Vedtatt av kommunestyret 16.12.2020 - Gjeldende fra 1.1.2021

A0 Registrering av tiltak

1 Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt 750
2 Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt når kommunen må etterspørre 1.500

A1 Byggesak

1 Nybygg, påbygg, tilbygg og hovedombygging. Gebyret beregnes med grunnlag i tiltakets bruksareal  
  0 - 50 m2 4.600
  51 - 70 m2 7.200
  71 - 100 m2 11.800
  101 - 150 m2 14.690
  151 - 250 m2 24.650
  251 - 500 m2 36.770
  >500 m2, grunnpris 36.770
  >500 m2 - tillegg per m2 46
2 For hver søknad om igangsettingstilatelse 4.600
3 Lagerbygg og haller, samt driftsbygninger i landbruket som A1 nr. 1
  men maksimalt 24.650
4 Fasadeendringer, vesentlig endring/reparasjon 3.090
5 Innvendige ombygginger 3.090
6 Bruksendring med bygningsmessige arbeider 6.780
7 Bruksendring uten bygningsmessige arbeider 4.110
8 Oppdeling/sammenføying av bruksenheter uten endring av bygg 2.570
9 Øvrige tiltak av mindre omfang og saksbehandling 2.570
10 Midlertidig brukstillatelse 1.540

A2 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg

1 Bygninger under 50 m2 bruksareal/bebygd areal 2.570
2 Bygninger over 50 m2 bruksareal/bebygd areal 5.140

A3 Vesentlige terrenginngrep

1 Tunneller, kulverter, haller og anlegg i fjell, og steinbrudd og grusuttak 5.140
2 Grave- og fyllingsarbeid, enkel løsmasse og fjellarbeid i dagen 2.670
3 Parkeringsplasser >5000 m2 5.140
4 Parkeringsplasser <5000 m2 2.670
5 Idrettsanlegg 5.000
6 Veg-, vann- og avløpsanlegg 5.000
7 Småbåthavn, damanlegg, basseng, brønn og lignende 5.000

A4 Andre tiltak

1 Tekniske installasjoner, skorsteiner 3.000
2 Søknad om oppsetting av skilt, reklame, gjerde, mur, sti med mere 3.000
3 Øvrige konstruksjoner og anlegg, herunder avløpsanlegg i forbindelse med utslippstillatelse 3.000

A5 Delingstillatelse

1 Fradeling av ny tomt/eiendom, eventuelle dispensasjoner grunnet planstatus og jordlovsgebyr kommer i tillegg 4.500
2 Tilleggsparseller, fradeling av etablerte festetomter og lignende 2.980
3 Oppretting av punktfeste 2.980

A6 Utslippstillatelse

1 Anlegg inntil 15 personenheter (p.e.) 5.750
2 Anlegg 16 personenheter (p.e.) til personenheter (50 p.e.) 8.730
3 Anlegg > 50 personenheter (p.e.) 11.610
4 Påkobling til felles privat avløpsanlegg pr. bolig/boenhet/fritidsbolig 1.340
5 Tiltaksplan forurenset grunn 7.190

A7 Tilleggsgebyr

1 Dispensasjon politisk behandling 8.210
2 Dispensasjon administrativ behandling 4.720
  Dispensasjon administrativ behandling uten ekstern høring  
3 Fravik fra TEK 3.090
4 Sakkyndig bistand og innleide tjenester for saksbehandling (inkludert tilsyn), timepris ekskulsiv merverdiavgift 1.180
5 Byggesaksbehandling som forutsetter spesiell behandling, timepris 1.180
6 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt: Gebyr knyttet til areal skal korrigeres, i tillegg tilkommer et gebyr på prosent av ordinært gebyr 15 prosent
7 Ny behandling av søknad uten endring (overskridelse av tid § 21.9), % av nytt gebyr (hvis endring, faktureres som ny sak) 30 prosent
8 Avbrutt sak eller søknad blir trekt før vedtak etter medgått tid,
maks. 80 % av byggesaksgebyr
9 Tiltak som krever ansvarsrett, bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt etter medgått
tid, min. 1.180
10 Tiltak som ikke krever ansvarsrett, bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt etter medgått
tid, min. 1.180
11 Tiltak er ikke i tråd med søknadsfritak, men kommunen finner at overtredelsen er av mindre betydning og avstår fra å forfølge ulovligheten, og tiltakshaver søker om etterhåndsgodkjenning etter medgått
tid, min. 1.180
12 Tiltak igangsatt etter søknad er sendt, men før tillatelse foreligger etter medgått
tid, min. 1.180
13 Merarbeid ved ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk
- garasjer og uthus som ikke brukes til beboelse
etter medgått
tid, min. 1.180
14 Merarbeid ved ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk
- bygninger som benyttes til beboelse
etter medgått
tid, min. 1.180

A8 Ansvarsrett

1 Ansvarsrett byggesak etter SAK10 § 11-4 sjette ledd (uten sentral godkjenning) 3.290
2 Ansvarsrett for selvbyggere 3.290

A9 Plansaksbehandling

Forhåndskonferanse/avklaringsmøte (trekkes fra ved fullført planbehandling) 10 % av
plangebyr
Forhåndsforespørsel til politisk behandling (trekkes fra ved fullført planbehandling) 10 % av
plangebyr
Behandling av planprogram (trekkes fra ved fullført planbehandling) 10 % av
plangebyr
Reguleringsplan med planareal inntil 10 daa 39.000
Reguleringsplan med planareal 10 daa - 25 daa 50.000
Reguleringsplan med areal > 25 daa 60.000
Store, men lite komplekse planer uavhengig av planens areal 50.000
Vesentlig endring av reguleringsplan 39.000
Mindre endring av reguleringsplan 10.780
Plan for vann og/eller avløpsløsninger 11.810
Sakkyndig bistand, timepris 1.180

A10 Deling i eierseksjoner (tinglysingsgebyr og evt. oppmålingsgebyr kommer i tillegg)

Seksjonering nybygg, 1 (2) - 4 seksjoner 10.270
Seksjonering nybygg, 5 eller flere seksjoner - tillegg per seksjon 510
Eksisterende bygg og reseksjonering, 1 - 4 seksjoner 14.790
Eksisterende bygg og reseksjonering, 5 eller flere seksjoner, tillegg per seksjon 510
Sletting/oppheving 4.210

A11 Jordlovsbehandling §12 - jfr. egen sentral forskrift

Jordlovsbehandling §12 - jfr. egen sentral forskrift 2.000

A12 Behandling av konsesjonssaker, jfr. egen sentral forskrift

Behandling av konsesjonssaker, jfr. egen sentral forskrift 5.000