Om sykehjemmene i Orkland

Orkland kommune har fire helseinstitusjoner med heldøgns pleie og omsorgstjenester. Det er ikke søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret som behandler søknaden. Vi forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. Vi kommer vanligvis på hjemmebesøk og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Om omsorgssenteret

Snillfjord omsorgssenter ligger i Aunlia boligfelt på Krokstadøra. Senteret består av sykehjem, miljøavdeling og serviceboliger.

Vi har tilbud om dagplasser, korttidsplasser, langtidsplasser og heldøgns omsorgsplasser. Her gis det et helhetlig tilbud til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn. Gjennom vårt dagtilbud og korttidsopphold ønsker vi å stimulere til at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig.

Det er under oppføring nye omsorgsboliger i front av omsorgssenteret.