Avløsertilskudd ved sykdom, fødsel med videre

Du kan søke avløsertilskudd ved:

  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • sykt eller skadet barn, og til å følge barnet til lege/behandling 
  • omsorg for barn med kronisk sykdom
  • dødsfall

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren. Kommunen er vedtaksmyndighet når det gjelder avløsertilskudd ved sykdom. Søknad sendes elektronisk via Altinn.

Drenering/grøfting

Drenering er et viktig tiltak for å bedre vekstforholdene på jord som er våtlendt. Drenering kan omfatte både åpne avskjæringsgrøfter, lukkede grøfter, profilering og omgraving av myr. Etter nærmere vurdering av kommunen kan det gis et tilskudd til grøfting på 2000 kr pr. daa ved systematisk grøfting og 30 kr pr. meter grøft ved usystematisk grøfting. Søknader kan leveres elektronisk hele året og behandles fortløpende av kommunen.

Erstatningsordningene

Dette er et sett av ordninger som skal redusere risikoen for økonomiske tap ved naturskade, klimabetingede skader, avlingssvikt, tap av husdyr etc.

Skjemaer i word-format:

John Lomundals legat

Dette er et legat som har som formål å gi økonomisk støtte til ungdom fra Orkland som tar utdannelse innen landbruk og landbruksrelatert virksomhet. Søknader sendes til Orkland kommune, søknadsfrist blir kunngjort i avisa. Det er laget et eget søknadsskjema som fås tilsendt ved å kontakte kommunen.

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse på en rekke ulike nasjonale tilskudd som foretak som driver med vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Søknad leveres elektronisk. Søknadsfrist er 15. mars (for husdyrbrukere) og 15 oktober (både husdyrbrukere og planteprodusenter), med mulighet for å etterregistrere enkelte opplysninger fram til 10. januar. Tilskuddet utbetales i løpet av februar.

Regionale miljøtilskudd (RMP)

Regionale miljøtilskudd er betegnelsen på en rekke miljørettede tilskudd som varierer fra fylke til fylke. Alle foretak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke. Ordningen skal fremme særskilte miljømål i landbruket, som å redusere forurensning, ivareta kulturlandskap og kulturminner, tilrettelegge for friluftsliv og ivareta biologisk mangfold. Du søker elektronisk på et eget søknadsskjema, søknadsfrist er 15. oktober, utbetaling er i mars.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Dette er en tilskuddsordning for de som gjennomfører miljøtiltak utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og miljøverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Kommunen har sin egen SMIL-strategi som utformes i dialog med faglagene i landbruket. For å kunne søke SMIL  må du ha et landbruksforetak som er kvalifisert til å søke produksjonstilskudd. Eiere av landbrukseiendom kan søke selv om de leier bort jorda. Søknad sendes elektronisk, og det er kommunen som avgjør søknaden. Søknadsfrist i Orkland er 15. august.

Dokumenter: