelmessige prøver av vannkvalitet ved alle kommunale vannverk. Det er utarbeidet prøvetakingsplaner for alle vannverk. Prøvetakingsfrekvens og analyseparametere bestemmes med bakgrunn i vannverkets størrelse (mengde levert vann og antall/type abonnenter) og en farekartlegging som vurderer sannsynlighet og risiko for hendelser i ulike deler av forsyningssystemet (ROS-analyse)

Drikkevann fra de kommunale vannverk i Orkland har generelt god kvalitet, og er hygienisk betryggende å drikke. Kommunen har avtale med laboratorium om varsling dersom det påvises avvik i vannkvalitet, hvor det videre er rutiner for varsling til abonnentene. Avvik i vannkvalitetsdata rapporteres videre til tilsynsmyndigheten, Mattilsynet.

Kommune er etter drikkevannsforskriften pliktig til å kunne opplyse abonnentene om analyseresultater. Likeledes kan dette være viktig informasjon for andre grupper, eksempelvis for planlegging og dokumentasjon i næringsmiddelindustri, helsevirksomhet etc.

Her finner du oversikt over badevannskvalitet ved siste prøvetaking:

Kommunalt avløp

Kommunalt avløp er spillvann (kloakk) og overvann. Overvannet blir vanligvis ført direkte til nærmeste bekk, elv, sjø eller på terreng ved huset. Spillvannet blir ført til nærmeste renseanlegg før det rensede vannet slippes ut i tilhørende vannforekomst.

Kommunale avløpsanlegg (RA)

Orkland kommune har fem større avløpsrenseanlegg (RA). Cirka 9400 av kommunens innbyggere er tilkoblet disse. Det største renseanlegget er Gammelosen renseanlegg (GORA). De andre er Vormstad, Årlivoll, Hoston, og Løkken renseanlegg. Det er også noen mindre renseanlegg, eksempelvis Ofstad, Kjøra og ved Dammen på Svorkmo.

Det er også kommunale fellesanlegg uten konvensjonell rensing av avløpsvannet. Disse finner vi ved blant annet ved Ofstad, Kjøra, Dammen, Storås, Lensvik og Krokstadøra. Avløpsvannet på slike anlegg blir i dag ført til slamavskiller for deretter ledes til infiltrasjonsanlegg eller til kystfarvann.

Hva skal i do?

Kun tiss, bæsj og dopapir skal i do. Alt annet kan gi tilstopping av avløpet ditt.

Hvilke ledninger er kommunale og hvilke er private?

De private stikkledningene er private til og med grenpunktet på den kommunale ledningen. Eier er ansvarlig for disse ledningene. Avløpet skal være separert slik at overvann går i èn ledning og spillvannet i en annen. Eldre boliger trenger ikke å ha dette, men alt går i en felles ledning. Kommunen anbefaler at avløpet er separert og kan pålegge eier dette.

En del eldre boliger fra før midten av 70-tallet har fortsatt ledninger i betong. Ettersom betongledninger brytes ned over tid og det ofte oppstår problemer med dem, anbefaler vi at betongledninger byttes med ledninger av plast.

Hva gjør jeg hvis avløpet er tett?

Er det åpenbart at det er problemer med den private stikkledningen må du kontakte rørlegger. Er du usikker kan du kontakte kommunens tekniske vakt på telefon 95 11 01 00. Vi har egen spylebil som kan åpne det kommunale avløpet hvis det har oppstått problemer med dette.

Entreprenørportalen for rørleggere og entreprenører

Entreprenørportalen er et digitalt verktøy for dialog mellom profesjonelle VA-aktører og Orkland kommune.

Entreprenørportalen erstatter de forskjellige skjemaene vi tidligere har operert med. Gjennom portalen vil dere kunne sende inn søknader og ferdigmeldinger i forbindelse med tilkoblinger, arbeid på stikkledninger, installering av vannmålere og etablering av private avløpsanlegg.

Dersom du allerede har en bruker i en annen kommune, kan du be om tilgang til Orkland kommune inne i portalen.

Opprett bruker

Godkjent rørlegger eller entreprenør må opprette bruker på Entreprenørportalen som skal benyttes for søknader om tilkobling og annet arbeid på stikkledninger som er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Det anbefales å bruke Google Chrome som nettleser. Dersom du trenger hjelp, finner du en videofilm med veiledning i registreringsprosessen her:

Det anbefales å se hele registreringsvideoen før, eller samtidig med at bedriften registrerer seg for tilgang til løsningen. Den som registrerer bedriften vil bli brukeradministrator og vil kunne legge til ytterligere ansatte som kan sende inn søknader og meldinger på vegne av bedriften. Hver enkelt ansatt får en e-post med lenke for å fullføre registreringen. Hver enkelt må sette et eget passord og får en lenke som er unik for hver enkelt bedrift.

Flere hjelpevideoer:

Tips: Dersom du allerede har registrer deg som bruker, men ikke har tatt vare på lenken, kan du logge deg inn på Entreprenørportalen via feltet “finn mitt firma” på denne siden: https://geminientreprenorportal.no/

 

GataMi

Hva er GataMi?

Her kan du gi tilbakemelding til Orkland kommune på problemer i tilknytning til kommunale veier, eiendom, gatelys, vann eller avløp. Vi kan ikke si konkret for når saker som meldes inn blir utbedret, men det gir oss en bedre oversikt over saker når vi prioriterer i det daglige arbeidet.

Eksempler er manglende kosting/strøing, hull i veibanen, gatelys som ikke fungerer, parkområder som ikke er ryddet eller problemer med vannet.

Hva skjer med din henvendelse?

Din henvendelse blir registrert av tekniske tjenester. Noen saker videreformidles til andre enheter for videre oppfølging. Det er en fordel om du ved innmelding er mest mulig detaljert slik at vi har et best mulig vurderingsgrunnlag. GataMi er ikke betjent utenom ordinær arbeidstid.

Utenom arbeidstid

Hvis saken er akutt, ta kontakt med teknisk vakt på telefon 95 11 01 00