Vedtatt av kommunestyret 19.12.2023 - Gjeldende fra 01.01.2024

Årlig abonnementsgebyr/fastledd (kr/år)

 VannAvløp
Bolig- og fritidseiendom, per boenhet3.6154.546
Nærings-, kombinasjons- og landbrukseiendom:  
Kategori 1 (0 – 300 m3)3.6154.546
Kategori 2 (301 – 1.000 m3)10.84513.638
Kategori 3 (1.001 – 3.000 m3)21.69027.276
Kategori 4 (3.001 – 6.000 m3)43.38054.552
Kategori 5 (6.001 – 20.000 m3)86.760109.104
Kategori 6 (20.001 – 50.000 m3)180.750227.300
Kategori 7 (50.001 – 150.000 m3)361.500454.600
Kategori 8 (150.001 – 500.000 m3)542.250681.900
Kategori 9 (Over 500.000 m3)1.084.5001.363.800

Målt forbruk (kr/m3)

 VannAvløp
Alle abonnenter13,8325,91
Vann fritt salg28,39 

Stipulert forbruk

    m2 m3
Utvendig tappepunkt     20
Fritidsbolig   0 - 65 40
Fritidsbolig   66 -> 70
Bolig   0 - 80 100
Bolig   81 - 150 160
Bolig   151 -> 250

Tilknytningsgebyr (kr)

Sats per eiendom   Vann Avløp
Vannledning dimensjon inntil 32 mm   7.500 7.500
Vannledning dimensjon 33 – 40 mm   10.000 10.000
Vannledning dimensjon 41 – 63 mm   15.000 15.000
Vannledning dimensjon 64 – 110 mm   20.000 20.000
Vannledning dimensjon over 111 mm   30.000 30.000

Vannmålerleie (kr/år)

Per måler     400

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:
Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.000 per gang per vannmåler.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000 per gang per eiendom.

Eksempler på gebyrutregning

Målt forbruk - Boligeiendom (120 m3)

 • Vann: 3.615 kr + (120 m3 x 13,83 kr/m3) = 5.274,60 kr
 • Avløp: 4.546 kr + (120 m3 x 25,91 kr/m3) = 7.655,20 kr

Målt forbruk - Næringseiendom (5.000 m3)

 • Vann: (3.615 kr x 12) + (5.000 m3 x 13,83 kr/m3) = 112.530 kr
 • Avløp: (4.546 kr x 12) + (5.000 m3 x 25,91 kr/m3) = 184.102 kr

Stipulert forbruk - Boligeiendom (180 m2 BRA = 250 m3)

 • Vann: 3.615 kr + (250 m3 x 13,83 kr/m3) = 7.072,50 kr
 • Avløp: 4.546 kr + (250 m3 x 25,91 kr/m3) = 11.023,50 kr

Stipulert forbruk - Fritidsbolig (180 m2 BRA = 70 m3)

 • Vann: 3.615 kr + (70 m3 x 13,83 kr/m3) = 4.583,10 kr
 • Avløp: 4.546 kr + (70 m3 x 25,91 kr/m3) = 6.359,70 kr

Gebyrregulativ vann- og avløpsgebyrer

Vedtatt av Orkland kommunestyre 29.1.2020 med hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 20.11.2019.

Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyrregulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales ved tilknytning av:

a) Ny tilknytning av eiendom
b) Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet
c) Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent

Tilknytningsgebyret skal utgjøre et fast beløp per eiendom, og skal være betalt før tilknytning.

Tilknytningsgebyret beregnes ut ifra dimensjonen på inntaksledningen.

Årsgebyr

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:

 • Abonnementsgebyr
  Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes faste kostnader. I 2020 forventes dette å utgjøre 47 % for vann og 40 % for avløp
 • Forbruksgebyr
  Fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert etter størrelsen på boligen. For bolig- og fritidseiendom beregnes stipulert forbruk trinnvis ut fra eiendommens totale bruksareal

For nærings- og kombinasjonseiendom beregnes stipulert forbruk ut fra eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940.

Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Differensiert abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:

a) Boligeiendom og fritidsboliger: per boenhet
b) Nærings-, kombinasjons- og landbrukseiendom: avhengig av vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom

Vannmåleravlesning

Alle vannmålere skal avleses minst en gang hvert år innen 31.desember. Målerstand skal rapporteres på vannmålerkort og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost.

Gebyrreduksjon

Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag.

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.