Kort fortalt

Et spikertelt er en bygning, og er underlagt de samme reglene som andre bygninger.

Oppføring av spikertelt, villavogn og konstruksjoner høyere enn 0,5 meter over terreng (takoverbygg, terrasser, levegger mv.) på campingplass er søknadspliktig.

Avstanden mellom campingenheter reduseres til minimum 4,0 meter dersom det totale arealet for campingenheten ikke overstiger 75 m2 og campingenheten ikke på noe punkt overstiger en høyde på 4,0 meter over bakken. I en campingenhet inngår en campingvogn, bobil, villabil, husvogn og lignende med tilhørende telt, fortelt, spikertelt, levegg og lignende byggverk.

Campingplasser kan omfattes av reguleringsbestemmelser som sier noe om det er tillatt med spikertelt, og/eller har spesielle bestemmelser om spikertelt. Sjekk derfor reguleringsplan eller bestemmelser i kommuneplanens arealdel ang. tiltak på campingplasser.

Oppføring av spikertelt utenfor campingplasser er ikke tillatt.

Slik søker du

Søknad skal inneholde:

 • «Søknad om tillatelse til tiltak» (blankett 5174)
  Under “Planlagt bruk/formål”: kryss av for “Annet” og beskriv hvilke tiltak som omsøkes.
 • «Erklæring om ansvarsrett» (blankett 5181)
  Ansvarsrett for både prosjektering og utførelse må være dekket. Skjema benyttes hvis et foretak skal utføre hele eller deler av tiltaket.
 • Du har mulighet til å søke ansvarsrett som selvbygger (blankett 5184), og må da sannsynliggjøre at du er kvalifisert (beskriv egen utdanning/praksis, hvem du skal bruke som medhjelper og hvilken utdannelse og/eller praksis denne har, eller ved bruk av innleid foretak; hvilket firma og hvilken oppgave skal de utføre).
 • Samtykke fra campingplasseier for omsøkte tiltak. Campingplasseier skal ha målsatt tegning av omsøkt tiltak.
 • Situasjonskart som viser hvor på campingplassen tiltaket skal gjennomføres. Dersom campingplassen ikke har kart over plassen, ta kontakt med kommunen.
 • Tegning av tiltaket som viser lengde, bredde, mønehøyde og avstanden til campingvogn og spikertelt/levegg med høyde over 0,5 meter/takkonstruksjon/platting som ligger mer enn 0,50 meter over bakken, på tilgrensende plasser. Oppgi avstanden i meter. For spikertelt vises plan-, snitt- og fasader.
 • Legg eventuelt ved bilder, beskrivelse, informasjon om tiltaket på eget ark.