Fra Trøndelag fylke

Ordningen Den kulturelle spaserstokken (DKSS) skal gi eldre bedre tilgang på kunst og kultur. Det er en fylkeskommunal tilskuddsordning til kommunene og pengene fordeles etter antall innbyggere over 67 år, med garanti for en minstesum. Pengene skal gå til profesjonell kunst- og kulturformidling innen alle sjangre, som gir eldre et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet.

Orkland kommune

Kultur skaper sosialt fellesskap og livskvalitet. Den bidrar til god helse, noe som er like viktig for alle aldersgrupper. DKSS har som mål at alle seniorer i Orkland kommune skal få oppleve profesjonell kunst og kultur jevnlig. Organiseringen av tilbudet gjøres av et programråd som bestemmer hva midlene skal brukes til.

Ansvarlig i kommunen og programrådet har ikke tidsressurser til å være arrangør på alle arrangementene. Derfor samarbeides det med lokale lag og foreninger. Den kommunale eldreomsorgen vil også være sentral i forhold til arrangement. Dette samarbeidet vil også sikre lokal tilhørighet, eierskap og deltakelse.

Søknad om støtte

Organisasjoner, lag og foreninger kan søke om støtte til kulturelle innslag på arrangementer som i hovedsak er ment for seniorer. Søknader behandles fortløpende på rådets møter og faktura fra kunstner sendes direkte til DKSS i kommunen. Søknaden skal være kort og må inneholde målgruppen for arrangement og pris for artist. DKSS-kontakt kan også være behjelpelig med å foreslå artister. Søknad sendes til: hakon.hammer@orkland.kommune.no

NB: Ordningen omfatter ikke tilskudd til bevertning, investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling.