Årlig abonnementsgebyr (kr/år)

    Vann Avløp
Bolig- og fritidseiendom, per boenhet   2.386 2.233
Nærings-, kombinasjons- og landbrukseiendom:      
Kategori 1 (0 – 300 m3)   2.386 2.233
Kategori 2 (301 – 1.000 m3)   7.158 6.699
Kategori 3 (1.001 – 3.000 m3)   14.316 13.398
Kategori 4 (3.001 – 6.000 m3)   28.632 26.796
Kategori 5 (6.001 – 20.000 m3)   57.264 53.592
Kategori 6 (20.001 – 50.000 m3)   119.300 111.650
Kategori 7 (50.001 – 150.000 m3)   238.600 223.300
Kategori 8 (150.001 – 500.000 m3)   357.900 334.950
Kategori 9 (Over 500.000 m3)   715.800 669.900

Målt forbruk (kr/m3)

    Vann Avløp
Alle abonnenter   9,56 16,58
Vann fritt salg   19,11  

Stipulert forbruk

    m2 m3
Utvendig tappepunkt     20
Fritidsbolig   0 - 65 40
Fritidsbolig   66 -> 70
Bolig   0 - 80 100
Bolig   81 - 150 160
Bolig   151 -> 250

Tilknytningsgebyr (kr)

Sats per eiendom   Vann Avløp
Vannledning dimensjon inntil 32 mm   7.500 7.500
Vannledning dimensjon 33 – 40 mm   10.000 10.000
Vannledning dimensjon 41 – 63 mm   15.000 15.000
Vannledning dimensjon 64 – 110 mm   20.000 20.000
Vannledning dimensjon over 111 mm   30.000 30.000

Vannmålerleie (kr/år)

Per måler     400

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:
Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.000 per gang per vannmåler.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000 per gang per eiendom.

Eksempler på gebyrutregning

Målt forbruk - Boligeiendom (120 m3)

 • Vann: 2.386 kr + (120 m3 x 9,56 kr/m3) = 3.534 kr
 • Avløp: 2.233 kr + (120 m3 x 16,58 kr/m3) = 4.222 kr

Målt forbruk - Næringseiendom (5.000 m3)

 • Vann: (2.386 kr x 12) + (5.000 m3 x 9,56 kr/m3) = 76.448 kr
 • Avløp: (2.233 kr x 12) + (5.000 m3 x 16,58 kr/m3) = 109.665 kr

Stipulert forbruk - Boligeiendom (180 m2 BRA = 250 m3)

 • Vann: 2.386 kr + (250 m3 x 9,56 kr/m3) = 4.777 kr
 • Avløp: 2.233 kr + (250 m3 x 16,58 kr/m3) = 6.376 kr

Stipulert forbruk - Fritidsbolig (180 m2 BRA = 70 m3)

 • Vann: 2.386 kr + (70 m3 x 9,56 kr/m3) = 3.056 kr
 • Avløp: 2.233 kr + (70 m3 x 16,58 kr/m3) = 3.393 kr

Gebyrregulativ vann- og avløpsgebyrer

Vedtatt av Orkland kommunestyre 29.1.2020 med hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 20.11.2019.

Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyrregulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales ved tilknytning av:

a) Ny tilknytning av eiendom
b) Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet
c) Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent

Tilknytningsgebyret skal utgjøre et fast beløp per eiendom, og skal være betalt før tilknytning.

Tilknytningsgebyret beregnes ut ifra dimensjonen på inntaksledningen.

Årsgebyr

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:

 • Abonnementsgebyr
  Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes faste kostnader. I 2020 forventes dette å utgjøre 47 % for vann og 40 % for avløp
 • Forbruksgebyr
  Fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert etter størrelsen på boligen. For bolig- og fritidseiendom beregnes stipulert forbruk trinnvis ut fra eiendommens totale bruksareal

For nærings- og kombinasjonseiendom beregnes stipulert forbruk ut fra eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940.

Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Differensiert abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:

a) Boligeiendom og fritidsboliger: per boenhet
b) Nærings-, kombinasjons- og landbrukseiendom: avhengig av vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom

Vannmåleravlesning

Alle vannmålere skal avleses minst en gang hvert år innen 31.desember. Målerstand skal rapporteres på vannmålerkort og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost.

Gebyrreduksjon

Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag.

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.