Kommunen har flere omsorgsboliger med ulike omsorgsnivå, fra heldøgns bemanning til mindre omfattende hjelpebehov som dekkes av helsetjenester i hjemmet.

Kommunen har omsorgsboliger på følgende steder:

  • Fannrem
  • Krokstadøra
  • Lensvik
  • Løkken Verk
  • Meldal 
  • Orkanger
  • Svorkmo

Tildeling av omsorgsbolig skjer etter en individuell vurdering med bakgrunn i kommunens kriterier. Vi legger vekt på søkerens helse, funksjonssvikt, omsorgsbehov; fysisk, psykisk og/eller sosialt.
Søkere må være over 18 år og ha bodd sammenhengende i kommunen i ett år (registrert folkeregisteret). Botiden må kunne dokumenteres ved utskrift fra folkeregisteret. Det kan gjøres unntak fra vilkårene til registrering av folkeregisteret dersom søker på en eller annen måte kan dokumentere faktisk botid.

Du kan søke om tjenesten via felles søknadsskjema, lenke nedenfor. Tildelingskontoret behandler søknadene fortløpende, og forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, tar vi kontakt og forteller deg hvor lang tid vi tror det vil ta. Vi kommer vanligvis på hjemmebesøk og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Får du ikke innvilget omsorgsbolig, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og om klagefrist.