Om PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjeneste/PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i barnehage, grunnskole og voksenopplæring. Tjenesten skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det (barnehageloven og opplæringslova). Tjenesten skal også hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling. PPT jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne i utdanningsløpet. 

Hvordan komme i kontakt?

Vi ønsker at henvisning først og fremst skjer i samarbeid mellom foreldre og barnehage/skole. Bekymring for et barns utbytte av ordinært tilbud i barnehage/skole kan etter samtykke fra foreldre, drøftes med oss på de faste dagene vi er på barnehagen/skolen. Foreldre kan også ta direkte kontakt med oss, eller be barnehagen/skolen innkalle PPT på møte hvor bekymring, behov og tiltak drøftes. Sammen blir vi enige om veien videre. 

Er du voksen og ønsker vurdering av behovet for spesialundervisning, ta kontakt med voksenopplæringa i kommunen. 

PPT holder til på Folkehelsesenteret i 3. etasje. 

Tiltakskjedemodellen barnehage

Tiltaksmodellen er barnehagens dokumentasjon av nødvendige undersøkelser og iverksatte tiltak når det er bekymring for et barns utvikling/utbytte av det ordinære barnehagetilbudet. Den beskriver samarbeidet mellom barn, foresatte, barnehage og PPT, og er inndelt i ulike faser.

Målet er at barnehagen skal tilpasse det ordinære barnehagetilbudet etter barnets behov og forutsetninger. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte tidlig, får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud.

Tiltakskjedemodellen skole

Tiltaksmodellen er skolens dokumentasjon av nødvendige undersøkelser og iverksatte tiltak når det er bekymring for en elevs læringsutbytte. Den beskriver samarbeidet mellom elev, foresatte, skole og PPT, og er inndelt i ulike faser.

Målet er å gi eleven tilfredsstillende utbytte av opplæringa – tilpasset opplæring.

Opplæringslova § 5-4 forplikter skolen til å vurdere elevens utbytte av opplæringen før vedtak om spesialundervisning. Skolen skal prøve ut tiltak før henvisning til PPT. Det kan være å styrke den ordinære opplæringa slik at eleven får et tilfredsstillende utbytte.

Sakkyndighetsarbeid

PPT utarbeider sakkyndig vurdering, som består av en utredning og en tilrådning av opplæringsbehovene til barnet/eleven. Konklusjonen kan enten være at barnets/elevens behov bør kunne dekkes gjennom tilpasninger innenfor det ordinære tilbudet, og/eller at det anbefales spesialpedagogisk hjelp i barnehagen eller spesialundervisning i skolen.

PPT har ansvar for å utarbeide sakkyndig vurdering på følgende områder:

  • spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp
  • fremskutt eller utsatt skolestart
  • helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten
  • behov for tegnspråkopplæring
  • behov for punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte barn/elever

Læringsmiljøteam

Læringsmiljøteamet er et lavterskeltilbud for alle barnehager og skoler i kommunen. Teamet kan bistå med veiledning knyttet til barnehage-/skolemiljø, med fokus på relasjoner og gruppe-/klasseledelse, struktur og organisering. Når vi samarbeider med en barnehage/skole er vi inne og observerer, i tillegg til at vi har veiledningsmøter med ansattgruppen. Styrer/rektor forplikter seg til å delta aktivt i samarbeidet, og det er en forutsetning at de involverte barnehage-/skoleansatte ønsker veiledning.

Logoped

PPT har logopeder som arbeider utøvende som spesialpedagoger etter opplæringsloven/barnehageloven. Logopeden utreder og arbeider med artikulasjon, munnmotorikk, stemmevansker og taleflyt.

Logopeden vurderer om tiltakene bør være i form av utredning, konkret trening, forebygging og/eller rådgiving av foreldre, barnehage og skole. Det blir vurdert i hvert enkelt tilfelle hvilke tiltak som blir iverksatt. Ved tiltak over kortere perioder, jobber logopeden ut fra tidlig innsats (jf opplæringslova § 1-3). Ved behov for logopedkompetanse jevnlig over tid, vil det være aktuelt med henvising til PPT for vurdering av behovet for spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp.

Retten til spesialundervisning omfatter opplæring, men ikke behandling (helse- og omsorgstjenesteloven). Logopedhjelp er opplæring dersom den står under barnehagens/skolens ledelse og ansvar, den skjer i skoletiden, er beskrevet i IOP/ISP og er hjelmet i enkeltvedtak om spesialundervisning /spesialpedagogisk hjelp (veilederen til spesialundervisning 2.6)

For å få vurdering av logoped kan foreldre, barnehage og skole ta kontakt for en avtale på logopeddag på Folkehelsesenteret, 3. etasje.

Ved behov for logoped som behandling, som følge av sykdom, skade eller lyte (medfødt tilstand), vurderer NAV ved HELFO om søkeren fyller krav til støtte til slik behandling. Behovet må beskrives av lege.