Vedtatt av kommunestyret 18.12.2019

A0 Registrering av tiltak

1 Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt 750
2 Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt når kommunen må etterspørre 1.500

A1 Byggesak

1 Nybygg, påbygg, tilbygg og hovedombygging. Gebyret beregnes med grunnlag i tiltakets bruksareal  
  0- 50 m2 4.600
  51 - 70 m2 7.200
  71 - 100 m2 11.500
  101 - 150 m2 14.300
  151 - 250 m2 24.000
  251 - 500 m2 35.800
  >500 m2, grunnpris 35.800
  >500 m2 - tillegg pr. m2 45
2 For hver søknad om igangsettingstilatelse 3.700
3 Lagerbygg og haller, samt driftsbygninger i landbruket som A1 nr. 1
  men maksimalt 24.000
4 Fasadeendringer, vesentlig endring/reparasjon 3.000
5 Innvendige ombygginger 3.000
6 Bruksendring med bygningsmessige arbeider 6.500
7 Bruksendring uten bygningsmessige arbeider 4.000
8 Oppdeling/sammenføying av bruksenheter uten endring av bygg 2.500
9 Øvrige tiltak av mindre omfang og saksbehandling 2.500
10 Midlertidig brukstillatelse 1.500

A2 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg

1 Bygninger under 50 m2 bruksareal/bebygd areal 2.500
2 Bygninger over 50 m2 bruksareal/bebygd areal 5.000

A3 Vesentlige terrenginngrep

1 Tunneller, kulverter, haller og anlegg i fjell, og steinbrudd og grusuttak 5.000
2 Grave- og fyllingsarbeid, enkel løsmasse og fjellarbeid i dagen 2.600
3 Parkeringsplasser >5000 m2 5.000
4 Parkeringsplasser <5000 m2 2.600
5 Lekeplass, idrettsanlegg 2.500
6 Veg-, vann- og avløpsanlegg 4.700
7 Småbåthavn, damanlegg, basseng, brønn og lignende 4.700

A4 Andre tiltak

1 Tekniske installasjoner, skorsteiner 2.600
2 Søknad om oppsetting av skilt, reklame, gjerde, mur, sti m.m. 2.600
3 Øvrige konstruksjoner og anlegg 2.600

A5 Delingstillatelse

1 Tomt i regulert område hvor tomtedeling er fastsatt 2.900
2 Tomt i regulert område hvor tomtedeling ikke er fastsatt 4.300
3 Tomt i uregulert strøk, event. dispensasjoner grunnet planstatus kommer i tillegg 4.300
4 Tilleggsparseller, fradeling av etablerte festetomter og lignende 2.900
5 Oppretting av punktfeste 2.900

A6 Utslippstillatelse

1 Anlegg inntil 15 p.e. 5.600
2 Anlegg 16 p.e. til 50 p.e. 8.500
3 Anlegg > 50 p.e. 11.300
4 Påkobling til felles privat avløpsanlegg pr. bolig/boenhet/fritidsbolig 1.300
5 Tiltaksplan forurenset grunn 7.000

A7 Tilleggsgebyr

1 Dispensasjon politisk behandling 8.000
2 Dispensasjon administrativ behandling 4.600
3 Fravik fra TEK 3.000
4 Sakkyndig bistand og innleide tjenester for saksbehandling (inkl. tilsyn), timepris eks. mva. 1.150
5 Byggesaksbehandling som forutsetter spesiell behandling, timepris 1.150
6 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt: Gebyr knyttet til areal skal korrigeres, i tillegg tilkommer et gebyr på prosent av ordinært gebyr 15 prosent
7 Ny behandling av søknad uten endring (overskridelse av tid § 21.9), % av nytt gebyr 30 prosent
8 Tiltak som krever ansvarsrett, bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt etter medgått
tid, min. 1.150
9 Tiltak som ikke krever ansvarsrett, bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt etter medgått
tid, min. 1.150
10 Tiltak er ikke i tråd med søknadsfritak, men kommunen finner at overtredelsen er av mindre betydning og avstår fra å forfølge ulovligheten, og tiltakshaver søker om etterhåndsgodkjenning etter medgått
tid, min. 1.150
11 Tiltak igangsatt etter søknad er sendt, men før tillatelse foreligger etter medgått
tid, min. 1.150
12 Merarbeid ved ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk
- garasjer og uthus som ikke brukes til beboelse
etter medgått
tid, min. 1.150
13 Merarbeid ved ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk
- bygninger som benyttes til beboelse
etter medgått
tid, min. 1.150

A8 Ansvarsrett

1 Ansvarsrett byggesak 3.200
2 Ansvarsrett for selvbyggere 3.200

A9 Plansaksbehandling

Forhåndskonferanse/avklaringsmøte (trekkes fra ved fullført planbehandling) 10 % av
plangebyr
Forhåndsforespørsel til politisk behandling (trekkes fra ved fullført planbehandling) 10 % av
plangebyr
Behandling av planprogram (trekkes fra ved fullført planbehandling) 10 % av
plangebyr
Reguleringsplan med planareal inntil 10 daa 34.000
Reguleringsplan med planareal 10 daa- 25 daa 45.000
Reguleringsplan med areal > 25 daa 55.000
Store, men lite komplekse planer uavhengig av planens areal 45.000
Vesentlig endring av reguleringsplan 34.000
Mindre endring av reguleringsplan 10.500
Plan for vann og/eller avløpsløsninger 11.500
Sakkyndig bistand, timepris 1.150

A10 Deling i eierseksjoner (tinglysingsgebyr og evt. oppmålingsgebyr kommer i tillegg)

Seksjonering nybygg, 1 (2) - 4 seksjone 10.000
Seksjonering nybygg, 5 eller flere seksjoner - tillegg pr. seksjon 500
Eksisterende bygg og reseksjonering, 1 - 4 seksjoner 14.400
Eksisterende bygg og reseksjonering, 5 eller flere seksjoner, tillegg pr. seksjon 500
Sletting/oppheving 4.100

A11 Jordlovsbehandling §12 - jfr. egen sentral forskrift

Jordlovsbehandling §12 - jfr. egen sentral forskrift 2.000

A12 Behandling av konsesjonssaker, jfr. egen sentral forskrift

Behandling av konsesjonssaker, jfr. egen sentral forskrift 5.000