Søppelskur

Må man søke om godkjenning?

Vanligvis skal man følge gjeldende reguleringsplan for sitt område, og her er ofte byggegrensa 5 meter fra veg. Skuret kan likevel plasseres nærmere vegkant enn 5 meter hvis den har en størrelse på maks 4 m². I mange tilfeller kan man sette opp et søppelskur uten søknad, men følgende forutsetninger gjelder:

  • Eiendommen ikke ligger langs fylkesvei – i slike tilfeller er det Trøndelag fylkeskommune som må gi dispensasjon fra byggegrensen
  • Søppelskuret ikke hindrer sikt mot veg, kryss, bakke, sving eller lignende. 
  • Søppelskuret ikke er til hinder/sjenanse for vegvedlikehold. 
  • Orkland kommune holdes ikke ansvarlig som følge av skader fra vegvedlikehold og lignende. 
  • Skuret settes opp i enkelhet og brukes til sitt formål, og ikke eksempelvis som bod eller til sykkelparkering.

Dersom ditt skur er innenfor disse kriteriene, kan du sette det opp uten å søke i forkant.

Føringer for utforming - Bjørnli

Veilederen til reguleringsplanen for Bjørnli har noen egne føringer for utforming av søppelskur og postkasser. Små bygg for søppeldunker bør bygges som et felles bygg for to eiendommer. Byggene bør gis en helhetlig utforming med et felles saltak med møneretning på tvers av nabogrensen, dette med referanse til de tradisjonelle uthusene i området.

Det anbefales at postkasser festes enten på avfallshuset eller på stakittgjerde for å unngå mange ulike konstruksjoner og stativer langs gate. Søppeldunker uten overbygg bør ikke plasseres langs hovedfasaden ut mot gate/felles arealer.

Søppelskur Bjørnli.png

 

Husk å melde inn tiltaket!

Uavhengig om du må søke eller ikke, må alle melde inn tiltaket til kommunen. Dette gjør du via et skjema fra Direktoratet for byggkvalitet, som du finner her. Her må du også legge ved et kart, som viser hvor søppelskuret skal plasseres.