Kort fortalt

 • Før du skal bygge en forstøtningsmur må du undersøke hvilke regler som gjelder for din tomt.
 • Murer på over 1,5 meter skal bygges av fagfolk.
 • Kontakt kommunen hvis du er i tvil om hva du har lov til å bygge.

En forstøtningsmur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan bygges i forskjellige typer materiale, som stein, metall eller tre.

En mur som er lavere enn 0,5 meter regnes ikke som en konstruksjon og kan bygges inntil tomtegrensen. Det betyr at ingen deler av muren kan være høyere enn 0,5 meter over terreng. Vi anbefaler at du avklarer plassering med nabo.

Før du bygger må du sjekke plankart og bestemmelser for eiendommen.

Selv om du slipper å søke må du følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, i byggteknisk forskrift og i kommuneplan og reguleringsplan.

Du trenger ikke å søke dersom

 • du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,0 meter, minst 1 meter fra nabogrensen
 • du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,5 meter, minst 4 meter fra nabogrensen
 • muren bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei
 • fri sikt mot avkjørsel til vei, gårdsplass og gang- og sykkelstier er ivaretatt
 • muren ikke er i konflikt med offentlige vann- og avløpsledninger
 • muren bygges i henhold til regulerte byggegrenser, vegloven, jernbaneloven og hundremetersbeltet langs sjø og vassdrag

Du kan søke selv dersom

 • du skal oppføre forstøtningsmur på inntil 1,5 meter. Det forutsetter at konstruksjonssikkerheten er ivaretatt
   
 • Slik søker du selv

Søk med hjelp fra fagfolk dersom

 • du skal bygge en forstøtningsmur på over 1,5 meter
 • muren skal oppføres langs veg, gangveg eller fortau

Avstandskrav for søknadspliktige murer

Avstand til nabogrense skal normalt være minst 4 meter hvis ikke annet går fram av reguleringsplanen. Plan- og bygningsloven åpner for mindre avstand dersom:

 • forstøtningsmuren anses som et mindre, frittliggende, tiltak. Ta kontakt med saksbehandler i kommunen for avklaring.
 • naboen gir samtykke til plasseringen
   
 • Last ned skjema Avstandserklæring

Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, må du søke om dispensasjon fra avstandskravet. Det er da viktig å vurdere hvilke ulemper støyskjermen kan få for naboeiendommen(e).

Sikring mot fall

Murer som er høyere enn 0,5 meter må sikres med rekkverk eller gjerde for å unngå personskader.