§ 1 Hjemmel, Fondskapital og avkastning

§ 1.1 Hjemmel

Vedtektene er basert på Rundskriv H 1/11 (Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfallsfond).) som er gitt med hjemmel i lovbestemmelsene om kraftfond i Vannfallsrettighetsloven (14.desember 1917 nr 16, kapittel 5,§ 18, 6 ledd) og Vassdragsreguleringsloven (14.desember 1917 nr 17, kapittel 4, § 14, 6. ledd).

§ 1.2 Fondskapital

Fondets grunnkapital er på kr 2.000.000,- innbetalt av Kraftverkene i Orkla til Meldal og Orkdal kommune i medhold av pkt 20 i konsesjonsvilkårene for Orkla/Grana-utbyggingen. Opprettet ved kongelig resolusjon av 16. juni 1978.

§ 1.3 Avkastning

  • Årlige konsesjonsavgifter
  • Renter og annen avkastning av fondskapitalen

§ 2 Formål

Fondet skal anvendes til næringsformål. Hovedformålet med bruk av fondsmidler, er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende næringsliv. Fondet kan også anvendes av Orkland kommune til teknisk infrastruktur, strategisk næringsareal og utredninger som generere næringsutvikling og trygger arbeidsplasser.

§ 3 Støtteformer

Støtte gis primært som tilskudd i samsvar med EØS regelverket for offentlig støtte. Støtte kan helt unntaksvis gis i form av lån. Midlene bør ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Denne begrensningen gjelder ikke utviklingsselskap, utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private interesser. Det kan ikke gis støtte til løpende drift av kommunen. Avdrag på lån regnes ikke som løpende drift av kommunen.

§ 4 Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet. (Jfr. EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte med senere tillegg og endringer)

§ 5 Støttevilkår

For støtteformålene teknisk infrastruktur, strategisk næringsareal og utredninger som generere næringsutvikling og trygger arbeidsplasser, kan prosjektene fullfinansieres fra fondet.

Samlet støtte fra fondet til enkeltvirksomhet skal som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov, men det kan unntaksvis gis inntil 75 % finansiering. Støtte gis til bedrifter etter søknad. Det gjelder utvikling av produkt, tjeneste eller utvidelse av virksomheten. Det kan ikke søkes om ordinær driftsstøtte. Det er kun unntaksvis at det kan søkes om ordinær driftsstøtte, støtten må enten være av stor betydning for å fremme en strategisk satsing i Orkland, eller være knyttet til faste avtaler som formannskapet har inngått eller velger å inngå. Det skal også opplyses i søknad dersom det er andre støtteordninger som virksomheten tilfredsstiller og søker. Bedrifter som mottar støtte, plikter å opplyse om støtte bedriften har mottatt de siste tre år. I vurdering av søknad vil følgende forhold vektlegges:

  • Bedriftens kompetanse og gjennomføringskraft
  • Om prosjektet vil medføre økt sysselsetting
  • Lønnsomhet og fremtidsretta satsing
  • Om tiltaket er i tråd med kommunens strategier herunder bærekraft og innovasjon som fremmer et smart, grønt og fremtidsretta næringsliv
  • Tilrettelegging for økt skole - næringsliv samarbeid og utdanning av fremtidens arbeidskraft (lærlinger og studentoppgaver)

Det er et krav at bedrifter/virksomheter som innvilges støtte, skal ha registrert sin forretningsadresse i Orkland kommune. Velger virksomheten å flytte ut av kommunen i etterkant av innvilget støtte, kan kommunen kreve at tilskuddsbeløpet tilbakebetales og at restlån forfaller i sin helhet. Ved en evt. samfinansiering med midler fra andre støtteordninger, kan samlet offentlig støtte ikke overstige den støtteandel som fastsatt, jfr. § 4.

§ 6 Prosjektenes kapitalbehov

Prosjektenes kapitalgrenser for de ulike formålene (jfr. § 2) fastsettes på bakgrunn av årlig konsesjonsavgifter.

Det skal som hovedregel ikke anvendes mer bruk av fond per år enn det som tilføres av årlig konsesjonsavgift og renter.

Enkeltstøtte til bedrifter (jfr.§ 5) gjøres søkbar 2 ganger i året. Første gang med frist 1. kvartal, andre gang med frist på utgangen av tredje kvartal. Søkere kan samlet søke støtte på inntil kr. 500.000,- fra fondet i året.

Støtte til kommunale tiltak og næringsformål som fremmer næringsutvikling i Orkland over beløp kr 50.000 behandles etter søknad av rådmann og legges frem for formannskapet for beslutning.

§ 7 Forvaltning av fondet

  1. Formannskapet gis fullmakt til å disponere fondet innenfor de rammer/retningslinjene som er bestemt av vedtektene for fondet.
  2. Rådmannen er sekretariat for fondet, og gis fullmakt i kurante saker å innvilge inntil kr 50.000, -. Bruk av slik fullmakt rapporteres i påfølgende formannskapsmøte.
  3. Fondet skal til enhver tid som minimum ha en grunnkapital på kr 2.000.000,- basert på opprinnelig innbetaling fra Kraftverkene i Orkla (jfr § 1.2).

§ 8 Klage

Når det gjelder klage, behandles dette etter bestemmelsene om Lovlighetsklage (Kommunelovens § 27- 1 og Forvaltningsklage § 28). Kommunestyret er klageorgan.

§ 9 Årsmelding

Rådmann rapporterer bruken av fondet i årsmeldingen.