Hva er en dispensasjon?

Det finnes arealplaner for alle eiendommer i kommunen. Det kan være både kommuneplanens arealdel og lokale reguleringsplaner som gjelder for din eiendom. Planene viser hvordan eiendommen din kan brukes, og er juridisk bindende.

Hvis du ønsker å bygge, dele, rive eller endre noe som er i strid med planene, må du søke om dispensasjon.

Planene som gjelder for din eiendom finner du i kommunens planregister.

Dispensasjon er unntaket

Alle arealplaner har vært gjennom en omfattende politisk prosess, hvor naboer, interesseorganisasjoner og andre berørte har hatt mulighet til å påvirke. En plan skal være forutsigbar slik at alle vet hva som gjelder i sitt område. Derfor skal kommunen kun unntaksvis gi dispensasjon.

En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir deg tillatelse til å fravike planen i det konkrete tilfellet søknaden din gjelder.

Permanent eller midlertidig dispensasjon

En dispensasjon kan være permanent eller midlertidig. Hvis dispensasjonen kun er gitt for en begrenset periode, må det utførte arbeidet fjernes eller endres når dispensasjonsperioden har gått ut.

Hva skal til for å kunne få dispensasjon?

Du kan få dispensasjon dersom:

  • Formålet med planen ikke blir vesentlig tilsidesatt
  • Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

Begge disse vilkårene må være oppfylt for at kommunen kan vurdere å gi dispensasjon. Du har imidlertid ikke noe krav på å få dispensasjon dersom vilkårene er oppfylte.

Hvordan søke om dispensasjon?

I søknaden må du fortelle hva du søker dispensasjon fra. Søknaden må begrunnes, og skal skrives på et eget ark. Du må varsle naboer og gjenboere før du sender en dispensasjonssøknad til kommunen. Søknaden om dispensasjon kan sendes i forkant eller sammen med byggesøknaden.

Elektronisk søknadsskjema:

Mer informasjon om dispensasjoner:

En dispensasjon avgjøres normalt av Hovedutvalg forvaltning. Saksbehandlingstiden er inntil 12 uker.