Start med å sjekke om du har en landbrukseiendom. Eiendommen der du skal plassere driftsbygningen må være registrert i

Det er spesielle regler for oppføring, endring, og riving av driftsbygninger i landbruket. Alminnelige driftsbygninger slik de er beskrevet i § 3-2 i byggesaksforskriften (SAK10), er unntatt ansvarsrett. Det vil si at tiltaket er søknadspliktige men at tiltakshaver selv kan stå som ansvarlig for tiltaket.

Følgende vilkår må være oppfylt:

Dersom du er i tvil om hva som regnes som landbruksrelaterte byggetiltak kan du finne veiledning om dette i

Skal du bygge over 1000 m² driftsbygning, er den ikke en alminnelig driftsbygning i lovens forstand, og du må sende inn full søknad med ansvarsrett etter pbl. § 20-2 og § 20-3.

Kriterier/vilkår

  • Nabovarsling må være foretatt
  • Tiltaket må oppfylle alle kravene til tiltaket i plan- og bygningsloven, slik som avstand til nabo, byggehøyde, visuell utforming og tekniske krav
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Du betaler et gebyr for saksbehandlingen.

Veiledning og skjema på nett:

Lover og forskrifter: