Konsesjon på eiendom

Når man kjøper, arver eller får (erverver) en eiendom må det i tillegg til skjøte fylles ut enten en egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søkes om konsesjon.

Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom mindre enn 100 dekar som ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, uten å søke konsesjon.

Andre vanlige unntak for konsesjonssøknad er:

  • Tomt som er lagt ut til bolig- og fritidsformål i kommuneplanen
  • Ubebygd areal som i kommuneplanen er annet enn LNFR (Landbruk-, Natur-, Frilufts- og Reindriftsformål)
  • Overdragelse innen familie

Om eiendommen ikke oppfyller noen av kravene til konsesjonsfrihet så skal det søkes om konsesjon.

Om du lurer på hvor stor eiendommen er eller hvor mye jord og skog den har bør du slå opp eiendommen i NIBIOs gårdskart. Der kommer det frem en tabell med oversikt over eiendommens nøkkeltall.

Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på eiendommen. Det kan være boplikt på landbrukseiendommer og på andre eiendommer.

Generelt kan man si at boplikt gjelder bebygd eiendom med mer enn 35 dekar, eller der eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog som erverves konsesjonsfritt. Boplikt kan følge direkte av lov (konsesjonsloven)

Boplikt kan også settes som vilkår til konsesjonssøknader.

Driveplikt og jordleie

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009.

Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda.

Deling

Deling av eiendommer som er brukt eller som kan brukes til jord- eller skogbruk trenger normalt delingstillatelse etter både plan- og bygningsloven og jordloven.

Dersom eier skal overdra deler av en landbrukseiendom som består av flere matrikkelnummer (gnr/bnr), eies av en person og regnes som en driftsenhet, kreves det delingstillatelse etter jordloven. Dersom man skal selge et eller flere av matrikkelnumrene, og ikke samlet, må det søkes om deling.

Omdisponering

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord er i de fleste tilfeller knyttet til søknad om deling. I de tilfeller dette ikke gjelder, må det søkes om tillatelse til omdisponering etter jordlovens § 9. I utgangspunktet er det forbudt med omdisponering av dyrka jord eller dyrkbar jord, men kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse.