Om tildelingskontoret

Tildelingskontoret tar imot henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester og kommunale boliger.

Vi vil vurdere søknaden etter en individuell kartlegging, og i samråd med deg finne ut hvilke tjenester som best kan oppfylle dine behov på en forsvarlig måte.

Tildelingskontoret har det overordnede ansvaret for å koordinere tjenestene til deg som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Fra uke 26 til og med uke 32 vil Tildelingskontoret ha redusert åpningstid. Det vil i dette tidsrommet være åpent mellom klokken 10:00-14:00.

Avlastning

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Hva får du?

En avlaster overtar omsorgsoppgavene som du har til vanlig. Avlastning gis på timebasis eller gjennom ett eller flere døgn, i hjemmet, hos avlaster eller på institusjon.

Som pårørende får du:

 • nødvendig og regelmessig fritid og ferie
 • mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk

Søknader behandles fortløpende av tildelingskontoret. Vi forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. Vi kommer vanligvis på hjemmebesøk og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Kontaktinformasjon:

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Telefon:
72 46 73 00

E-post:
tildelingskontoret@orkland.kommune.no

Besøksadresse:
Allfarveien 5, 7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83, 7301 Orkanger

Klage

Får du ikke innvilget avlastning, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og om klagefrist.

Bolig med heldøgns omsorg

Omsorgsbolig

Kommunen har flere omsorgsboliger med ulike omsorgsnivå, fra heldøgns bemanning til mindre omfattende hjelpebehov som dekkes av helsetjenester i hjemmet. Omsorgsboligene er fordelt på ulike områder i Orkland.

Tildelingskontoret behandler søknader og tildeler bolig.

Tildeling av omsorgsbolig skjer etter en individuell vurdering av funksjonsnivå med bakgrunn i kommunens kriterier. Vi legger vekt på søkerens helse, funksjonssvikt, omsorgsbehov; fysisk, psykisk og/eller sosialt.

Søkere må være over 18 år og har bodd sammenhengende i kommunen i 1 år (Folkeregisteret i Orkland). Botiden må kunne dokumenteres ved utskrift fra folkeregisteret. Det kan gjøres unntak fra vilkårene til registrering av folkeregisteret dersom søker på en eller annen måte kan dokumentere faktisk botid.

Tildelingskontoret behandler søknadene fortløpende, og forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, tar vi kontakt og forteller deg hvor lang tid vi tror det vil ta. Vi kommer vanligvis på hjemmebesøk og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Kontaktinformasjon:

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Telefon:
72 46 73 00

E-post:
tildelingskontoret@orkland.kommune.no

Besøksadresse:
Allfarveien 5, 7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83, 7301 Orkanger

Klage

Får du ikke innvilget omsorgsbolig, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og om klagefrist.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud om alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede.

BPA innebærer at du har rollen som arbeidsleder og påtar deg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Du må søke om å få BPA. Før tildeling må det vurderes om dette er den mest hensiktsmessige måten å gi deg hjelp på.

Søk om tjenesten

Tildelingskontoret behandler søknader fortløpende. Vi forsøker å svare deg innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk, og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Kontaktinformasjon:

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Telefon:
72 46 73 00

E-post:
tildelingskontoret@orkland.kommune.no

Besøksadresse:
Allfarveien 5, 7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83, 7301 Orkanger

Klage

Dersom du får avslag på søknaden, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

Dagsenter for hjemmeboende eldre

Kommunen har ulike dagtilbud. Tilbudet gjelder eldre som bor hjemme og som har behov for sosialt samvær. Det er ulike aktivitets- og kulturtilbud i de forskjellige dagtilbudene.

Hvor ofte du kan ha et dagtilbud avhenger av dine ønsker og kapasiteten på det enkelte dagsenter eller sykehjem.

Hva får du:

 • tilbud om sosialt samvær
 • tilbud om måltider
 • aktivitets- og kulturtilbud

Krav til søker:

 • du bor hjemme
 • har vanskeligheter med å komme deg ut av huset på egenhånd
 • ønsker å møte andre mennesker

Tildelingskontoret behandler søknader fortløpende. Vi forsøker å svare deg innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk, og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Kontaktinformasjon:

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Telefon:
72 46 73 00

E-post:
tildelingskontoret@orkland.kommune.no

Besøksadresse:
Allfarveien 5, 7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83, 7301 Orkanger

Klage

Får du ikke innvilget dagtilbud, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og om klagefrist. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Dagsenter for personer med demens

Dagsenteret skal gi tilbud til personer med demens som har behov for være med på aktiviteter og sosial deltagelse. Det skal også være et avlastningstilbud for nære pårørende.

Tilbudet gis på Fannrem og i Meldal, og der får du:

 • plass fra en til tre hverdager i uka
 • aktivitets- og kulturtilbud

Aktivitetene skal stimulere til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner hos brukerne slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig.

Hvor ofte du kan være på dagsenteret avhenger av dine ønsker og vår kapasitet.

Krav til søker:

 • Demenssykdom i tidlig fase, eller under utredning med mistanke om demens
 • Fortrinnsvis personer under 70 år, individuell vurdering
 • Hjemmeboende
 • Fysisk mobil
 • Klarer toalettbesøk selv
 • Kan ha nytte og glede av sosiale stimuli sammen med andre

Når kriterier ikke lenger oppfylles, kan brukeren få tilbud om et høyere omsorgsnivå.

Kontaktinformasjon:

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Telefon:
72 46 73 00

E-post:
tildelingskontoret@orkland.kommune.no

Besøksadresse:
Allfarveien 5, 7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83, 7301 Orkanger

Klage

Får du ikke innvilget søknaden, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og om klagefrist.

Ernæring

Ernæring:

Bor du hjemme og har ernæringsmessig risiko, kan du få tildelt tjeneste ut fra ditt behov, og etter en individuell kartlegging.

Tjenestene kan bestå av:

 • bistand til å varme opp ferdige middagsretter
 • bistand til å spise
 • levering av spesialkost/diett
 • levering av middagsmat
 • smøre tørrmat

Kriterier:

 • ikke er i stand til å ivareta ernæringsbehovet
 • står i fare for å bli underernært
 • under/feilernæring som følge av sykdom
 • trenger oppfølging av spesialkost/diett

Tjenestene er i hovedsak tidsbegrenset og gis bare så lenge situasjonen tilsier det. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Kontaktinformasjon:

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Telefon:
72 46 73 00

E-post:
tildelingskontoret@orkland.kommune.no

Besøksadresse:
Allfarveien 5, 7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83, 7301 Orkanger

Klage

Får du ikke innvilget søknaden, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og om klagefrist.

Forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk er et tiltak som kan bidra til å oppfylle kommunenes sørge-for-ansvar for det forebyggende helse- og omsorgsarbeidet, og som kan bidra til økt mestring i eget liv.

Formålet med forebyggende hjemmebesøk er å hente frem den enkeltes ressurser, bidra til å tilrettelegge omgivelsene, og å styrke den enkeltes muligheter til å holde seg frisk og aktiv lengst mulig.

Målgruppen er innbyggere over 78 år som ikke mottar helse- og omsorgstjenester.

Hjelpemidler

Les mer under Hjelpemidler

Kommunal bolig

Søknad om å leie kommunal bolig kan du sende enten elektronisk, eller ved at søknad skrives ut og sendes til:Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester, Postboks 83, 7301 Orkanger eller leveres Servicekontoret på Orkland rådhus.

Alle søknader om leie av kommunal bolig behandles i tildelingskontoret.

Ledsagerbevis

Ledsagerordningen er for mennesker som trenger ledsager når de deltar på kultur- og fritidstilbud. Ledsagerbeviset er en bekreftelse overfor arrangør at hjelpebehovet er reelt. Beviset lar ledsageren komme gratis med, mens innehaveren betaler vanlig pris.

Hvem kan benytte ordningen?

Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis. Bistandsbehovet må normalt være av minst 2-3 års varighet.

Det er den enkelte selv, som er innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidsassistent, støttekontakt eller andre.

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

Beviset vil kunne brukes ved alle institusjoner og arrangement som har akseptert ordningen, over hele landet, samt offentlig transport som buss og tog. Ved bruk utenfor Orkland må den enkelte kommune kontaktes for å få oversikt over tilgjengelige brukersteder. Arrangører og lokaler som aksepterer ordningen markerer dette ofte med det offentlige fastsatte symbolet for ledsager ved inngang/luke og lignende.

Du må selv undersøke om kortet aksepteres på det gjeldende stedet. Ved enkelte arrangement er det et begrenset ant. ledsagerbilletter. Ledsager gis ikke fortrinn framfor det øvrige publikum, og man kan ikke kreve å komme inn hvis det er fullt. Billetter må forhåndsbestilles der det er nødvendig, og det må opplyses om at man skal ha med ledsager.

Ønsker du å søke denne tjenesten?

Du finner lenke både til elektronisk skjema og utskriftsvennlige skjema i pdf-format i boksene til høyre på denne side.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er et tilbud som ytes ved særlig tyngende omsorgsoppgaver, og den skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Momenter som kan tas i betraktning:

 • Den totale mengden omsorgsarbeid per måned.
 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
 • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og/eller mangel på fritid.

Søk om tjenesten

Tildelingskontoret behandler søknader fortløpende. Vi forsøker å svare deg innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk, og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Kontaktinformasjon:

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Telefon:
72 46 73 00

E-post:
tildelingskontoret@orkland.kommune.no

Besøksadresse:
Allfarveien 5, 7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83, 7301 Orkanger

Klage

Får du ikke innvilget omsorgsstønad, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

Parkeringsbevis for forflyttingshemmede

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.

En søknad skal inneholde:

 • ferdig utfylt søknadskjema
 • legeerklæring
 • kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
 • kopi av id-kort om du søker som passasjer
 • bilde i passfotostørrelse eller send digitalt foto på e-post

Kriterier

Kriterier og veiledning til søknad om parkeringsbevis for forflyttingshemmede nederst på denne side.

Send søknad

Kontaktinformasjon:

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Telefon:
72 46 73 00

E-post:
tildelingskontoret@orkland.kommune.no

Besøksadresse:
Allfarveien 5, 7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83, 7301 Orkanger

Klage

Får du ikke innvilget søknaden, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og om klagefrist.


Kriterier og veiledning til søknad om parkeringsbevis for forflyttingshemmede

For å søke parkeringsbevis må du ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.

Må kunne dokumentere et særlig behov for parkeringstillatelsen ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessig, medisinsk behandling.

Bruk av parkeringstillatelsen: Kortet skal ved parkering ligge godt synlig bak frontruten for kontroll. Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaveren. Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, ikke bilen, og eier av kortet må alltid være med i bilen. Misbruk vil medføre inndragning av kortet og anmeldelse til politiet vil bli vurdert.  Tillatelsen må innleveres når du ikke lenger disponerer bil, eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Tillatelsen må også innleveres når kortet ikke lenger er gyldig. Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Tapt eller stjålet kort meldes til politiet. Kopi av tapsmelding/anmeldelse og nytt bilde leveres til Orkland kommune, Tildelingskontoret.

Parkeringstillatelsen kan benyttes: På offentlige ordinære reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede. På offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid. Ut over fastsatt lengste parkeringstid på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede. På steder hvor det er innført offentlig skiltet boligsoneparkering. Fritak i enkelte bompengeringer i Norge.

Informasjon om tildeling, hvem som prioriteres og hva som vektlegges: Parkering for forflytningshemmede er et knapphetsgode. Søkere med begrenset gang-evne og et reelt parkeringsproblem i forbindelse med bosted, arbeid og behandling prioriteres ved tildeling av parkeringstillatelse. Vurderingen gjøres på bakgrunn av de medisinske opplysningene fra legen og parkeringsbehovet som du selv oppgir. Vi er opptatt av lik og rettferdig behandling av alle søknader.

Hvem prioriteres ved innvilgelse av parkeringstillatelse? Søkere som har rullestolheis eller rampe i bilen prioriteres. Etter forskriftene skal behov for parkeringslette i forbindelse med arbeid eller bosted vektlegges. I tillegg er det klar forvaltningspraksis på at det med «annen aktivitet» prioriteres søkere som er hyppig på helserelaterte besøk, hvor det er vanskelig å parkere.

Hvem prioriteres ikke? Parkeringstillatelse tildeles ikke søkere som kun enkelte ganger har behov for parkeringslette, de som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter, de som i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser eller de som har andre alternative løsninger.

Praktisk bistand til daglige gjøremål

Praktisk bistand er direkte hjelp i hjemmet og ytes til personer som selv ikke klarer dagliglivets gjøremål.

Målet er å beholde en høy grad av egenomsorg, slik at bruker kan bo hjemme så lenge som mulig. Eksempel på hjelp som kan ytes er renhold av boligen din, skifte av sengetøy, klesvask eller å bestille varer. Hjemmehjelpen gir også råd, veiledning og opplæring for at den som mottar hjelp, skal klare seg best mulig hjemme.

Hva koster det?

Prisen avhenger av husstandens inntekt og størrelse på folketrygdens grunnbeløp. Det er kommunestyret som bestemmer de årlige betalingssatsene.

Abonnementspriser er uavhengig av hvor mange timer du får innvilget pr. måned. Du skal likevel ikke betale mer enn det tjenesten koster å uføre. I noen tilfeller kan det være aktuelt å betale timepris.

Ditt hjem er også din hjelpers arbeidsplass

Dette innebærer at du/dere må legge til rette for:

 • utelys
 • strøing og snøbrøyting
 • lufting av bolig der det røykes inne
 • husdyr holdes adskilt på eget rom

Søk om tjenesten

Tildelingskontoret behandler søknader fortløpende.

Vi forsøker å svare deg innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk, og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Kontaktinformasjon:

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Telefon:
72 46 73 00

E-post:
tildelingskontoret@orkland.kommune.no

Besøksadresse:
Allfarveien 5, 7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83, 7301 Orkanger

Klage

Får du ikke innvilget praktisk bistand, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

Startlån og tilskudd til bolig

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Dette kalles Startlån og skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.
 
Du skal ha benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene du har i forhold til inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold. Du må også klare å betale lånet over tid og fortsatt ha nok penger igjen til livsopphold. Med livsopphold menes penger til nødvendige ting som mat, klær, telefon og internett. 

Startlån tildeles etter en behovsprøving. 

Kommunen kan ha begrenset med startlånmidler til rådighet og må da prioritere de som har størst behov.

Boligen må være i Orkland kommune. Boligen skal ha vanlig god standard og være tilpasset dine behov, f.eks. dersom du har nedsatt funksjonsevne, slik at du kan bo i boligen over tid. Før du gir bud må du derfor gi oss beskjed om hvilken bolig du tenker å by på. 

Hva kan det gis startlån til?

Kjøp av bolig

Det gis startlån til kjøp av bolig. Som regel vil du da få et finansieringsbevis som viser hvor mye lån du kan få til å kjøpe bolig for. 

Startlån gis ikke til refinansiering av gjeld når du kjøper bolig. Dersom du ønsker å kjøpe bolig og har andre lån som du betaler på, f.eks. billån, forbrukslån og kredittkort, så må du fortsatt betale på det i tillegg til startlånet. Dette betyr at du vil du få mindre penger igjen til å betale startlån med og det vil redusere størrelsen på startlånet som du kan klare å betale på. Det vil derfor være lurt å betale ned så mye som mulig på andre lån før du søker startlån.

Utbedring og tilpassing av bolig

Startlån kan gis til utbedring og tilpassing av bolig dersom du har behov for det på grunn av en funksjonsnedsettelse. Det kan også gis tilskudd, men tilskudd er strengt behovsprøvd fordi kommunen har satt av begrenset med penger til dette. Dersom du har egne penger til å betale for tilpasning av bolig vil du ikke få startlån eller tilskudd. Det samme gjelder dersom du kan få lån i vanlig bank til dette formålet.

Dersom du allerede eier bolig og står i fare for å miste boligen på grunn av høy gjeld

Dersom du allerede eier bolig og står i fare for miste boligen på grunn av høy gjeld, kan startlån gis til refinansiering av gjelden. En forutsetning er at du vil klare å betjene startlånet over tid slik at du kan beholde boligen. Startlånet som gis til refinansiering kan ikke være høyere enn boligens verdi og må kunne dekke all gjeld.

Har du mye gjeld anbefales det at du snarest tar kontakt med økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver i kommunen for å få råd og veiledning i hvordan du kan håndtere gjelden. Informasjon om økonomisk veiledning

Hvem kan få startlån?

 • Barnefamilier som leier kommunal bolig eller annen bolig og som har behov for stabile boforhold.
 • Personer som har særlig sosiale eller helsemessige utfordringer og mangler egnet bolig.

Hvem kan ikke få startlån?

 • Førstegangsetablerere er ikke lenger en prioritert gruppe for startlån.
 • Dersom du kan få lån i vanlig bank.
 • Dersom du allerede eier bolig.
 • Dersom du ikke bor i Orkland kommune vil du ikke bli prioritert for startlån, men kommunen kan gjøre unntak etter behovsvurdering.

Du kan lese mer om hvem som kan få startlån på Husbankens hjemmeside 

Hvordan søke startlån og tilskudd?

Når du skal søke om startlån og tilskudd skal du benytte elektronisk søknad . Les mer om dette på Husbanken side sider.

Søknaden MÅ ha følgende vedlegg:

 • Skattemelding og utskrift av ligning for de to siste årene. 
 • Lønn- og eller trygdeslipp for de to siste månedene.
 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid. 
 • Eventuelt dokumentasjon på annen inntekt enn lønn og trygd.
 • Dokumentasjon på all gjeld med utskrift fra gjeldsregisteret og inkassoregisteret. 
 • Dokumentasjon på nåværende boutgifter.
 • Begrunnelse for avslag på søknad om lån i vanlig bank.
 • Ved nedsatt funksjonsevne: legeattest/erklæring fra spesialist, ergoterapeut eller lignende.
 • Ved utbedring: kostnadsoverslag eventuelt anbud eller tilbud på arbeidskostnader.

Dersom du trenger hjelp til å søke tar du kontakt med kommunen.

Når du har levert søknad om startlån anbefaler vi at du bruker meldingsfunksjonen i saken din hvis du ønsker kontakt med oss.

Søknadsfrist

Søknadene behandles løpende men saksbehandlingstiden kan variere avhengig av saksmengde. 

Hva skjer videre?

Søknaden saksbehandles løpende. Dersom vi trenger mer informasjon og dokumentasjon tar vi kontakt med deg. Det blir gjort et administrativ vedtak og du får brev om utfallet på søknaden.

Klage

Du kan klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottar vedtaket. I klagen må det framgå hva som ønskes endret og en begrunnelse. Klagen må sendes digitalt via nettsiden startlan.husbanken.no
Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for endelig vedtak.

Lover og forskrifter

For deg som har fått startlån

Det er kommunen som låner deg pengene, men det er Intrum som har oppfølgingen med deg som kunde når det gjelder betaling av lånet.
Å eie egen bolig er et stort ansvar. Det krever at du har god kontroll på økonomien din og at du betaler boliglånet, boligforsikring, felleskostnader, kommunale avgifter, renovasjon og strøm innen fristen. I tillegg må du sette av penger til vedlikehold. 

Hvis du få problemer med økonomien din, anbefales det at du snarest tar kontakt med økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver i kommunen for å få råd og veiledning.

På MinSide hos Intrum finner du en selvbetjeningsløsning med informasjon om lånet ditt

Støttekontakt

En støttekontakt skal bistå deg som har behov for støtte til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter som du selv ønsker.

Målet er å hjelpe den som trenger støttekontakt, slik at han/hun kan bli mer trygg på seg selv, og klarer å takle ulike livssituasjoner bedre, og omgås andre mennesker i større grad. Det å ha en støttekontakt gir en mer meningsfull fritid for vedkommende.

En støttekontakt kan ta deg med på turer, komme på besøk hjemme, ta deg med på biblioteket, på kafé, kino eller andre ulike arrangementer. Ordningen er fleksibel, og skal kunne tilrettelegges etter behov og ønsker.

Mange personer trenger støttekontakt. Dette kan være fordi de har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Noen har lite sosialt nettverk og kan føle seg ensomme.

Støtteordningen er et tilbud til personer og familier som trenger hjelp på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Søknad om støttekontakt sendes til kommunen. Kommunen skal fatte et vedtak som tar stilling til søknaden og informerer om hva slags hjelp søkeren får tilbud om og i hvilket omfang. De vil ofte ta hensyn til dine ønsker om hvordan/hvem denne støttekontakten skal være. Støttekontakten mottar lønn av kommunen. Det er gratis å motta støttekontakt, men brukeren må selv regne med å dekke sine egne utgifter mens hun/han er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Kontaktinformasjon:

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Telefon:
72 46 73 00

E-post:
tildelingskontoret@orkland.kommune.no

Besøksadresse:
Allfarveien 5, 7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83, 7301 Orkanger

Klage

Får du ikke innvilget søknaden, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og om klagefrist.

Sykehjem

Les mer under Sykehjem

Tilpasning av bolig

Er det hindringer som gjør det vanskelig for deg å komme inn og ut av hjemmet ditt? Eller har du problemer med å klare de daglige gjøremålene som er viktige for deg? Da kan ergoterapeutene foreslå gode løsninger for å tilrettelegge boligen. Vi kan finne nyttige hjelpemidler, og hjelper deg å søke NAV om disse. Vi kan også gi tips om hvordan du kan planlegge en ombygging, for eksempel for å få alle nødvendige rom på ett plan. Hvis du trenger å bygge om, kan du søke om tilskudd til tilpasning. Kontakt tildelingskontoret eller ergoterapitjenesten dersom du trenger hjelp av en ergoterapeut til å vurdere din bolig.

Har du behov for å tilpasse boligen din?

Du kan søke kommunen om tilskudd for å tilpasse boligen slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne.

Tilskuddet til tilpasning er et rente- og avdragsfritt lån som avskrives med 10 prosent hvert år, og er avskrevet etter 10 år. Tilskuddet er behovsprøvd.

Du kan ta kontakt med tildelingskontoret i kommunen eller ta direkte kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten for nærmere informasjon.

Ergoterapeut skal vurdere hvilke tilpasninger som er nyttige for at boligen skal være egnet for deg. Du må legge ved skriftlig uttalelse fra ergoterapeut når du søker om tilskudd til tilpasning.

Slik søker du om startlån og tilskudd

Fyller du ut søknaden elektronisk så blir den sendt direkte til Orkland kommune.

Fyller du ut papirsøknad må du sende i posten til:

 • Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester
  Postboks 83
  7301 Orkanger

Tildelingskontoret

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm kan innvilges til deg som på grunn av sykdom eller funksjonshemming har redusert bevegelighet med fare for fallulykker eller føler utrygghet for egen bosituasjon. Det foretas individuell kartlegging av den enkelte.

Trygghetsalarmen kobles kun til strømnettet og du trenger verken telefonlinje eller sim-kort til alarmen. Trygghetsalarmen er knyttet til et responssenter som tar kontakt med deg dersom du trykker på alarmen. Responssenteret vurdere nødvendig oppfølging og videreformidler til hjemmetjenesten dersom det er behov for uttrykning eller besøk.

Hva koster det?

Priser for leie av trygghetsalarm finner du under priser, gebyrer og skatt.

Faktura sendes kvartalsvis.

Søk om tjenesten

Tildelingskontoret behandler søknader fortløpende. Vi forsøker å svare deg innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk, og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Innlevering av trygghetsalarmer

Trygghetsalarm og alarmsmykker leveres til servicekontoret ved Orkland rådhus ved opphørt tjeneste.

Kontaktinformasjon:

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Telefon:
72 46 73 00

E-post:
tildelingskontoret@orkland.kommune.no

Besøksadresse:
Allfarveien 5, 7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83, 7301 Orkanger

Klage

Får du ikke innvilget søknaden, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og om klagefrist.

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar.  

Pris for tjenesten

Brukerne betaler en egenandel på 20 prosent av enkeltreisens kostnad.

Søknadskjema

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.