SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser, som bidrar i dette arbeid. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket.

Politiråd

Hva er politiråd?

  • Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Hvem sitter i politirådet?

  • Ordfører, kommunedirektør, lensmann, kommunalsjef helse og mestring, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef samfunn, beredskapsleder, to politisk valgte representanter og SLT-koordinator.

Hvem leder politirådet?

  • Politidirektoratets rundskriv fra 2007 anbefaler at kommuneledelsen leder politirådet. I Orkland kommune er det ordføreren som leder politirådet og SLT- koordinator er sekretær.

Hvilke saker tas opp i politirådet?

  • Alle saker som er strategisk viktige for samspillet mellom kommune og politi skal behandles i politirådet. Politiråd skal ikke behandle enkeltsaker.

Ungdomspatruljen

Hva er Ungdomspatruljen?

  • Ungdomspatruljen i Orkland kommune består av ansatte i kommunen som i det daglige arbeidet jobber med barn og unge. Ungdomspatruljen kan være til stede og drive oppsøkende arbeid på arenaer hvor ungdommene oppholder seg. Det kan være både faste aktiviteter som fritidsklubben og ulike arrangement som fester, fotballturneringer, LAN m.m.
  • Ungdomspatruljen har tett samarbeid med politiet og Nattravnene.

Målet med ungdomspatruljen?

  • Ungdomspatruljen skal være tilstede der ungdom ferdes, både for å bidra til å utsette ungdommens debut av rusmidler og forbygge uønskede hendelser, kriminalitet m.m.

Ved at ansatte fra ulike avdelinger og enheter går sammen, skaper vi også et tverrfaglig samarbeid som skal gi økt felles forståelse i de ulike fagmiljøene. Dette gir muligheten for at mange oppgaver kan løses i fellesskap.

Ung.no er et nettsted med offentlig informasjon om rettigheter, muligheter og plikter. Målgruppen er ungdom fra 13 til 20 år.