Fallvilt

Vilt som dør av andre årsaker enn ordinær jakt karakteriseres som fallvilt. Disse dyrene blir som regel påkjørt av bil, de kan være felt i forbindelse med skadefelling, eller funnet som døde av sykdom, kollisjon med høyspentledninger eller andre årsaker.

Funn av hjortevilt og fredede dyr og fugler skal meldes til kommunen, men kommunen har ingen generell plikt til å ta hand om, grave ned eller fjerne dødt vilt. Dødt vilt som blir funnet på egen eiendom er grunneiers ansvar å fjerne.

Kommunens rolle er i hovedsak å besørge ettersøk av skadet vilt og ivareta viltet som ressurs. Er det mistanke om smittsom dyresykdom er det alltid meldeplikt til Mattilsynet.

Jakt og fiske

Jakt og fiske er en viktig del av mange menneskers liv. Retten til jakt og ferskvannsfiske er en grunneierrett, men allmennheten er sikret tilgang gjennom salg av jakt- og fiskekort.

Mange grunneiere selger jakt- og fiskekort gjennom Inattur.

Orkla Fellesforvaltning forvalter fiskeressursene i Orklavassdraget og organiserer salg av fiskekort.

De lokale jeger- og fiskeforeningene disponerer også jakt- og fiskerettigheter for sine medlemmer.

I sjøen kan du fiske uten fiskekort.

Jegerprøven

Skal du jakte må du ta jegerprøven. Bakgrunnen er at de som jakter vilt skal ha god kunnskap og riktige holdninger under jaktutøvelsen.

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det er bare studieorganisasjoner og andre som etter avtale med Miljødirektoratet kan gjennomføre det obligatoriske jegerprøvekurset. Som regel er dette jeger- og fiskeforeninger, og i Orkland har både Orkla JFF og Meldal JFL godkjente instruktører og arrangerer kurs årlig. Kurset består av 9 samlinger, og som regel går disse kursene på vinteren og fram til våren.

Det er kommunen som er ansvarlig for å gjennomføre elektronisk jegerprøveeksamen for de som har fullført obligatorisk kurs. I Orkland er det enhet for landbruk- og naturforvaltning som gjennomfører eksamen i samarbeid med en eller flere skoler. Dette vil det bli informert om på kurset, og det er også mye informasjon tilgjengelig på jegerprøveeksamen.no

Ta kontakt med din lokale jeger- og fiskeforening dersom du ønsker å ta jegerprøven.

Motorferdsel i utmark

Motorisert ferdsel er bruk av motorkjøretøy, landing med luftfartøy og bruk av motorbåt. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (Motorferdselloven) med tilhørende forskrifter regulerer adgangen til å anvende motorkjøretøy i utmark. All motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt med mindre annet følger av loven eller v ed vedtak med hjemmel i loven.

Når det gjelder barmarkskjøring som ikke er i næringsøyemed skal det bare gis tillatelse i unntakstilfelle.

Når du har fått tillatelse, skal du alltid ha med deg denne på kjøreturen. Det skal også skrives kjørebok for turen. Kjøreboken skal fylles ut før turen begynner og dette skal vises fram ved eventuell kontroll.

De gamle kommunene Meldal og Orkdal har en ordning med leiekjørere/ervervskjørere. De samme kommunene har også egne retningslinjer for motorferdsel. Disse retningslinjene vil gjelde inntil det blir vedtatt nye retningslinjer for Orkland kommune.

Leiekjørere/ervervskjørere

Retningslinjer

Mer informasjon

Elektronisk søknadsskjema

Verneområder

Orkland har mange verdifulle og spesielle naturområder og flere av disse er vernet etter naturmangfoldloven. Forvaltningen av verneområder tar utgangspunkt i fastsatte verneforskrifter og forvaltningsplaner.

Dette gjelder følgende 15 naturreservater:

I tillegg ligger deler av Trollheimen landskapsvernområde innenfor kommunens grenser.

Kommunen har forvaltningsansvar for verneområdene Garbergmyra, Høgkjølen/Bakkjølen Hog Urvatnet-Litjbumyran, samt ei freda furu på Vasshaugen ved Resvatnet.

Trollheimen landskapsvernområde forvaltes av Verneområdestyret for Trollheimen

De resterende verneområdene forvaltes av Fylkesmannen i Trøndelag

Viltforvaltning

Viltforvaltningen i kommunen omfatter alle pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier. Det overordna målet i viltloven og naturmangfoldloven er at viltet og dets leveområde skal forvaltes slik at naturen bevarer sin produktivitet og artsrikdom. Vilthensyn skal integreres i kommunal og regional planlegging, og det er utarbeidet kart over viktige viltområder for å sikre viltinteressene i arealplanlegginga.

Forvaltning av hjorteviltet

Orkland har store bestander av elg, hjort og rådyr. Disse hjorteviltartene er en viktig jaktressurs, men kan også skape utfordringer som viltpåkjørsler og skader på skog og innmark.

Det er kommunen og rettighetshaverne som har ansvaret for den lokale forvaltninga av hjorteviltet. Etter hjorteviltforskriften plikter kommunen å vedta målsettinger for forvaltning og bestandsutvikling av hjorteviltet, og disse dokumentene utgjør rammeverket for den lokale hjorteviltforvaltningen.

Etter forslag fra rettighetshaverne fastsetter kommunen minsteareal, godkjenner vald, bestandsplanområder og flerårige bestandsplaner. Rettighetshaverne fastsetter selv årlige fellingskvoter med utgangspunkt i bestandsplanen. Unntaksvis kan kommunen tildele årlige fellingskvoter for områder uten bestandsplan.

Du kan lese mer om hjorteviltforvaltning på Hjorteviltregisteret sine nettsider.

Viltpåkjørsler

Ved påkjørsel av hjortevilt og husdyr skal man alltid varsle politiet på tlf 02800. Politiet varsler så kommunens ettersøkspersonell.

Unnlatelse av varsling om påkjørsel av dyr er straffbart, jfr. vegtrafikklovens § 12. Forsikringsselskapene krever også dokumentasjon på utført varsling i forbindelse med sitt forsikringsoppgjør.

Dersom du har kjørt på et vilt:

  1. Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant
  2. Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp. Ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
  3. Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen. Hvem – Hva – Hvor
  4. Merk påkjørselsstedet – dette for at ettersøkspersonell lettere skal kunne finne utgangspunkter for å søke opp skadd vilt
  5. Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid