Kort fortalt

  • Her finner du informasjon om hvordan du forholder deg til byggesaker på naboens eiendom.
  • Hvis du har mottatt nabovarsel som du har merknader til, skal du sende disse til ansvarlig søker eller tiltakshaver innen 14 dager.
  • Hvis du har klage på et vedtak i en byggesak, kan du sende denne til kommunen innen tre uker.

Hvem kan klage?

Du har rett til å klage på et vedtak hvis du er part eller har rettslig klageinteresse i saken.

Hvem sender du klagen til?

Det er statsforvalteren som er klageinstans, men du sender klagen til Orkland kommune på

postmottak@orkland.kommune.no eller

Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen videre til statsforvalteren for avgjørelse.

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dagen du mottok eller ble gjort kjent med vedtaket. Det holder at klagen er postlagt før fristen løper ut.

Du har rett til å få en begrunnelse

Hvis du har fått avslag på søknaden, skal du få en begrunnelse for avslaget. Dersom du mener at avslaget ikke er tilstrekkelig begrunnet, kan du be om en mer utfyllende begrunnelse. Du må be om dette før klagefristens utløp. Ny frist begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar begrunnelsen.

Hva skal være med i klagen?

Når du sender inn en klage, skal du skrive hvilket vedtak du klager på, og den eller de endringene du ønsker. Du må skrive hvorfor du klager, og oppgi andre opplysninger som kan ha betydning for å vurdere klagen. Du må skrive under på klagen.

Du kan be om utsetting av vedtaket

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan be om å få utsatt iverksettingen av vedtaket til klagefristen er utløpt, eller til klagen din er ferdigbehandlet. Hvis du får avslag på søknaden om utsatt iverksetting, kan du ikke klage på denne.

Du kan se dokumenter og få veiledning

Du har rett til å se dokumentene i en byggesak. Det er noen dokumenter som er unntatt offentlighet. Du må henvende deg til kommunens postmottak eller rådhus/kommunehus.

Du kan søke om å få dekket kostnader ved klagesaken

Som part skal du i utgangspunktet få dekket vesentlige og nødvendige kostnader hvis enkeltvedtaket gjøres om til din fordel, jf. forvaltningsloven § 36. Du kan også søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fri rettshjelp. Ved fri rettshjelp er det din inntekt og formue som avgjør om du har rett til å få dekket advokatutgiftene. Du kan ta kontakt med Statsforvalteren for å få mer informasjon om retten til å få dekket saksomkostninger.

Jeg har merknad til nabovarsel, hva gjør jeg?

Hvis du har merknader til nabovarselet, må du sende det til nabo eller firma som søker om byggearbeidene. Dette må gjøres innen en frist på vanligvis 2 uker. Naboen eller firma plikter å videresende dine merknader til oss.

Firma eller ansvarlig søker skal inkludere merknadene dine i søknaden til kommunen, og gi en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtekomme dem, eventuelt argumenter for hvorfor de ikke er imøtekommet.

Kommunen behandler søknaden. Har du sendt inn merknader til søker, vil du få kopi av kommunens vedtak og kan klage på vedtaket.

Vær oppmerksom på at det ikke er all informasjon som er relevant i en byggesak. Kommunen skal ikke ta stilling til privatrettslige forhold i vurderingen av et byggetiltak. Dine merknader blir publisert på våre internettsider.