Arbeidsvarsling

Arbeidsvarslingsplan

I forbindelse med arbeid på offentlig veg må du søke å sende inn arbeidsvarslingsplan. Det stilles spesielle krav til utforming av arbeidsvarslingsplan.

Arbeidsvarslingsplan må leveres minimum fem virkedager før oppstart av arbeidet.

Graving i offentlig veg

Det skal alltid sendes søknad om gravetillatelse ved graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer.

Retningslinjer

Retningslinjene gjelder for all graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer. Ved behov for graving i annen kommunal eller privat grunn skal entreprenøren søke om tillatelse til den enkelte forvalter eller grunneier. Orkland kommune ønsker å koordinere gravearbeider for å redusere graving i veggrunnen.

Gravetillatelser

Hvis du skal søke kommunen om tillatelse til å grave i det kommunale vegnettet må du sende inn elektronisk søknad om gravetillatelse.

I tillegg til en elektronisk søknad må du legge ved Byggherrevedlegg til gravesøknader.

Se hvem som graver

Avkjørsel fra kommunal veg

Med avkjørsel menes enhver forbindelse mellom byggetomten og offentlig veg. Dette gjelder også der privat veg møter offentlig veg.

Hva er søknadspliktig?

Dersom det skal gjøres tiltak som endrer avkjørselsforholdene, må det sendes inn avkjørselssøknad for godkjenning. Det kan være fysiske endringer eller endret bruk. For eksempel:

 • Etablering av ny avkjørsel
 • Flytting av eksisterende avkjørsel
 • Etablering av én eller flere nye boenheter som skal bruke en eksisterende avkjørsel

Hvor sendes søknaden?

Ny eller endret avkjørsel til offentlig veg krever tillatelse fra vegmyndigheten, i henhold til

Vegloven §40

På kommunale veger er kommunen vegmyndighet, på fylkes- og riksveger er Statens vegvesen vegmyndighet.

Ofte er avkjørselen også søknadspliktig etter plan- og bygningsloven:

 • Hvis gjeldende reguleringsplan viser en annerledes avkjørsel enn det du søker om nå, må det søkes om dispensasjon fra planen.
 • Skal du også søke om andre tiltak (for eksempel bygg, terrenginngrep, fradeling av eiendom...), søker du om avkjørsel sammen med byggesøknaden for de andre tiltakene.

På kommunal veg samordner kommunen sin behandling både som vegmyndighet og byggesaksmyndighet. Gjelder det avkjørsel til fylkes- eller riksveg må du i tillegg søke Statens vegvesen om en tillatelse etter Vegloven §40

Drift og vedlikehold av kommunale veger

Orkland kommune har driftsansvar for cirka 300 kilometer veg, fortau, gang- og sykkelveger. Vårt mål er at veinettet skal fungere godt for brukerne. Vi setter pris på at du gir oss beskjed når standarden ikke er tilfredsstillende.

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal veg som gir dårlig fremkommelighet eller dårlig trafikksikkerhet. Det kan for eksempel være hull i vegen, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veger. Fylkeskommunen sørger for fylkesvegene og staten for riksvegene. Kommunen kan stenge vegen hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem/grøfter.

Oppgaver kan være:

 • Feiing og renhold
 • Fjerning av søppel
 • Klipping av vegetasjon
 • Grusing/Høvling
 • Vegoppmerking og skilting
 • Brøyting og strøing om vinteren

Les mer om vedlikehold av kommunale veger:

Hovedplan veg

Orkland kommune er i ferd med å lage en ny hovedplan veg.

Gatelys

Orkland kommune har ansvaret for cirka 2 500 gate-/parklys.

Det vil ikke bli prioritert reparasjon av enkelt punkt, men det vil bli kjørt runder for vedlikehold i passende intervaller.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutvalget i Orkland kommune er ett underutvalg av Hovedutvalg teknikk og består av følgende medlemmer:

 • Oddvar Kjøren, leder
 • Eli Rostad Solhus, nestleder
 • Eystein Steigen, medlem
 • Knut Even Wormdal, medlem

Ellers er følgende faginstanser konsultative medlemmer representert:

Politi, Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, transportnæringen. Fra Orkland kommune er oppvekst, helse, planavdeling og teknisk representert.

Gata mi

Hva er GataMi?

Her kan du gi tilbakemelding til Orkland kommune på problemer i tilknytning til kommunale veier, eiendom, gatelys, vann eller avløp. Vi kan ikke si konkret når saker som meldes inn blir utbedret, men det gir oss en bedre oversikt over saker når vi prioriterer i det daglige arbeidet.

Eksempler er manglende kosting/strøing, hull i veibanen, gatelys som ikke fungerer, parkområder som ikke er ryddet eller problemer med vannet.

Hva skjer med din henvendelse?

Din henvendelse blir registrert av tekniske tjenester. Noen saker videreformidles til andre enheter for videre oppfølging. Det er en fordel om du ved innmelding er mest mulig detaljert slik at vi har et best mulig vurderingsgrunnlag. GataMi er ikke betjent utenom ordinær arbeidstid.

Utenom arbeidstid

Hvis saken er akutt, ta kontakt med teknisk vakt på telefon 72 46 73 73