Lensa Vest er et skognettverk som dekker kommunene Skaun, Orkland, Rindal, Surnadal, Heim, Aure og Hitra. Nettverket er organisert som et prosjekt med formål å sørge for økt aktivitet i skogbruket i Trøndelag og Møre og Romsdal.  Prosjektet er finansiert gjennom et samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunene og fylkesmannen i de to fylkene.  Ivar Syrstad er pådriver/prosjektleder. I tillegg har prosjektet tre lokale pådrivere som sammen dekker geografien til Lensa Vest. Inneværende prosjektperiode går ut 2021.

Prosjektet vegplanlegging og aktivtetsfremmende skogpådriving i en grønn framtid

Gjennom oppsøkende virksomhet og annen aktivitetsfremmende skogpådriving skal skogpådriverne bidra til å øke aktiviteten i skogbruket, og dekke ulike skogeieres behov for veiledning som bidrar til økt aktivitet i skogbruket.

For å bidra til et funksjonelt skogsvegnett satser vi på profesjonelle vegplanleggere, som bistår skogeierne med nødvendig fagkunnskap og utfører vegplanlegging i de enkelte vegprosjekt.

Skognettverkene skal gjennom samarbeidet videreutvikle en god modell og et godt verktøy for gjennomføring av felles ambisjoner i regionen, knyttet til det grønne skiftet og utvikling av bioøkonomien. Det søkes oppnådd gjennom flere ulike tiltak:

  • Oppdaterte skogbruksplaner
  • Kompetanseheving gjennom kurs
  • Spredning av informasjon, spesielt fokus på nye skogeiere
  • Oppsøkende virksomhet.

Det er fokus på hele verdikjeden men med spesielt fokus på primærprodusenten.