Om integreringstjenesten

I Orkland kommune er det en målsetting at alle flyktninger skal integreres i lokalsamfunnet. Ulike befolkningsgrupper skal sikres en mest mulig likeverdig tilværelse. Alle voksne flyktninger skal snarest mulig bli selvhjulpne. Barn og unge har tilbud om barnehage eller grunnskole. Voksne, med rett og plikt, får tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Alle med rett og plikt til introduksjonsprogram, kartlegges og får tilbud om grunnleggende kvalifisering ut  fra individuelle behov. Introduksjonsprogrammets formål er å kvalifisere deltakerne for arbeid eller videre utdanning.  

Våre oppgaver:

  • Tilby opplæring i tråd med lov og regelverk
  • Fatte vedtak om introduksjonsprogram og utbetale introduksjonsstønad til deltakere med rett og plikt til introduksjonsprogram
  • Utarbeide individuelle planer i samarbeid med den enkelte flyktning i introduksjonsprogram
  • Ha fokus på integreringsarbeidet i lokalsamfunnet

Voksenopplæring

Voksenopplæringa i Orkland holder til på Orkdal vidaregåande skole. Vi er samlokalisert med Orkdalstorget. Voksenopplæringa har også en avdeling på Meldal videregående skole. Vi tilbyr norskopplæring og grunnskoleopplæring for flyktninger og innvandrere i Orkland. Undervisningen foregår på hverdager mellom klokka 08:30-15:00.