Om integreringstjenesten

I Orkland kommune er det en målsetting at alle flyktninger skal integreres i lokalsamfunnet. Ulike befolkningsgrupper skal sikres en mest mulig likeverdig tilværelse. Alle voksne flyktninger skal snarest mulig bli selvhjulpne. Barn og unge har tilbud om barnehage eller grunnskole. Voksne, med rett og plikt, får tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Alle med rett og plikt til introduksjonsprogram, kartlegges og får tilbud om grunnleggende kvalifisering ut  fra individuelle behov. Introduksjonsprogrammets formål er å kvalifisere deltakerne for arbeid eller videre utdanning.  

Våre oppgaver:

  • Tilby opplæring i tråd med lov og regelverk
  • Fatte vedtak om introduksjonsprogram og utbetale introduksjonsstønad til deltakere med rett og plikt til introduksjonsprogram
  • Utarbeide individuelle planer i samarbeid med den enkelte flyktning i introduksjonsprogram
  • Ha fokus på integreringsarbeidet i lokalsamfunnet

Voksenopplæring

Orkland voksenopplæring er en del av enheten Integrering i Orkland kommune. Vi tilbyr opplæring i norsk for minoritetsspråklige og grunnskoleopplæring for voksne. Skolen ligger på Follo, ved siden av Orkdal vidaregåande skole.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Orkland voksenopplæring tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Vi gir opplæring på alle nivå fra A1-B2.

Opplæringen er gratis for de som har rett og plikt til opplæring. Vi tilbyr også per i dag opplæring for personer uten rett og plikt (personer som har oppholdsrett etter EØS-regelverket), og de må betale for opplæringen selv.

Norskprøver og samfunnskunnskaps- og statsborgerprøver

Orkland voksenopplæring arrangerer jevnlig norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver.

Les mer om prøvene på Kompetanse Norges nettsider:

Grunnskole for voksne

Orkland voksenopplæring tilbyr grunnskoleopplæring for voksne elever 16 år som har behov for grunnskoleopplæring i hele fag eller i grunnleggende ferdigheter.

Orkland voksenopplæring tilbyr ett-, to- eller treårig løp og avsluttes med grunnskoleeksamen. Vi gir opplæring i fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.

Opplæringen er gratis for personer som har rett og som bor i Orkland kommune.

Flyktningtjenesten

Arbeidet med å bosette flyktninger og tilby introduksjonsprogram i Orkland kommune er delegert til flyktningtjenesten.

Oppgaver i flyktningtjenesten

  • Bosetting av flyktninger i samsvar med gjeldende vedtak
  • Iverksette introduksjonsprogram for den enkelte
  • Praktisk hjelp, råd og veiledning overfor flyktningene
  • Samarbeide med andre instanser for å bidra til norskopplæring, utdanning og arbeid

Kontaktinformasjon flyktningtjenesten

Ingrid Handegard
Fagleder
E-post: ingrid.handegard@orkland.kommune.no

For å bosette flere flykninger har vi behov for boliger i hele Orkland. Har du en sokkeletasje eller annet husrom som egner seg som bolig?
Utleie av boliger til flyktninger