Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen: Hvor kan det bygges nye boliger, hvor tett skal det være lov å bygge i de ulike områdene og hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet, og hvor skal det være grøntområder?

Figuren over viser de viktigste fasene for deg som ønsker å delta i planarbeidet. De angitte tidsperiodene kan bli justert i løpet av planprosessen.

Vi er nå i innspillfasen

Kommunen har laget et planprogram. Planprogrammet er oppskrifta på hvordan vi har tenkt å utarbeide kommuneplanens arealdel for Orkland. Hva vil vi oppnå, hvilke tema skal vi se på, hvordan skal folk kunne delta i prosessen og hvilke utredninger har vi behov for?

Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 23.6.2021.

Har du innspill til kommuneplanen?

I arbeidet med kommuneplanens arealdel vil vi møte ulike og til dels motstridende interesser. For å finne fram til de beste løsningene, er vi avhengig av bidrag og innspill fra de som bor og jobber i kommunen, eller har eiendommer og virksomheter her. Vi ønsker også innspill fra ulike organisasjoner og fagmiljøer.

Innspillfasen er den viktigste fasen for deg som ønsker å påvirke arbeidet. Hvis du er i tvil om du bør komme med innspill kan du ta utgangspunkt i disse tre spørsmålene:

  • Hva mener du bør endres på plankartet?
  • Hva mener du bør endres i bestemmelsene?
  • Hva mener du bør videreføres fra nåværende planer?

I denne presentasjonen forklarer vi dette litt nærmere og gir noen eksempler:

Tema i arealdelen

I kommuneplanprosesser er det vanlig å invitere til folkemøter, men på grunn av pandemien kan vi ikke legge opp til det i innspillfasen.
Det vil i stedet bli gitt grundigere informasjon om ulike tema i kommuneplanen frem mot begynnelsen av september. 

Informasjon om ulike tema

Slik leverer du innspill og merknader

Innspill og merknader må leveres skriftlig. Det er flere måter du kan gjøre dette på:

Dersom du velger post eller epost må du merke det tydelig med «Innspill til kommuneplanens arealdel» eller «Merknad til planprogrammet til kommuneplanens arealdel»

Innspill vil ikke bli besvart direkte, men vil bli vist og vurdert i et felles dokument som blir tilgjengelig sammen med planforslaget i høringsfasen.