Kommunal vannforsyning

Krokstadøra vannverk

Vannverket forsyner abonnenter på Krokstadøra, og har ca. 105 abonnenter. Vannkilden er 2 grunnvannsbrønner i fjell, med maks uttak ca. 2,2 l/s. Før forsyning til abonnentene blir vannet luftet og desinfisert med UV-aggregat.

Lensvik vannverk

Lensvik vannverk har ca. 500 abonnenter, hvor Storvask er den største abonnenten. Vannverket har sin kilde i Skjelbreivatnet, hvor vann føres til Valan vannbehandlingsanlegg. Der renses drikkevannet rmed membranfilter og desinfiseres med UV.

Meldal vannverk

Meldal vannverk er det største vannverket i Meldal og forsyner rundt 1000 abonnenter fra Muan i sør til Skjøtskiftet i nord. Vannkilden er 3 borebrønner i løs masser på en liten øy midt i elva Orkla. UV-anlegg ble satt inn i 2016 og bidro til at Mattilsynet godkjente vannverket.

Orkdal vannverk

Orkdal vannverk dekker områdene Orkanger, Råbygda, Fannrem, Svorkmo, Vormstad, Hoston, Monsetjåren, Kjøra, Ofstad og Hardmoen. Vannverket forsyner i overkant av 8000 personer, industri, skoler og institusjoner. Hovedkilden er grunnvann fra Doroøya, supplert med vann fra Våvatnet. Vannbehandlinga består av UV-stråling og kloring. Røsvatnet på Svorkmo og Byavassdraget/Strømtjønna er krisevannkilder.

Orkdal vannverk skal suppleres med ny grunnvannskilde ved Steinshaugen. Konsesjon for grunnvannsuttaket ble innvilget av NVE i februar 2017 og anlegget er per i dag i prosjekteringsfase. Anlegget er planlagt ferdigstilt i 2020.

Ytre Agdenes vannverk

Skreatjønna er vannkilde for Ytre Agdenes Vannverk. Vannverket forsyner om lag 540 abonnenter i områdene Selveneset, Selva, Djupvika, Vassbyda og områdene rundt Litjvatnet ut til Værnes.  Før levering av vann til abonnenter blir vannet renset med membranfiltre og UV-desinfeksjon.

Å vannverk

Å vannverk ligger på grensen til Rennebu kommune og forsyner rundt 300 abonnenter. Vannkilden er 2 borebrønner i løs masser ved elva Orkla. Vannverket er planlagt koblet sammen med Meldal vannverk for å sikre at begge kildene i Meldal har en alternativ vannkilde. UV-anlegg ble satt inn i 2016 og bidro til at Mattilsynet godkjente vannverket.

Tilkobling til kommunalt ledningsnett

Alt arbeid på utvendige, private vann-, avløps- og overvannsledninger som skal knyttes til eller er knyttet til kommunalt ledningsnett, må godkjennes på forhånd av kommunen på eget søknadsskjema.

Skjemaet må undertegnes av eier samt godkjent entreprenør/ rørlegger som står ansvarlig for arbeidene. Etter utført arbeid skal det sendes inn ferdigmelding.

Kommunen skal også kontaktes ved annet gravearbeid nær kommunens ledningsnett.

Last ned skjemaer:

Vannmåler

For hvem?

Følgende eiendommer i Orkland skal ha vannmåler installert:

 • Alle næringseiendommer og offentlige bygg.
 • Alle nybygg som tas i bruk etter 01.01.2020.
 • Alle nye abonnenter etter 01.01.2020.
 • Kombinasjonseiendom, herunder eiendommer med en eller flere boenheter samt en eller flere bygninger for fiskeri eller landbruk.
 • Anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i forbindelse med oppføring av bygg eller anlegg.
 • Eiendom med svømmebasseng.
 • Eksisterende eiendom skal installere vannmåler i forbindelse med forandring på sanitærinstallasjoner.

Vannmåleren gir grunnlag for beregning av årsgebyr for vann og avløp.

Boligeiendommer tatt i bruk før 1.1.2020 skal betale vann- og avløpsgebyr etter stipulert eller målt forbruk.

Både abonnenten og kommunen kan kreve at det faktureres etter målt forbruk ved installasjon av vannmåler.

Vannmåler er kommunens eiendom, derfor blir det beregnet et årlig gebyr for leie av vannmåler.

Abonnenten skal holde vannmåler lett tilgjengelig for avlesning, tilsyn og vedlikehold.

NB! Husk å sjekke målestand flere ganger i året, slik at du kan avdekke en eventuell vannlekkasje eller feil på måleren.

Avlesning vannmåler

Når du mottar varsel om avlesning, må du lese av måleren og sende inn forbruket innen angitt frist.

Gebyr

Installasjon

Kommunen anskaffer vannmålere i hht. vedtatte retningslinjer.

Ved installasjon av vannmåler:

 • Abonnenten tar kontakt med godkjent rørlegger.
 • Rørlegger klarlegger type måler (dimensjoner o.l) og kontakter kommunen for utlevering av måler.
 • Rørlegger forestår installasjon.
 • Rørlegger melder fra til kommunen om utført installasjon på eget skjema, med kart og tegning som viser målerens plassering.

Last ned skjema

Vannprøvetaking

Orkland kommune tar regelmessige prøver av vannkvalitet ved alle kommunale vannverk. Det er utarbeidet prøvetakingsplaner for alle vannverk. Prøvetakingsfrekvens og analyseparametere bestemmes med bakgrunn i vannverkets størrelse (mengde levert vann og antall/type abonnenter) og en farekartlegging som vurderer sannsynlighet og risiko for hendelser i ulike deler av forsyningssystemet (ROS-analyse)

Drikkevann fra de kommunale vannverk i Orkland har generelt god kvalitet, og er hygienisk betryggende å drikke. Kommunen har avtale med laboratorium om varsling dersom det påvises avvik i vannkvalitet, hvor det videre er rutiner for varsling til abonnentene. Avvik i vannkvalitetsdata rapporteres videre til tilsynsmyndigheten, Mattilsynet.

Kommune er etter drikkevannsforskriften pliktig til å kunne opplyse abonnentene om analyseresultater. Likeledes kan dette være viktig informasjon for andre grupper, eksempelvis for planlegging og dokumentasjon i næringsmiddelindustri, helsevirksomhet etc.

Ved behov for informasjon om vannkvalitet kan kommunens VA-avdeling kontaktes.

Kommunalt avløp

Kommunalt avløp er spillvann (kloakk) og overvann. Overvannet blir vanligvis ført direkte til nærmeste bekk, elv, sjø eller på terreng ved huset. Spillvannet blir ført til nærmeste renseanlegg før det rensede vannet slippes ut i tilhørende vannforekomst.

Kommunale avløpsanlegg (RA)

Orkland kommune har fem større avløpsrenseanlegg (RA). Cirka 9400 av kommunens innbyggere er tilkoblet disse. Det største renseanlegget er Gammelosen renseanlegg (GORA). De andre er Vormstad, Årlivoll, Hoston, og Løkken renseanlegg. Det er også noen mindre renseanlegg, eksempelvis Ofstad, Kjøra og ved Dammen på Svorkmo.

Det er også kommunale fellesanlegg uten konvensjonell rensing av avløpsvannet. Disse finner vi ved blant annet ved Ofstad, Kjøra, Dammen, Storås, Lensvik og Krokstadøra. Avløpsvannet på slike anlegg blir i dag ført til slamavskiller for deretter ledes til infiltrasjonsanlegg eller til kystfarvann.

Hva skal i do?

Kun tiss, bæsj og dopapir skal i do. Alt annet kan gi tilstopping av avløpet ditt.

Hvilke ledninger er kommunale og hvilke er private?

De private stikkledningene er private til og med grenpunktet på den kommunale ledningen. Eier er ansvarlig for disse ledningene. Avløpet skal være separert slik at overvann går i èn ledning og spillvannet i en annen. Eldre boliger trenger ikke å ha dette, men alt går i en felles ledning. Kommunen anbefaler at avløpet er separert og kan pålegge eier dette.

En del eldre boliger fra før midten av 70-tallet har fortsatt ledninger i betong. Ettersom betongledninger brytes ned over tid og det ofte oppstår problemer med dem, anbefaler vi at betongledninger byttes med ledninger av plast.

Hva gjør jeg hvis avløpet er tett?

Er det åpenbart at det er problemer med den private stikkledningen må du kontakte rørlegger. Er du usikker kan du kontakte kommunens tekniske vakt på telefon 72 46 73 73. Vi har egen spylebil som kan åpne det kommunale avløpet hvis det har oppstått problemer med dette.

GataMi

Hva er GataMi?

Her kan du gi tilbakemelding til Orkland kommune på problemer i tilknytning til kommunale veier, eiendom, gatelys, vann eller avløp. Vi kan ikke si konkret for når saker som meldes inn blir utbedret, men det gir oss en bedre oversikt over saker når vi prioriterer i det daglige arbeidet.

Eksempler er manglende kosting/strøing, hull i veibanen, gatelys som ikke fungerer, parkområder som ikke er ryddet eller problemer med vannet.

Hva skjer med din henvendelse?

Din henvendelse blir registrert av tekniske tjenester. Noen saker videreformidles til andre enheter for videre oppfølging. Det er en fordel om du ved innmelding er mest mulig detaljert slik at vi har et best mulig vurderingsgrunnlag. GataMi er ikke betjent utenom ordinær arbeidstid.

Utenom arbeidstid

Hvis saken er akutt, ta kontakt med teknisk vakt på telefon 72 46 73 73