Lev klimavennlig

Lær om hvordan du kan leve mer klimavennlig i kommunen vår

Vi vil bidra til å nå FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål trådte i kraft i januar 2016.

Orkland kommune legger FN`s bærekraftsmål til grunn for alt planarbeid i kommunen.

Orkland kommune ønsker å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt, samtidig som vi vil tenke og bidra globalt. FNs bærekraftsmål er et spennende rammeverk for utvikling av lokalpolitikken.

På sykkel i Orkland

Det skal være attraktivt å sykle i Orkland. Vi vet at det er bra å sykle – både for vår egen helse og for miljø og klima. Jo flere vi er som sykler, jo bedre er det for det lokale miljøet og det globale klimaet. I tillegg får vi et triveligere sentrumsliv, bedre nærmiljø og positive helseeffekter for den enkelte.

Kaste mindre mat

Orkland kommune ønsker at det skal kastes mindre mat. For å nå dette målet må vi alle bidra: enkeltpersoner, småbarnsfamilier, skoler, barnehager, kommunen selv, butikker og andre lokale aktører.

10 tips for å unngå matsvinn

 1. Gjennomgå kjøleskapet før du skriver handleliste
 2. Husk at best før faktisk er best før, og ikke ødelagt etter
 3. Innfør en restemiddag i uka
 4. Bruk rester som en utfordring til å lage noe helt nytt
 5. Lukt alltid på maten før du kaster den
 6. Grønnsaker som er slappe kan fint brukes i gryteretter
 7. Lag din egen grønnsaksblanding av restene og hiv i fryseren
 8. Eksperimenter med annet tilbehør enn du vanligvis bruker
 9. Oppbevar maten riktig slik at den holder seg lengre og bedre
 10. Lag en ypperlig middag til Brutus (husk at husdyr ikke kan spise all mat)

Kildesortere

Alt avfall inneholder ressurser. Likevel ser vi at mye av restavfallet fra husstandene i Orkland inneholder ting som kunne og burde vært kildesortert. Hva sorteres hvor, levering av avfall? Hvorfor sortere?

På gjenvinningsstasjonene kan du kaste ting du ikke trenger. Sjekk også ut Sortere.no kan du finne ut hvor du kan levere ulike typer avfall, hvordan avfallet ditt gjenvinnes og hva det brukes til.

Se også nettsidene til avfallsselskapet ReMidt IKS

Bruk tøybleier og få rabatt!

Bruker dere tøybleier? Be om et engangstilskudd på 1 000 kroner per familie. Dette er en rabatt som gis av avfallsselskapet ReMidt IKS

 

Klima- og energitiltak - Støtteordninger

Hvilke klimatiltak kan jeg gjøre?

 • Tiltak for å redusere utslipp av klimagasser kan gjøres på mange nivå, globalt, nasjonalt, lokalt og på individnivå
 • Hver og en av jordens befolkning kan bidra ved hjelp av kunnskap, bevissthet og holdninger til å gjøre de klimavennlige valgene i hverdagen. Til sammen vil dette utgjøre en forskjell. Vår kunnskap, bevissthet, og holdninger er med å bestemme nasjonal og internasjonal politikk som kan gjennomføre de mest virkningsfulle klimatiltakene

Nyttige lenker:

Hvorfor arbeide for reduserte klimautslipp?

 • Global klimakrise, prognosert av internasjonale klimaforskere (FNs klimapanel)
 • Brå endring i jordklodens klima
 • Stort utslipp av klimapåvirkende gasser har gitt en menneskeskapt temperaturauke
 • Alvorlige konsekvenser for økologien og mange menneskesamfunn hvis ikke endringen stoppes /reduseres

Om klimaarbeidet i Orkland kommune

 • Plan for reduserte klimagassutslipp går direkte inn i kommuneplanens samfunnsdel
 • Klimaarbeidet er et tverrsektorielt arbeid der alle kommunale enheter skal være ansvarlige for motivasjonsbevissthet og tiltaksgjennomføring innen sitt område
 • Kommunen har en pådriver-rolle for å motivere innbyggere og næringsliv til felles innsats
 • Klimaregnskap skal brukes som styringsverktøy for å måle reduserte utslipp over tid
 • Kommunal planlegging tar hensyn til at klimaet kan komme til å endre seg

Støtteordninger

Forurensning

Forurenset grunn

Her kan du finne nyttig informasjon om forurenset grunn og hva du må gjøre for å sikre at forurenset grunn håndteres riktig.

Kommunen er forurensningsmyndighet ved terrenginngrep i områder der det er grunn til å tro at det kan være forurenset grunn. Terrenginngrep i slike områder kan føre til helse- og miljørisiko for omgivelsene. For å forhindre dette stiller myndighetene krav til hvordan forurenset grunn skal håndteres.

Hvor er forurenset grunn i Orkland?

 • For å finne ut om det kan være forurensning i grunnen på eiendommen hvor det skal graves, kan man søke opp eiendommen i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
 • Erfaringsmessig kan det være grunn til å tro at en eiendom kan ha forurenset grunn hvis den tidligere har vært benyttet til:
  • industrivirksomhet, mekanisk verksted eller skipsverft
  • bensinstasjon, bilverksted eller tankanlegg
  • galvaniseringsverksted eller impregneringsverksted
  • gartnerivirksomhet
  • avfallshåndtering eller deponivirksomhet

Hva må du gjøre før du kan grave?

 • Dersom det er mistanke om forurensning i grunnen, må du sørge for at det blir foretatt grunnundersøkelser
 • Dersom grunnundersøkelsene påviser forurensning, må du sørge for at det utarbeides en tiltaksplan

Tiltaksplan

Det er du som tiltakshaver som har ansvaret for å finne ut om det er mistanke om forurensning i grunnen på eiendommen. Som hovedregel vil vi kreve at grunnundersøkelsene og tiltaksplanen utarbeides av et foretak med høy faglig kompetanse på området.

Tiltaksplanen skal sørge for:

 • ønsket miljøkvalitet,
 • at anleggsarbeidet ikke fører til forurensning og
 • at disponering av forurensede masser er forsvarlig

Tiltaksplanen skal sendes til kommunen for godkjenning.

Du kan ikke sette i gang gravearbeidene før vi har godkjent tiltaksplanen, uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Når forurensning først oppdages under graving

Dersom det først oppdages forurensning i grunnen eller det oppstår mistanke om slik forurensning etter at gravearbeidet er igangsatt, skal alt arbeid som kan utløse spredningsfare straks stanses. Det skal gjennomføres nødvendige undersøkelser og kommunen skal varsles.

Hva må du gjøre etter at gravearbeidene er ferdige?

Når arbeidene er utført, skal du sende oss en sluttrapport for håndtering av forurenset grunn. Sluttrapporten skal inneholde

 • en redegjørelse for gravearbeidene som er utført
 • kvitteringer som viser at overskuddsmassene er levert til et godkjent deponi for forurensede masser

Vi anbefaler at sluttrapporten utarbeides av et foretak med høy faglig kompetanse på området.

Miljødirektoratet har utarbeidet en rekke publikasjoner relatert til gravearbeider i forurenset grunn:

Avfallshåndtering i havner

Alle kommuner har etter forurensningsforskriften § 20-6 en plikt til å utarbeide en felles avfallsplan for havner innad i egen kommune, både private og kommunale. Denne avfallsplanen omfatter Orkland kommunes to kaier i Lensvik og gir en beskrivelse av de eksisterende løsningene. Retura Midt AS vil i praksis være renovatør for Lensvik Industrikai, mens avfall fra hurtigbåtkaia omfattes av kommunal renovasjonsordning (ReMidt IKS).

Avfallsplanen beskriver:

 • Dagens løsninger for mottak av avfall
 • Lovpålagte plikter som havna og skipsfører har for mottaksanlegg og innlevering av avfall
 • Rutiner som skal følges for å sikre at avfall håndteres og oppbevares forsvarlig i havnene og ved videre disponering

Her kan du lese planen

Panteordning vedovn

Det er i dag ingen panteordning for gamle vedovner i Orkland kommune.

Vask bilen i vaskehall, få ren samvittighet!

Vasker du bilen din hjemme i gårdsplassen eller på parkeringsplassen? Da er risikoen stor for at det skitne vaskevannet renner urenset ut i fjorden, elver og innsjøer.

Anbefaler vaskehaller

Vi oppfordrer folk til å vaske bilen i godkjente vaskehaller framfor hjemme på gårdsplassen. Her er det systemer som samler opp mye av forurensningen som kommer fra bilene og fra vaskemidlene. Ønsker du likevel å vaske bilen hjemme, anbefaler vi at du benytter svanemerkede produkter, og vasker bilen på gras -eller grusunderlag.

Svanemerkede vaskehaller

Det beste er å vaske bilen i en svanemerket bilvaskehall. Da er du sikret at hallen har et godt renseanlegg, samtidig som rengjøringsmidlene er minst mulig skadelige og  vannforbruket lavt.

Her kan du lese mer om bilvask

Sanering av oljetank

Nedgravde oljetanker

Her finner du informasjon om ditt ansvar som eier av en nedgravd oljetank vedrørende meldeplikt, tilstandskontroller og hva du må gjøre når det gjelder fjerning av tanken.

Som eier av oljetanken, er du ansvarlig for å passe på at tanken ikke lekker. Dette innebære at du er ansvarlig for å gjennomføre kontroll av tanken, og ved en eventuell lekkasje, er det du som må betale kostnadene med å fjerne oljesøl og forurensede masser.

Dersom en tank har en lekkasje kan det påvirke nabolaget og olje kan gjøre skade på vegetasjon, grunnvann, lokale bekker og havet.

Forurensningsforskriften stiller blant annet krav om regelmessig tilstandskontroll og gjelder for nedgravde tanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 liter olje.

Orkland kommune har lokal forskrift som gjelder for mindre nedgravde tanker i kommunen.

Der er viktig for kommunen til enhver tid å ha oppdatert oversikt over alle nedgravde oljetanker, uavhengig av størrelse eller om de fortsatt er i bruk.

Beredskap hvis det oppstår lekkasje

Akutt forurensning ved oljelekkasje kan bli dyrt og vanskelig å rydde opp.

 • Ved oljelekkasje det er viktig å melde brannvesen på telefon 110
 • Deretter må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap og skadebegrensningsfirma for å begrense skaden raskt og riktig.
 • Eventuelle forurensede masser i grunnen skal fjernes og behandles etter gjeldende regelverk.

Har jeg en oljetank i hagen min?

Orkland kommune har ikke fullstendig register over alle oljetanker, de fleste har aldri vært registrert.

Tips for å identifisere en eventuell tank:

 • Er huset bygd i perioden 1960-1980 øker sjansen for at du har en nedgravd oljetank.
 • Se etter påfyllingsrør og eller ventilasjonsrør. Vanligvis er dette to stålrør plassert tett inntil husvegg, garasjevegg eller lignende.
 • Tanken kan ligge flere steder. Den kan være nedgravd ute i hagen, murt inne under huset/oppkjørsel eller være plassert i kjelleren.

Hva er meldeplikt for oljetanker?

Den ansvarlige for en nedgravd oljetank plikter å gi skriftlig melding om alt arbeid vedrørende tanken til kommunen.

Nedgraving av ny oljetank skal meldes til kommunen senest en måned før tanken graves ned.

Eksisterende tanker skal også registreres hos kommunen på samme måte.

Kontroll av eksisterende tanker

Du har plikt til å iverksette kontroll for å sikre at tanken er i god stand.

Skriftlig dokumentasjon på gjennomført kontroll skal oppbevares av ansvarlig eier og kontrollør som overfører dokumentasjon til kommunen.

Hva gjør du om du ikke bruker oljetanken?

Nedgravd oljetanker som er midlertidig ute av drift skal tømmes for olje.

Oljetank som er permanent ute av drift

 • skal tømmes, rengjøres og leveres til godkjent mottak.
 • Påfyllings- og lufterør skal fjernes sammen med oljetanken eller sikres slik at utilsiktet påfylling unngås.
 • Sanering av nedgravd oljetank skal varsles til kommunen
 • Hvis det er umulig å fjerne oljetanken på grunn av plasseringen, må du søke om dispensasjon til gjenfylling av nedgravd oljetank

Nyttige lenker

Fra 1.1.2020 ble oljefyring med mineralolje ulovlig.

Klimaregnskap

Orkland kommune planlegger å få utarbeidet et eget klimabudsjett og klimaregnskap for kommuneorganisasjonen.

Et klimaregnskap er en oversikt over hvordan vi påvirker klimaet – altså vårt "fotavtrykk" på miljøet.

Kommunens miljøresultater skal forbedres gjennom bevisstgjøring og forbedringsprosesser. Vi vurderer miljø-, energi- og klimakonsekvenser i alle kommunale saksutredninger og miljøhensyn vektlegges ved alle innkjøp. Vi ønsker å ha fokus på energiøkonomisering i alle pågående prosjekt.

Kommunens miljøresultater skal forbedres gjennom bevisstgjøring og forbedringsprosesser. Klimaregnskap skal nyttes som styringsverktøy i forbedringsprosesser vedrørende klimagassutslipp.

Klimaregnskapet skal gi svar på måloppnåelse ovenfor de til enhver tid gjeldende klima- og miljømål som kommunen setter seg. Klimaregnskapet skal omfatte kommunen som eier, innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver.