Vedtatt av kommunestyret 19.12.2023 - Gjeldende fra 01.01.2024

Private planforslag

Kapitlet omhandler gebyrer for saksbehandling av private planforslag etter plan- og bygningsloven.

Samlet gebyr består av gebyrer for arbeid med oppstart og for behandling av innsendt planforslag. Dersom planforslaget har mangelfulle plandokumenter, kan det påløpe tilleggsgebyr jf. § 2-2-2.

Alle innsendte planforslag utløser grunngebyr etter § 2-2-1. Gebyrer fra §§ 2-2-2 til 2-2-11 skal betales dersom planforslaget møter kravene for de enkelte tilleggsgebyrene.

Gebyr for plansaker

Eksempler på hvordan gebyr beregnes for plansaker

 

Bygge- og delesaker

Kapitlet omhandler gebyrer for saksbehandling av bygge- og delesaker etter plan- og bygningsloven.

For alle søknadspliktige tiltak skal det betales gebyr. Samlet gebyr består av grunngebyr, saksbehandlingsgebyr, registreringsgebyr og eventuelle tilleggsgebyr. Gebyrets størrelse er det samme for tillatelser som for avslag.
Gebyrene gjelder for både ett-trinns søknader og rammesøknader. l begge tilfeller er ferdigattest som kommunen utsteder innen fem år etter at tillatelse er gitt inkludert i gebyret. 
Kommunens saksbehandlingstid er henholdsvis 3 eller 12 uker etter at komplett søknad er mottatt. Behandlingsfristen avhenger av sakstype, jf. pbl § 21-7.

Gebyr for bygge- og delesaker

Eksempler på hvordan gebyr beregnes for byggesaker

Oppmålingsforretning

Kapitlet omhandler gebyrer for oppmålingsforretninger og saksbehandling etter matrikkellova.
Samlet gebyr er tredelt og består av grunngebyr, saksbehandlingsgebyr etter matrikkellova og gebyr ved oppmåling i marka. Dersom saken ikke krever oppmåling i marka, påløper kun grunngebyr og saksbehandlingsgebyr.

Den generelle behandlingsfristen på 16 uker for saker etter matrikkelforskriftens § 18 tredje ledd gjelder ikke i perioder 1 november og 30. april, jf. «Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Orkland kommune.»

Gebyr for oppmålingssaker

Eksempler på hvordan gebyr beregnes for oppmålingssaker

Eierseksjonering

Kapitlet omhandler gebyrer for seksjoneringssaker etter eierseksjonsloven. Gebyrets størrelse er det samme for seksjoneringsvedtak som for avslag.
Samlet gebyr består av grunngebyr, registreringsgebyr og arbeid med saksbehandling.
Ved søknad om tillatelse til å seksjonere en eiendom etter eierseksjonsloven skal det beregnes gebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Ved tilleggsareal i grunn tilkommer gebyr for oppmålingsforretning; se kapittel 5.

Gebyr for eierseksjonering