Om PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjeneste/PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans.

PPT skal ha fokus på barn og unges muligheter for god utvikling i barnehage og skole med fokus på inkludering. Dette kan være læringsmiljø, fravær, faglig utvikling, sosial utvikling, klasseledelse, mobbing etc. PPT samarbeider tett med barnehager, skoler og voksenoppplæring i alle saker. Andre samarbeidspartnere kan være barnevern, helsestasjon, BUP mm.

PPT er hjemlet i barnehageloven og opplæringsloven.

Hvordan komme i kontakt?

Det er i hovedsak barnehage og skole som henviser til PPT, og det kan ikke henvises uten foresattes samtykke. Foresatte kan også ta kontakt med oss direkte, men vi anbefaler at det tas kontakt først med barnehagen/skolen for å drøfte tiltak. PPT tar alltid kontakt med aktuell barnehage/skole om foresatte tar kontakt med oss, og vi kan delta på samarbeidsmøter.

Styrer/rektor kan i tillegg henvise til PPT ved behov for bistand med kompetanseheving eller organisasjonsutvikling.

Inntak

PPT har faste PP-dager på barnehagene og skolene, og ønsker å komme tidlig inn for å veilede barnehager og skoler slik at barn/elever får riktig hjelp. Vi bistår alltid med tiltak over tid før det eventuelt sendes en formell henvisning.

Sakkyndighetsarbeid

Når et barn eller en elev er henvist PPT sendes det ut en plan for kartlegging av opplæringsbehov. Det kan være observasjon i barnehage/skole, ulike spørreskjema til foresatte og til de voksne rundt barnet/eleven på barnehagen/skolen, tester, oppstartsmøte, tilbakemeldingsmøte mm. Noe av dette gjøres hos PPT og foresatte kommer da med barnet/eleven. Vi skriver en rapport som heter sakkyndig vurdering, som består av en utredning og en tilrådning av opplæringsbehovene til barnet/eleven. Konklusjonen kan enten være at barnets/elevens behov bør kunne dekkes innenfor tilpasninger innenfor det ordinære tilbudet, eller at det anbefales spesialpedagogisk hjelp i barnehagen eller spesialundervisning i skolen.

PPT har ansvar for å utarbeide sakkyndig vurdering på følgende områder:

  • spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp
  • fremskutt eller utsatt skolestart
  • helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten
  • behov for tegnspråkopplæring
  • behov for punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte barn/elever

Hva koster det?

Alle tjenester er gratis.

Ring eller send oss en e-post om du har noen spørsmål!