Vedtatt av kommunestyret 21.12.2022 - Gjeldende fra 1.1.2023

Gebyrregulativ for Orkland kommune for saksbehandling med videre, jf. plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkelloven § 32, eierseksjoneringsloven § 15, forurensningsloven § 52 a, forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, samt lokal forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, forurensningssaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Ved for sen betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter. Det beregnes ikke merverdiavgift på saksbehandlings- og oppmålingsgebyr.

1-2. Fakturerings- og betalingstidspunkt

Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad er mottatt av kommunen.

Med mindre annet er spesifisert, faktureres saken når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken. Kommunen kan kreve inn gebyr på forhånd.

1-3. Gebyrene i regulativet

Gebyrene reflekterer kommunens arbeid med de enkelte sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.

1-4. Tilbaketrekking av søknad

Dersom søknad trekkes tilbake, skal søker betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i behandlingen av søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

1-5. Avslag

Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er sendt klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 prosent av ordinært gebyr. Avslagsgebyr godskrives ikke ved innsending av ny revidert søknad.

1-6. Tilleggsgebyr

Kommunen kan kreve tilleggsgebyr dersom det inngås avtale om bundet framdrift. Dersom det av kapasitetsmessige hensyn ikke er mulig å inngå avtale om bundet framdrift med alle søkere som ber om det, avgjør kommunen hvilke saker som gis prioritet.

1-7. Forhøyet gebyr

Innsendte søknader som ikke tilfredsstiller forskriftsmessige krav eller nødvendig dokumentasjon, kan medføre forhøyet gebyr. Beregningen gjøres med grunnlag i det merarbeid dette representerer, jfr. timepriser for gebyrområdene.

1-8. Kostnader til undersøkelser og utredninger

Kostnader til grunnundersøkelse eller andre tiltak som kommunen krever før søknaden kan behandles, utføres og betales av tiltakshaver. Det samme gjelder for krav om flere undersøkelser/utredninger i plansaker helt fram til sluttbehandling av saken.

1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

 1. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, og har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
 2. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.
 3. Bruksareal (BRA): Bruksareal blir beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
 4. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, kontorenhet, verksted og lager.
 5. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe boligbygning.
 6. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til eierseksjonsloven regnes som selvstendig eiendom.
 7. Fritidsbolig: Bygg som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen. Bygningstype 161 – 163 etter NS-3457.
 8. Kombinasjonseiendom: Eiendom med en eller flere boenheter, samt en eller flere bruksenheter som ikke er bolig. Eiendom med en eller flere boenheter samt en eller flere bygninger for fiskeri eller landbruk klassifiseres som kombinasjonseiendom.
 9. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Dersom bruket ikke har feste- og/eller seksjonsnummer har disse verdien null (0). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).
 10. Næringseiendom: Eiendom som ikke er bolig- eller kombinasjonseiendom. Bygg for offentlige formål klassifiseres som næringseiendom.
 11. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften).
 12. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 13. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.
 14. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift).
 15. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.

Kapittel 2 - Reguleringsplan

2-1. Generelt

Gebyrområdet gjelder saker som omfattes av pbl. kap. 12.

Gebyret er delt i gebyr for oppstartsmøte og for saksbehandling.

2-2. Faktureringstidspunkt

Saksbehandlingsgebyr faktureres i forbindelse med første gangs behandling av planforslag. Kommunen kan avslutte saker hvor det er mer enn ett år siden siste kontakt mellom kommunen og regulant.

Gebyr for oppstartsmøte faktureres etter gjennomført oppstartsmøte. Gebyr for avklaring av reguleringsspørsmål eller pbl. 12-8 faktureres etter vedtak.

2-3. Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

2-4. Gebyrsatser - Private reguleringsplaner

Varenr.TimeprisGebyr
5405For tjenester som skal faktureres etter medgått tid1.210
   
 Oppstart, jf. pbl § 12-8 
5405Oppstartsmøte10.000
5405Planinitiativ der politisk utvalg tar stilling til reguleringsspørsmål, jf. pbl § 12-8 første og annet ledd.10.000
   
 Behandling av planprogram, jf. Pbl § 12-9 
5405Behandling av planprogram10 % av plangebyr
   
 Behandlingsgebyr for behandling av planforslag, jf. pbl §§ 12-10, 12-11 
5405Behandling av forslag til detaljreguleringsplan inntil 1-5 enheter eller inntil 500 m2 næringsareal eller inntil 10 da annet areal50.000
5405Behandling av forslag til detaljreguleringsplan inntil 6-10 enheter eller inntil 1000 m2 næringsareal eller > 10 da annet areal65.000
5405Behandling av forslag til detaljreguleringsplan over 10 enheter eller over 1000 m2 næringsareal eller > 50 da annet areal80.000
5405Behandling av forslag til detaljreguleringsplan med planprogram og konsekvensutredning (etter forskrift om konsekvensutredninger)160.000
5405Plan for vann- og/eller avløpsledninger ved private anlegg12.200
   
 Utfylling eller endring av planforslag, jf. pbl § 12-14 andre ledd 
5405Mindre reguleringsendringer, pbl § 12-14 annet ledd administrativ behandling20.000
5405Mindre reguleringsendringer, pbl § 12-14 annet ledd politisk behandling25.000
5405Vesentlige endringer som er å betrakte som ny sak etter §12-14 første ledd, gebyr legges som om det er en ny sak 
   
 Trekk av planforslag 
 Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra regulant skal regulanten betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen. 
5405For saker som trekkes etter varsel om oppstart, men før innsendt planforslag er mottatt10 %
5405For saker som avsluttes etter innsendt planforslag, men før førstegangsvedtak80 %

Kapittel 3 - Bygge- og delesaksbehandling

3-1. Generelt

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, nemlig rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. For boligbygg er ofte kompleksiteten et resultat av antall boenheter, og dette gjenspeiles i regulativet. For andre bygg er det mer den generelle størrelsen som er avgjørende for saksbehandling. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige, gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner samt gebyr for kart i henhold til gjeldende regulativ.

3-2. Gebyrberegning

Samlet gebyr skal dekke saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll samt kommunens veilednings- og tilsynsvirksomhet.

Alle gebyrer utstedes til tiltakshaver. Det tas gebyr per bygning/byggesak. Det tas ikke gebyr for nødvendige tekniske hjelpemidler som rampe, trappeheis o.l. For kombinasjonseiendom beregnes gebyret etter de enkelte delene.

3-3. Tilsyn

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende. Inntil 30 prosent av byggesaksgebyrene går til å dekke kostnadene med kommunens tilsynsvirksomhet.

3-4. Ulovlig byggearbeid

For uaktsomme eller forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl § 32-8, kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser i byggesaksforskrifta § 16-1. Det vises til plan- og bygningslovens § 32-8 og til kapittel 16 i forskrift om byggesak med veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr. Det vises til plan- og bygningslovens § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.

3-5. Timepris

For de tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter pbl, gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon og tilsyn. Gjeldende timesats følger av regulativet under.

3-6. Refusjoner vedrørende søknader som trekkes eller returneres

Når en sak trekkes etter at igangsettingstillatelse er gitt eller ved bortfall av tillatelse i hht pbl § 21- 9 første ledd, refunderes ikke noe gebyr. Gebyr for godkjenning av foretak/ ansvarsretter/ dispensasjoner refunderes ikke.

3-7. Søknader som vurderes etter pbl. § 20-5 g

Dette er søknader som etter en vurdering av saksbehandler kommer inn under pbl § 20-5 punkt g: andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten.

3-8. Deling av grunneiendommer og arealoverføring

Dersom søknad om deling godkjennes, kan oppmålingsforretning utføres i henhold til matrikkelloven. Gebyr etter 3-9 gjelder bare for behandling etter plan- og bygningsloven, og et eget gebyr for oppmålingsforretning kommer i tillegg, se kapittel 4.

3-9. Gebyrsatser

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver - PBL § 2-4

Varenr.Mindre tiltakGebyr
5400§ 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK10 § 3-1 a.) tilbygg 0 - 50 m25.000
5400§ 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK10 § 3-1 b.) frittliggende 0 - 50 m25.000
5400§ 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK10 § 3-1 b.) frittliggende 51 - 70 m27.800
 Tillegg for 
5400§ 20-4 b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket (SAK10 § 3-2)13.000
5400§ 20-4 b. Tilbygg til alminnelige driftsbygninger i landbruket (SAK 10 §3-2)7.000
5400§ 20-4 c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg - max 2 år11.000

Tiltak som krever søknad med ansvarsrett og tillatelse, PBL § 20-3

Varenr.Boligbygg (inkludert fritidshus) maks gebyr kr. 500.000,-Gebyr
5400For bygning med én boenhet, inkludert garasje/uthus inntil 50 m226.000
5400Tillegg per boenhet i flerboligbygg, rekkehus, kjedehus, inkluderer også sokkelleilighet/bileilighet, begrenset oppad til 10 boenheter5.500
5400Tillegg per boenhet utover 10 boenheter2.750
5400Til- og påbygg/ ombygging nye boenheter per enhet15.000
5400Til- og påbygg/ ombygging annet10.000
   
 Alle andre tiltak på boligeiendom/fritidseiendom 
5400Større garasjer etc. > 50 m28.000
5400Anneks6.000
5400Murer/levegger/gjerde/brygger/basseng etc4.000
5400Rehabilitering, oppføring og riving av pipe/skorstein3.900
   
 Alle andre bygg, til- og påbygg, minimum maks. gebyr kr 500.000,- 
 Nye bygg 0 - 100 m215.000
 Nye bygg 101 m2 (kr per per m2)30
 Tilbygg 0 - 100 m27.000
 Tilbygg 101 -(kr per m2)30
 Driftsbygning i landbruket, parkeringskjeller, drivhus, lagerhaller, telekommunikasjonsanlegg o.l.
Reduksjon for det arealet som overstiger 100 m2, for nye bygg og tilbygg
50 % avslag
   
 Ramme og igangsettingstillatelse (IG) 
5400For hver igangsettingstillatelse (IG)5.000
5400%-tillegg for rammetillatelse20 % tillegg til fastpris

Vesentlige terrenginngrep

Varenr.TerrenginngrepGebyr
5400Tuneller, kulverter, haller og anlegg i fjell, og steinbrudd og grusuttak6.000
5400Grave- og fyllingsarbeid, enkel løsmasse og fjellarbeid i dagen3.000
5400Parkeringsplasser5.000
5400Veg-, vann- og avløpsanlegg6.000
5400Småbåthavn, damanlegg, kai og lignende7.500

Diverse tiltak

Varenr.Diverse tiltakGebyr
5400Bygningstekniske installasjoner og VA-anlegg, (pbl. § 20-1 a og f)6.000
5400Vesentlige terrenginngrep, støttemurer, støyskjerm etc. (pbl. § 20-1 k)7.800
5400Øvrige konstruksjoner og anlegg, herunder private avløpsanlegg og olje/fettutskiller4.000
5400Skilt / reklame/ sti / mur/gjerde/levegg og lignende4.000
5400Idrettsanlegg/parkanlegg5.000
5400Innvendig ombygging5.000
5400Mindre fasadeendring som innsetting av nytt vindu, ny dør, balkong/veranda inntil 15 m2. Ikke tillegg for bevaringsverdig bygningsmiljø og bevaringsverdig bygg4.000
5400Større fasadeendring på boligbygg med inntil 3 boenheter, fritidsboliger, uthus og garasjer, andre bygg inntil 100 m25.500
5400Fasadeendringer på større bygg6.500
5400Tillegg for behandling av fasadeendring i bevaringsverdig bygningsmiljø og bevaringsverdige bygg4.500

Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl. kap. 19

Varenr.Dispensasjonssøknader / fravik fra teknisk forskriftGebyr
5400Dispensasjon for fortetting / ny tomt i regulert område + ny bolig / fritidsbolig i 100-meters beltet25.000
5400Dispensasjon for søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig søker etter pbl § 20-3. Administrativ behandling10.000
5400Dispensasjon for søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig søker etter pbl § 20-3. Politisk behandling15.000
5400Dispensasjon for søknadspliktige tiltak uten krav om ansvarsrett, og tiltak som ikke er søknadspliktig etter pbl §§ 20-4 og 20-5. Administrativ behandling3.000
5400Dispensasjon for søknadspliktige tiltak uten krav om ansvarsrett, og tiltak som ikke er søknadspliktig etter pbl §§ 20-4 og 20-5. Politisk behandling6.000
5400Dispensasjon fra andre forhold, lov, forskrift, plan, avstandskrav, etc7.800
5400Fravik fra teknisk forskrift5.000

Søknad om endring av tillatelse

Varenr.EndringssøknaderGebyr
 Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknadFast pris
5400Bolig / fritidsbygg /deling6.000
5400Andre bygg og anlegg6.000
5400Mindre tiltak jf pbl § 20-43.000

Bruksendring, pbl. § 20-1 d.

Varenr.Gebyr for ombygging kommer i tilleggGebyr
5400Bruksendringer av mindre del av bolig – fra tilleggsdel til hoveddel4.200
5400Sammenføying av bruksenheter uten endring av bygningsmessig art3.000
5400Oppdeling av bruksenheter uten endring av bygningsmessig art6.000
5400Bruksendring, hele bygg/ større bygg/ næringsbygg – gjelder ikke ved totalombygging. Da benyttes punktene som for nybygg § 20-312.000

Riving, pbl. § 20-1 e

Varenr.Riving. Gebyr per bygning. Riving av mindre bygg beregnes etter pbl §20-4Gebyr
5400Riving, tiltak som krever avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse/høring6.000
5400Riving, andre tiltak2.700

Ansvarsretter og ferdigattest

Varenr.Søknad om ansvarsrettGebyr
5400Selvbygger3.400
5400Søknad om godkjenning i tiltaksklasse 1 for foretak som ikke oppfyller formalkravene i SAK10 § 11-4, 6. ledd.2.200
   
 Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest 
5400Midlertidig brukstillatelse3.000
5400Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsettingstillatelse er gitt eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse er gitt3.000

Deling av grunneiendommer - pbl. § 20-1 m.

Varenr.Gebyr for eventuell dispensasjon, og jordlovsbehandling (se kap. 6) kommer i tilleggGebyr
5403Deling i områder hvor tomteinndeling framgår av vedtatt plan5.500
5403Deling etter punktet ovenfor, fra og med parsell 2, per. parsell1.000
5403Deling hvor tomten er vurdert i dispensasjonssak5.500
5403Deling i uregulert strøk, eller i regulert strøk hvor tomteinndeling ikke framgår av vedtatt plan, hvor det ikke er nødvendig med dispensasjon11.000
5403Fradeling av tilleggsareal inntil 250 m24.500
5403Fradeling av tilleggsareal over 250 m25.500

Behandling av refusjonssaker – pbl kap. 18

Varenr.Gebyr for eventuell dispensasjon kommer i tilleggGebyr
5400Gebyr for behandling av refusjonssaker fastsettes etter en prosentsats på 2,5 som beregnes av godkjent regnskap i henhold til pbl. § 18-9. Minstegebyr er kr 50 0002,5 % av godkjent regnskap, min 50 000

Merarbeid og avbruddsgebyr

Varenr. Gebyr
5400Merarbeid i forbindelse med etterspørring av søknader om tiltak eller midlertidig brukstillatelse/ferdigattest der tiltaket allerede er tatt i bruk1.500
5400Tiltak som meldes inn, hvor kommunen finner at tiltaket ikke er i tråd med søknadsfritak, og tiltakshaver søker om etterhåndsgodkjenning800
5400Mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten etter pbl § 20-5, bokstav g (med skriftlig vurdering)800
5400Søknad som trekkes før vedtak, men hvor kommunen har svart2.000
5400Søknad som returneres ubehandlet pga ikke komplettert, etter mangelbrev og en purring2.000

Kapittel 4 - Oppmålingsforretning

4-1. Generelt

Alle oppmålingsforretninger etter matrikkelloven er gebyrpliktige. Sammenslåing av matrikkelenheter er gratis, men det kan påløpe gebyr for matrikkelbrev. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyrkravet.

4-2. Vintertid

Den generelle behandlingsfristen på 16 uker for saker etter matrikkelloven, skal ikke løpe i perioden 1. november til 30. april. Jfr. matrikkelforskriftens § 18, 3. ledd og § 2 i lokal forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning.

4-3. Timepris

For de tjenester som ikke er omtalt eller passer inn i regulativet, men som krever behandling etter matrikkeloven, gjelder et gebyr etter medgått tid.

For kompliserte og tidkrevende saker der arbeidet til kommunen vil klart overstige hva som dekkes inn gjennom de enkelte gebyrene kan kommunen på forhånd velge at det skal faktureres etter medgått tid.

Timepris gjelder også for registrering av private grenseavtaler, registrering av eksisterende jordsameie, matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, klarlegging av rettigheter og for avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering.

4-4. Klargjøring av eksisterende grenser

Ved klarlegging av eksisterende grenser beregnes gebyret etter lengden på grenselinjene som er oppmålt (eventuelt per oppmålt grensepunkt ved særlig lange grenselinjer med få punkt). Ved oppmåling av tilleggsareal beregnes det gebyr for tilleggsarealet basert på areal. Eventuelle grensepunkt som rekvirenten ønsker klarlagt utover dette (for eksempeløvrige grenselinjer av eiendommen som tilleggsarealet skal sammenslås med) beregnes det i tillegg gebyr for lengden på grenselinjene som klarlegges.

4-5. Gebyrsatser

Oppmålingstjenester

Varenr. Gebyr
 Oppretting av grunneiendom, festegrunn eller punktfeste: 
5406Punktfeste9.900
54060 - 500 m217.700
5406501 - 2000 m221.900
54062001 - 10 000 m2 økning per påbegynte 1 000 m22.200
5406deretter økning per påbegynt 10 000 m2 opp til 100 000 m22.200
 Oppretting av grunn for landbruksformål, eller allmennyttige formål: 
5406faktureres etter medgått tid, med minstepris9.900
 Oppretting av tilleggsareal, som skal sammenføyes med eksisterende grunneiendom: 
54060 - 250 m27.000
5406251 - 500 m210.600
5406501 - 750 m214.100
5406751 - 1 000 m217.700
5406deretter økning per påbegynt 1 000 m22.200
 Oppmåling av uteareal per eierseksjon: 
54060 - 50 m29.900
540651 - 250 m214.100
5406251 - 2 000 m221.900
5406deretter økning per påbegynt 1 000 m22.200
 Oppretting av anleggseiendom: 
54060 - 2 000 m321.900
5406deretter økning per påbegynt 1 000m32.200
 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning: 
5406som overstående punkt 1-5, med ett tillegg på3.700
 Grensejustering av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie: 
54060 - 250 m27.000
5406251 - 500 m210.600
 Grensejustering av anleggseiendom: 
54060 - 250 m37.000
5406251 - 1 000 m310.600
 Arealoverføring grunneiendom, festegrunn og jordsameie: 
54060 - 250 m214.100
5406251 - 500 m217.700
5406deretter økning per påbegynt 500 m22.200
 Arealoverføring anleggseiendom: 
54060 - 250 m314.100
5406251 - 500 m317.700
5406deretter økning per påbegynt 500 m32.200
 Klarlegging av eksisterende grense, tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning: 
5406Første punkt, eller inntil 100 meter grenselengde4.800
5406deretter per punkt, eller per påbegynt 100 meter grenselengde1.100
 Klarlegging av eksisterende grense, ikke tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning: 
5406For første punkt, eller inntil 100 meter grenselengde6.900
5406deretter per punkt, eller per påbegynt 100 meter grenselengde2.700
5406Timepris for arbeider etter lov om eiendomsregistrering1.210
5407Refusjon av tinglysingsgebyrGjeldende sats

 

 

 

Kapittel 5 - Eierseksjonering

5-1. Generelt

Alle søknadspliktige tiltak etter eierseksjonsloven § 15 skal betale gebyr etter matrisen under. Refusjon av tinglysingsgebyr etter den til enhver tid gjeldende sats (Statens kartverk) kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyret.

5-2. Gebyrsatser

Gebyr etter eierseksjonsloven § 15

Varenr.EierseksjoneringGebyr
5401Seksjonering nybygg, 2-4 seksjoner13.500
5401Seksjonering eksisterende bygg 2-4 seksjoner17.500
5401Tillegg for hver seksjon ut over 4 seksjoner550
5401Oppheve seksjonering5.000
5414Refusjon av tinglysingsgebyrGjeldende sats

For oppmåling av uteareal til eierseksjon gjelder regulativets pkt vedrørende oppmåling av uteareal på eierseksjoner

Kapittel 6 - Konsesjons- og delingssaker (jordloven)

6-1. Generelt

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 14. desember 2011 regulerer i § 2 størrelsen på gebyrene. Det skal ifølge § 3 kun betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv og lignende fra flere eiendommer. Det skal også kun betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om det er flere erververe av samme eiendom.

6-2. Gebyrsatser

Gebyr for søknad om konsesjon for erverv av eiendom og delingssaker etter jordloven

Varenr. Gebyr
 Søknad om konsesjon5.000
5404Søknad om deling etter jordlovens § 122.000

Kapittel 7 - Saker etter forurensingsloven

7-1. Generelt

Kommunens hjemmel for å ilegge gebyr for behandling av saker etter forurensningsloven er hjemlet i lovens § 52 a. Dette omfatter gebyr for behandling av tillatelser og for kontrolltiltak.

7-2. Tilsynsgebyr – spredt avløp og små renseanlegg

Tilsynsgebyr skal betales av alle som har tillatelse etter forurensningsforskriften kap. 12 og 13. Gebyret skal betales årlig, uavhengig av tømmefrekvens.

7-3. Gebyrsatser

Gebyr for forurensningssaker

Varenr.UtslippstillatelseGebyr
5408Anlegg inntil 15 personenheter6.000
5408Anlegg 16 – 50 personenheter9.200
5408Anlegg over 50 personenheter12.000
5408Påkobling til felles privat avløpsanlegg per bolig/boenhet/fritidsbolig1.180
   
 Forurenset grunn 
5408Behandling av tiltaksplan7.300
5408Pålegg om opprydding4.000
   
 Tilsyn og oppfølging 
 Årlig gebyr for tilsyn og kontroll, per anlegg med tillatelse etter forurensingsforskriften kap 12 og 13417
5400Pålegg om tilkobling til kommunalt VA – pbl §§ 27-1 og 27-25.000
   
 Påslippstillatelse, forurensingsforskriften kap 15 og 15 A 
5408Vedtak om påslipp6.000
   
 Dispensasjoner og tillatelser 
5408Dispensasjon fra/tillatelse etter lokale forskrifter gitt i medhold av forurensingsloven4.000

Kapittel 8 - Digitale kart- og eiendomsdata

8-1 Leveranse av digitale kartdata

Kommunale kartdata, inkludert arealplaner og VA-data, bestilles direkte fra kommunen.

Data leveres på SOSI-format.

Ortofoto og detaljerte kartdata (FKB-data, inkludert laserdata) kan bestilles fra godkjente forhandlere. Oversikt over forhandlere finnes på Kartverkets nettsider.

8-2 Formidling av plan-, bygnings- og eiendomsinformasjon

Kart- og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av flere forhandlere. Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra Orkland kommune, og bestemmer selv prisene ut i markedet. Produktprisene justeres årlig i henhold til kommunal deflator.

Følgende produkter leveres:

 • Eiendomsmeglerpakke
 • Eiendomsmeglerpakke Leilighet
 • Eiendomsmeglerpakke ubebygd eiendom
 • Eiendomsinformasjon
 • Grunnkart
 • Ledningskart
 • Målebrev/matrikkelbrev
 • Godkjente bygningstegninger
 • Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
 • Naboliste
 • Opplysninger om Pipe/ildsted
 • Gjeldende regulering/kommuneplan med bestemmelser
 • Innsendte arealplaner
 • Ortofoto
 • Tilknytting til offentlig vann og avløp
 • Atkomst til eiendommen
 • Vannmåler
 • Kommunale avgifter og gebyrer
 • Legalpant
 • Pålegg om utbedring av avløpsanlegg/ulovlighetssaker
 • Byggetillatelser - vedtak

8-3 Sakkyndig bistand

Sakkyndig bistand. Timepris kroner 1.210 eksklusiv merverdigavgift.