Brann- og redningstjenesten skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofte det er behov for det. Det er ditt ansvar som bygningseier å sikre adkomst til og på taket.

Hvis du har installert et nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer med fyringsanlegget, skal du melde fra til kommunen.

Målgruppe

Eiere av bygninger, konstruksjoner og anlegg med fyringsanlegg.

Kriterier/vilkår

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er brannforebyggeren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig.

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også brann- og eksplosjonsvernloven § 11 Brannvesenets oppgaver og forskrift om brannforebygging § 17.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Fritidsboliger innlemmes også inn under denne ordningen f.o.m. 2021. Du får vanligvis varsel om feiing og/eller tilsyn via SMS en uke før selve besøket. Du vil også få en påminnelse dagen før vi kommer på besøk hos deg. Følg instruksjonen i SMS-varselet og bekreft med tallet 1 eller 2. Logg gjerne inn på «Min Eiendom» for mer informasjon ang. forberedelse og selve besøket. Hvis det ikke er klargjort for feiing/tilsyn, vil ikke tjenesten bli utført. Om foreslått tidspunkt i SMS-varselet ikke passet, og du ikke ringer for ny avtale, må du regne med å vente til neste runde. Ved etterbestilling utenfor ordinær rute kan du risikere ett ekstragebyr. Ta derfor kontakt med brannforebyggeren snarest mulig!

Saksbehandling

Brannforebyggeren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller adkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal brannforebyggeren gi deg en rapport med de påpekte avvik eller anmerkinger som ble funnet under besøket. I rapporten vil de stå en frist for tilbakemelding til feie- og tilsynstjenesten. Normalt er denne fristen satt til 30 dager. Frist for utbedring av avvik og anmerkinger er normalt satt til seks måneder. Feie- og tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg dersom tilbakemelding og oppfølging av påpekte avvik ikke blir fulgt opp.

Klagemulighet

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feie- og tilsynstjenesten utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.