Kort fortalt

 • Før du starter et byggearbeid må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din.
 • Du må betale et gebyr for å få saken din behandlet i kommunen.
 • Før du kan sende inn søknaden til kommunen, må du varsle naboer og gjenboere.

Hva kan du bygge selv?

Denne siden handler om hvordan du selv søker på mindre byggeprosjekter, for eksempel garasje, tilbygg, fasadeendring og lignende.

Sjekk hvilke regler som gjelder for din eiendom

Du kan finne informasjon om din eiendom på en egen side. Der finner du ut hva du har anledning til å bygge. Husk at du må holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting. Det bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. Bruk denne veilederen for å være sikker på at du ikke bygger for stort.

Dersom du planlegger å gjøre noe som ikke samsvarer med reguleringsbestemmelsene, må du søke om dispensasjon.

byggesoknad_prosess.png

Illustrasjon DIBK

Du må varsle naboene

Før du kan sende inn søknaden til oss må du varsle naboer og gjenboere

En nabo er en du deler grense med, og en gjenboer er en du hadde delt grense med om det ikke hadde vært for eksempel en vei, bekk, eller park mellom eiendommene.

Du kan bestille naboliste fra e-torget eller infoland.no

Da varsler du naboene slik som i denne bruksanvisningen og får kvittering på at de har mottatt varselet.

Naboene varsler du med disse skjemaene:

Søknaden må sendes kommunen innen ett år etter at naboene har fått varsel. Hvis du ikke rekker denne fristen, må du varsle naboene på nytt. Om du gjør endringer i søknaden etter du har varslet naboene, må du som regel varsle dem på nytt og vise endringene.

Send inn søknad til kommunen

Hvis du kan søke om byggearbeidene selv, skal søknaden normalt inneholde følgende dokumenter:

 1. En beskrivelse som gjør det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om.
 2. For søknad om bruksendring bruker du dette skjemaet, for alle andre tiltak dette skjemaet
 3. Tegn inn det du skal bygge på et situasjonskart som du bestiller her
  Søk opp din adresse > Klikk på Bestill kart > Velg produkt > Situasjonskart
  Hvis du skal grave, må du gjøre deg kjent med kommunens gravereglement.
 4. Nabovarsel og dokumentasjon på at naboene har mottatt varselet.
 5. Kopi av eventuelle nabomerknader, med dine kommentarer til merknadene.
 6. Tegninger (fasade-, plan-, og snittegning) i målestokk og med mål skrevet på.
 7. I noen byggesaker må du også sende inn tegninger av eksisterende godkjent situasjon, dispensasjonssøknad  og uttalelse/samtykke fra andre myndigheter.

Søknader sender du til postmottak@​orkland.kommune.no, eller til Orkland kommune, Byggesaksavdelingen, Postboks 83, 7301 Orkanger.

Når får du svar på søknaden?

Ved søknad uten dispensasjon er behandlingstiden 3 uker. Med dispensasjon 12 uker.

Du har rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker.

Hva og hvordan betaler jeg?

Du får tilsendt faktura på byggesaksgebyret etter at vedtak er gjort.

Byggetillatelsen gjelder i tre år

Du må starte byggearbeidet innen tre år etter at byggetillatelse er gitt. Du vil ikke få innvilget utsettelse på en byggetillatelse. Hvis byggetillatelsen går ut, må du søke på nytt. Etter at du har startet arbeidet, kan arbeidene ikke stå i bero i mer enn to år uten at du må søke om byggetillatelse på nytt.

Søk om ferdigattest

Hvis du har søkt om byggearbeidene selv, skal du sende inn søknad om ferdigattest

For mindre tiltak trenger du normalt ikke å fylle ut alle punktene i skjemaet. Kryss av for om tiltaket tilfredsstiller kravene til ferdigattest, og om det er gjort søknadspliktige endringer etter at tillatelsen ble gitt. Hvis det ikke er gjort endringer, trenger du ikke legge ved dokumentasjon. Signér under "Tiltakshaver".

Send ferdigattesten til
postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, Plan og byggesak, Postboks 83, 7301 Orkanger. Byggeprosjektet kan tas i bruk når kommunen har gitt ferdigattest.