Registrerings- og tilsynsplikten er en ny ordning som trådte i kraft fra 1. januar 2018.

Ordningen innebærer en plikt for alle virksomheter som selger tobakksvarer og/eller tobakkssurrogater til å registrere sine salgssteder i Tobakkssalgsregisteret. Samt en plikt for kommunen til å føre tilsyn med registrerte detaljister.

Registeret er offentlig og skal gi oversikt over:

 • Lovlige salgssteder og grossister av tobakksvarer og tobakkssurrogater
 • Hvilke salgssteder og grossister det lovlig kan omsettes tobakksvarer og tobakkssurrogater til og fra
 • Hvilke salgssteder og grossister det skal føres kontroll og tilsyn med

Salgsstedets registreringsplikt

Plikten til å registrere virksomheten gjelder både permanente salgssteder, salgssteder som selger deler av året og salgssteder for en enkelt anledning.

 • Dersom virksomheten har flere salgssteder skal alle salgsstedene registreres.
 • Ved endringer i faktiske forhold på salgsstedet plikter virksomheten å endre opplysningene i registeret innen 30 dager.

Ønsker du å registrere din virksomhet eller endringer i din virksomhet gå til

Tobakkssalgs- og bevillingsregisteret

Kommunens tilsynsplikt

Kommunene skal føre tilsyn med fysiske salgssteder og Helsedirektoratet skal føre tilsyn med grossister og utvalgte steder. Tilsynsplikten fremgår av tobakksskadeloven §7, samt tobakkssalgsforskriften §16

Det skal føres tilsyn så ofte behovet tilsier, likevel slik at hvert salgssted skal kontrolleres minst én gang årlig. Sammenlagt er kommunen forpliktet til å utføre minst to ganger så mange kontroller som det er salgssteder i kommunen.

Kommunen skal føre tilsyn med at registrerte detaljister overholder følgende bestemmelser i tobakksskadeloven

 • Salg av tobakksvare (aldersgrense, selvbetjening, gratisutdeling og rabatt) jf. §§17-21
 • Reklameforbudet inkludert sponsing og oppstillingsforbudet jf. §§22-24
 • Krav til merking og utforming av tobakksvarer (standardiserte pakninger, helseadvarsler, minstestørrelser) jf. §§ 30-33
 • Forbudet mot salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater som ikke er lovlig importert eller kjøpt fra registrerte grossister jf. §4, 4.ledd
 • Salg i strid med salgsforbudet jf. §9
 • Forbud mot enkelte produktkategorier jf. §42

Tilsynet skal særlig ha fokus på aldersgrensebestemmelsene og krav til internkontroll.

Reaksjonsformer

Reaksjonsformer ved brudd på regelverket fremgår av tobakksskadeloven §§ 8 og 9

Kommunen kan pålegge retting og tvangsmulkt jf. §8 eller salgsforbud etter §9.

Gebyr for salgssteder

Med hjemmel i tobakkssalgsforskriften §24 kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig avgift fra salgssteder av tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker. Avgiften skal dekke utgiftene med tilsynet.

 • Faste salgssteder kr 4.700,-
 • Midlertidige salgssteder kr 1.250,-

Tilsynsmyndigheten er gitt kompetanse til å fastsette en lavere avgift dersom avgiften anses dekkende for tilsynsplikten.

Orkland kommune har justert den årlige avgiften for faste salgssteder til kr 830,-.

 • Den årlige avgiften reduseres imidlertid med mulighet for ved behov å justere opp i årene fremover.

Klage

Enkeltvedtak fattet av kommunen etter §§8 og 9 kan påklages til Statsforvalteren jf. tobakksskadeloven § 11, samt folkehelseloven kapittel 3 § 19