Vedtatt av kommunestyret 21.12.2022 - Gjeldende fra 1.1.2023

Gebyrregulativ for Orkland kommune for saksbehandling med videre, jf. plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkelloven § 32, eierseksjoneringsloven § 15, forurensningsloven § 52 a, forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, samt lokal forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, forurensningssaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Ved for sen betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter. Det beregnes ikke merverdiavgift på saksbehandlings- og oppmålingsgebyr.

1-2. Fakturerings- og betalingstidspunkt

Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad er mottatt av kommunen.

Med mindre annet er spesifisert, faktureres saken når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken. Kommunen kan kreve inn gebyr på forhånd.

1-3. Gebyrene i regulativet

Gebyrene reflekterer kommunens arbeid med de enkelte sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.

1-4. Tilbaketrekking av søknad

Dersom søknad trekkes tilbake, skal søker betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i behandlingen av søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

1-5. Avslag

Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er sendt klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 prosent av ordinært gebyr. Avslagsgebyr godskrives ikke ved innsending av ny revidert søknad.

1-6. Tilleggsgebyr

Kommunen kan kreve tilleggsgebyr dersom det inngås avtale om bundet framdrift. Dersom det av kapasitetsmessige hensyn ikke er mulig å inngå avtale om bundet framdrift med alle søkere som ber om det, avgjør kommunen hvilke saker som gis prioritet.

1-7. Forhøyet gebyr

Innsendte søknader som ikke tilfredsstiller forskriftsmessige krav eller nødvendig dokumentasjon, kan medføre forhøyet gebyr. Beregningen gjøres med grunnlag i det merarbeid dette representerer, jfr. timepriser for gebyrområdene.

1-8. Kostnader til undersøkelser og utredninger

Kostnader til grunnundersøkelse eller andre tiltak som kommunen krever før søknaden kan behandles, utføres og betales av tiltakshaver. Det samme gjelder for krav om flere undersøkelser/utredninger i plansaker helt fram til sluttbehandling av saken.

1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

 1. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, og har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
 2. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.
 3. Bruksareal (BRA): Bruksareal blir beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
 4. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, kontorenhet, verksted og lager.
 5. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe boligbygning.
 6. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til eierseksjonsloven regnes som selvstendig eiendom.
 7. Fritidsbolig: Bygg som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen. Bygningstype 161 – 163 etter NS-3457.
 8. Kombinasjonseiendom: Eiendom med en eller flere boenheter, samt en eller flere bruksenheter som ikke er bolig. Eiendom med en eller flere boenheter samt en eller flere bygninger for fiskeri eller landbruk klassifiseres som kombinasjonseiendom.
 9. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Dersom bruket ikke har feste- og/eller seksjonsnummer har disse verdien null (0). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).
 10. Næringseiendom: Eiendom som ikke er bolig- eller kombinasjonseiendom. Bygg for offentlige formål klassifiseres som næringseiendom.
 11. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften).
 12. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 13. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.
 14. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift).
 15. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.

Kapittel 2 - Reguleringsplan

2-1. Generelt

Gebyrområdet gjelder saker som omfattes av pbl. kap. 12.

Gebyret er delt i gebyr for oppstartsmøte og for saksbehandling.

2-2. Faktureringstidspunkt

Saksbehandlingsgebyr faktureres i forbindelse med første gangs behandling av planforslag. Kommunen kan avslutte saker hvor det er mer enn ett år siden siste kontakt mellom kommunen og regulant.

Gebyr for oppstartsmøte faktureres etter gjennomført oppstartsmøte. Gebyr for avklaring av reguleringsspørsmål eller pbl. 12-8 faktureres etter vedtak.

2-3. Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

2-4. Gebyrsatser - Private reguleringsplaner

Varenr. Timepris Gebyr
5405 For tjenester som skal faktureres etter medgått tid 1.210
     
  Oppstart, jf. pbl § 12-8  
5405 Oppstartsmøte 10.000
5405 Planinitiativ der politisk utvalg tar stilling til reguleringsspørsmål, jf. pbl § 12-8 første og annet ledd. 10.000
     
  Behandling av planprogram, jf. Pbl § 12-9  
5405 Behandling av planprogram 10 % av plangebyr
     
  Behandlingsgebyr for behandling av planforslag, jf. pbl §§ 12-10, 12-11  
5405 Behandling av forslag til detaljreguleringsplan inntil 1-5 enheter eller inntil 500 m2 næringsareal eller inntil 10 da annet areal 50.000
5405 Behandling av forslag til detaljreguleringsplan inntil 6-10 enheter eller inntil 1000 m2 næringsareal eller > 10 da annet areal 65.000
5405 Behandling av forslag til detaljreguleringsplan over 10 enheter eller over 1000 m2 næringsareal eller > 50 da annet areal 80.000
5405 Behandling av forslag til detaljreguleringsplan med planprogram og konsekvensutredning (etter forskrift om konsekvensutredninger) 160.000
5405 Plan for vann- og/eller avløpsledninger ved private anlegg 12.200
     
  Utfylling eller endring av planforslag, jf. pbl § 12-14 andre ledd  
5405 Mindre reguleringsendringer, pbl § 12-14 annet ledd administrativ behandling 20.000
5405 Mindre reguleringsendringer, pbl § 12-14 annet ledd politisk behandling 25.000
5405 Vesentlige endringer som er å betrakte som ny sak etter §12-14 første ledd, gebyr legges som om det er en ny sak  
     
  Trekk av planforslag  
  Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra regulant skal regulanten betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.  
5405 For saker som trekkes etter varsel om oppstart, men før innsendt planforslag er mottatt 10 %
5405 For saker som avsluttes etter innsendt planforslag, men før førstegangsvedtak 80 %

Kapittel 3 - Bygge- og delesaksbehandling

3-1. Generelt

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, nemlig rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. For boligbygg er ofte kompleksiteten et resultat av antall boenheter, og dette gjenspeiles i regulativet. For andre bygg er det mer den generelle størrelsen som er avgjørende for saksbehandling. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige, gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner samt gebyr for kart i henhold til gjeldende regulativ.

3-2. Gebyrberegning

Samlet gebyr skal dekke saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll samt kommunens veilednings- og tilsynsvirksomhet.

Alle gebyrer utstedes til tiltakshaver. Det tas gebyr per bygning/byggesak. Det tas ikke gebyr for nødvendige tekniske hjelpemidler som rampe, trappeheis o.l. For kombinasjonseiendom beregnes gebyret etter de enkelte delene.

3-3. Tilsyn

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende. Inntil 30 prosent av byggesaksgebyrene går til å dekke kostnadene med kommunens tilsynsvirksomhet.

3-4. Ulovlig byggearbeid

For uaktsomme eller forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl § 32-8, kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser i byggesaksforskrifta § 16-1. Det vises til plan- og bygningslovens § 32-8 og til kapittel 16 i forskrift om byggesak med veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr. Det vises til plan- og bygningslovens § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.

3-5. Timepris

For de tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter pbl, gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon og tilsyn. Gjeldende timesats følger av regulativet under.

3-6. Refusjoner vedrørende søknader som trekkes eller returneres

Når en sak trekkes etter at igangsettingstillatelse er gitt eller ved bortfall av tillatelse i hht pbl § 21- 9 første ledd, refunderes ikke noe gebyr. Gebyr for godkjenning av foretak/ ansvarsretter/ dispensasjoner refunderes ikke.

3-7. Søknader som vurderes etter pbl. § 20-5 g

Dette er søknader som etter en vurdering av saksbehandler kommer inn under pbl § 20-5 punkt g: andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten.

3-8. Deling av grunneiendommer og arealoverføring

Dersom søknad om deling godkjennes, kan oppmålingsforretning utføres i henhold til matrikkelloven. Gebyr etter 3-9 gjelder bare for behandling etter plan- og bygningsloven, og et eget gebyr for oppmålingsforretning kommer i tillegg, se kapittel 4.

3-9. Gebyrsatser

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver - PBL § 2-4

Varenr. Mindre tiltak Gebyr
5400 § 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK10 § 3-1 a.) tilbygg 0 - 50 m2 5.000
5400 § 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK10 § 3-1 b.) frittliggende 0 - 50 m2 5.000
5400 § 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK10 § 3-1 b.) frittliggende 51 - 70 m2 7.800
  Tillegg for  
5400 § 20-4 b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket (SAK10 § 3-2) 13.000
5400 § 20-4 b. Tilbygg til alminnelige driftsbygninger i landbruket (SAK 10 §3-2) 7.000
5400 § 20-4 c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg - max 2 år 11.000

Tiltak som krever søknad med ansvarsrett og tillatelse, PBL § 20-3

Varenr. Boligbygg (inkludert fritidshus) maks gebyr kr. 500.000,- Gebyr
5400 For bygning med én boenhet, inkludert garasje/uthus inntil 50 m2 26.000
5400 Tillegg per boenhet i flerboligbygg, rekkehus, kjedehus, inkluderer også sokkelleilighet/bileilighet, begrenset oppad til 10 boenheter 5.500
5400 Tillegg per boenhet utover 10 boenheter 2.750
5400 Til- og påbygg/ ombygging nye boenheter per enhet 15.000
5400 Til- og påbygg/ ombygging annet 10.000
     
  Alle andre tiltak på boligeiendom/fritidseiendom  
5400 Større garasjer etc. > 50 m2 8.000
5400 Anneks 6.000
5400 Murer/levegger/gjerde/brygger/basseng etc 4.000
5400 Rehabilitering, oppføring og riving av pipe/skorstein 3.900
     
  Alle andre bygg, til- og påbygg, minimum maks. gebyr kr 500.000,-  
  Nye bygg 0 - 100 m2 15.000
  Nye bygg 101 m2 (kr per per m2) 30
  Tilbygg 0 - 100 m2 7.000
  Tilbygg 101 -(kr per m2) 30
 

Driftsbygning i landbruket, parkeringskjeller, drivhus, lagerhaller, telekommunikasjonsanlegg o.l.
Reduksjon for det arealet som overstiger 100 m2, for nye bygg og tilbygg

50 % avslag
     
  Ramme og igangsettingstillatelse (IG)  
5400 For hver igangsettingstillatelse (IG) 5.000
5400 %-tillegg for rammetillatelse 20 % tillegg til fastpris

Vesentlige terrenginngrep

Varenr. Terrenginngrep Gebyr
5400 Tuneller, kulverter, haller og anlegg i fjell, og steinbrudd og grusuttak 6.000
5400 Grave- og fyllingsarbeid, enkel løsmasse og fjellarbeid i dagen 3.000
5400 Parkeringsplasser 5.000
5400 Veg-, vann- og avløpsanlegg 6.000
5400 Småbåthavn, damanlegg, kai og lignende 7.500

Diverse tiltak

Varenr. Diverse tiltak Gebyr
5400 Bygningstekniske installasjoner og VA-anlegg, (pbl. § 20-1 a og f) 6.000
5400 Vesentlige terrenginngrep, støttemurer, støyskjerm etc. (pbl. § 20-1 k) 7.800
5400 Øvrige konstruksjoner og anlegg, herunder private avløpsanlegg og olje/fettutskiller 4.000
5400 Skilt / reklame/ sti / mur/gjerde/levegg og lignende 4.000
5400 Idrettsanlegg/parkanlegg 5.000
5400 Innvendig ombygging 5.000
5400 Mindre fasadeendring som innsetting av nytt vindu, ny dør, balkong/veranda inntil 15 m2. Ikke tillegg for bevaringsverdig bygningsmiljø og bevaringsverdig bygg 4.000
5400 Større fasadeendring på boligbygg med inntil 3 boenheter, fritidsboliger, uthus og garasjer, andre bygg inntil 100 m2 5.500
5400 Fasadeendringer på større bygg 6.500
5400 Tillegg for behandling av fasadeendring i bevaringsverdig bygningsmiljø og bevaringsverdige bygg 4.500

Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl. kap. 19

Varenr. Dispensasjonssøknader / fravik fra teknisk forskrift Gebyr
5400 Dispensasjon for fortetting / ny tomt i regulert område + ny bolig / fritidsbolig i 100-meters beltet 25.000
5400 Dispensasjon for søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig søker etter pbl § 20-3. Administrativ behandling 10.000
5400 Dispensasjon for søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig søker etter pbl § 20-3. Politisk behandling 15.000
5400 Dispensasjon for søknadspliktige tiltak uten krav om ansvarsrett, og tiltak som ikke er søknadspliktig etter pbl §§ 20-4 og 20-5. Administrativ behandling 3.000
5400 Dispensasjon for søknadspliktige tiltak uten krav om ansvarsrett, og tiltak som ikke er søknadspliktig etter pbl §§ 20-4 og 20-5. Politisk behandling 6.000
5400 Dispensasjon fra andre forhold, lov, forskrift, plan, avstandskrav, etc 7.800
5400 Fravik fra teknisk forskrift 5.000

Søknad om endring av tillatelse

Varenr. Endringssøknader Gebyr
  Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad Fast pris
5400 Bolig / fritidsbygg /deling 6.000
5400 Andre bygg og anlegg 6.000
5400 Mindre tiltak jf pbl § 20-4 3.000

Bruksendring, pbl. § 20-1 d.

Varenr. Gebyr for ombygging kommer i tillegg Gebyr
5400 Bruksendringer av mindre del av bolig – fra tilleggsdel til hoveddel 4.200
5400 Sammenføying av bruksenheter uten endring av bygningsmessig art 3.000
5400 Oppdeling av bruksenheter uten endring av bygningsmessig art 6.000
5400 Bruksendring, hele bygg/ større bygg/ næringsbygg – gjelder ikke ved totalombygging. Da benyttes punktene som for nybygg § 20-3 12.000

Riving, pbl. § 20-1 e

Varenr. Riving. Gebyr per bygning. Riving av mindre bygg beregnes etter pbl §20-4 Gebyr
5400 Riving, tiltak som krever avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse/høring 6.000
5400 Riving, andre tiltak 2.700

Ansvarsretter og ferdigattest

Varenr. Søknad om ansvarsrett Gebyr
5400 Selvbygger 3.400
5400 Søknad om godkjenning i tiltaksklasse 1 for foretak som ikke oppfyller formalkravene i SAK10 § 11-4, 6. ledd. 2.200
     
  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest  
5400 Midlertidig brukstillatelse 3.000
5400 Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsettingstillatelse er gitt eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse er gitt 3.000

Deling av grunneiendommer - pbl. § 20-1 m.

Varenr. Gebyr for eventuell dispensasjon, og jordlovsbehandling (se kap. 6) kommer i tillegg Gebyr
5403 Deling i områder hvor tomteinndeling framgår av vedtatt plan 5.500
5403 Deling etter punktet ovenfor, fra og med parsell 2, per. parsell 1.000
5403 Deling hvor tomten er vurdert i dispensasjonssak 5.500
5403 Deling i uregulert strøk, eller i regulert strøk hvor tomteinndeling ikke framgår av vedtatt plan, hvor det ikke er nødvendig med dispensasjon 11.000
5403 Fradeling av tilleggsareal inntil 250 m2 4.500
5403 Fradeling av tilleggsareal over 250 m2 5.500

Behandling av refusjonssaker – pbl kap. 18

Varenr. Gebyr for eventuell dispensasjon kommer i tillegg Gebyr
5400 Gebyr for behandling av refusjonssaker fastsettes etter en prosentsats på 2,5 som beregnes av godkjent regnskap i henhold til pbl. § 18-9. Minstegebyr er kr 50 000 2,5 % av godkjent regnskap, min. 50 000

Merarbeid og avbruddsgebyr

Varenr.   Gebyr
5400 Merarbeid i forbindelse med etterspørring av søknader om tiltak eller midlertidig brukstillatelse/ferdigattest der tiltaket allerede er tatt i bruk 1.500
5400 Tiltak som meldes inn, hvor kommunen finner at tiltaket ikke er i tråd med søknadsfritak, og tiltakshaver søker om etterhåndsgodkjenning 800
5400 Mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten etter pbl § 20-5, bokstav g (med skriftlig vurdering) 800
5400 Søknad som trekkes før vedtak, men hvor kommunen har svart 2.000
5400 Søknad som returneres ubehandlet pga ikke komplettert, etter mangelbrev og en purring 2.000

Kapittel 4 - Oppmålingsforretning

4-1. Generelt

Alle oppmålingsforretninger etter matrikkelloven er gebyrpliktige. Sammenslåing av matrikkelenheter er gratis, men det kan påløpe gebyr for matrikkelbrev. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyrkravet.

4-2. Vintertid

Den generelle behandlingsfristen på 16 uker for saker etter matrikkelloven, skal ikke løpe i perioden 1. november til 30. april. Jfr. matrikkelforskriftens § 18, 3. ledd og § 2 i lokal forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning.

4-3. Timepris

For de tjenester som ikke er omtalt eller passer inn i regulativet, men som krever behandling etter matrikkeloven, gjelder et gebyr etter medgått tid.

For kompliserte og tidkrevende saker der arbeidet til kommunen vil klart overstige hva som dekkes inn gjennom de enkelte gebyrene kan kommunen på forhånd velge at det skal faktureres etter medgått tid.

Timepris gjelder også for registrering av private grenseavtaler, registrering av eksisterende jordsameie, matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, klarlegging av rettigheter og for avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering.

4-4. Klargjøring av eksisterende grenser

Ved klarlegging av eksisterende grenser beregnes gebyret etter lengden på grenselinjene som er oppmålt (eventuelt per oppmålt grensepunkt ved særlig lange grenselinjer med få punkt). Ved oppmåling av tilleggsareal beregnes det gebyr for tilleggsarealet basert på areal. Eventuelle grensepunkt som rekvirenten ønsker klarlagt utover dette (for eksempeløvrige grenselinjer av eiendommen som tilleggsarealet skal sammenslås med) beregnes det i tillegg gebyr for lengden på grenselinjene som klarlegges.

4-5. Gebyrsatser

Oppmålingstjenester

Varenr.   Gebyr
  Oppretting av grunneiendom, festegrunn eller punktfeste:  
5406 Punktfeste 9.900
5406 0 - 500 m2 17.700
5406 501 - 2000 m2 21.900
5406 2001 - 10 000 m2 økning per påbegynte 1 000 m2 2.200
5406 deretter økning per påbegynt 10 000 m2 opp til 100 000 m2 2.200
  Oppretting av grunn for landbruksformål, eller allmennyttige formål:  
5406 faktureres etter medgått tid, med minstepris 9.900
  Oppretting av tilleggsareal, som skal sammenføyes med eksisterende grunneiendom:  
5406 0 - 250 m2 7.000
5406 251 - 500 m2 10.600
5406 501 - 750 m2 14.100
5406 751 - 1 000 m2 17.700
5406 deretter økning per påbegynt 1 000 m2 2.200
  Oppmåling av uteareal per eierseksjon:  
5406 0 - 50 m2 9.900
5406 51 - 250 m2 14.100
5406 251 - 2 000 m2 21.900
5406 deretter økning per påbegynt 1 000 m2 2.200
  Oppretting av anleggseiendom:  
5406 0 - 2 000 m3 21.900
5406 deretter økning per påbegynt 1 000m3 2.200
  Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning:  
5406 som overstående punkt 1-5, med ett tillegg på 3.700
  Grensejustering av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie:  
5406 0 - 250 m2 7.000
5406 251 - 500 m2 10.600
  Grensejustering av anleggseiendom:  
5406 0 - 250 m3 7.000
5406 251 - 1 000 m3 10.600
  Arealoverføring grunneiendom, festegrunn og jordsameie:  
5406 0 - 250 m2 14.100
5406 251 - 500 m2 17.700
5406 deretter økning per påbegynt 500 m2 2.200
  Arealoverføring anleggseiendom:  
5406 0 - 250 m3 14.100
5406 251 - 500 m3 17.700
5406 deretter økning per påbegynt 500 m3 2.200
  Klarlegging av eksisterende grense, tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning:  
5406 Første punkt, eller inntil 100 meter grenselengde 4.800
5406 deretter per punkt, eller per påbegynt 100 meter grenselengde 1.100
  Klarlegging av eksisterende grense, ikke tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning:  
5406 For første punkt, eller inntil 100 meter grenselengde 6.900
5406 deretter per punkt, eller per påbegynt 100 meter grenselengde 2.700
5406 Timepris for arbeider etter lov om eiendomsregistrering 1.210
5407 Refusjon av tinglysingsgebyr Gjeldende sats

 

 

 

Kapittel 5 - Eierseksjonering

5-1. Generelt

Alle søknadspliktige tiltak etter eierseksjonsloven § 15 skal betale gebyr etter matrisen under. Refusjon av tinglysingsgebyr etter den til enhver tid gjeldende sats (Statens kartverk) kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyret.

5-2. Gebyrsatser

Gebyr etter eierseksjonsloven § 15

Varenr. Eierseksjonering Gebyr
5401 Seksjonering nybygg, 2-4 seksjoner 13.500
5401 Seksjonering eksisterende bygg 2-4 seksjoner 17.500
5401 Tillegg for hver seksjon ut over 4 seksjoner 550
5401 Oppheve seksjonering 5.000
5414 Refusjon av tinglysingsgebyr Gjeldende sats

For oppmåling av uteareal til eierseksjon gjelder regulativets pkt vedrørende oppmåling av uteareal på eierseksjoner

Kapittel 6 - Konsesjons- og delingssaker (jordloven)

6-1. Generelt

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 14. desember 2011 regulerer i § 2 størrelsen på gebyrene. Det skal ifølge § 3 kun betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv og lignende fra flere eiendommer. Det skal også kun betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om det er flere erververe av samme eiendom.

6-2. Gebyrsatser

Gebyr for søknad om konsesjon for erverv av eiendom og delingssaker etter jordloven

Varenr.   Gebyr
  Søknad om konsesjon 5.000
5404 Søknad om deling etter jordlovens § 12 2.000

Kapittel 7 - Saker etter forurensingsloven

7-1. Generelt

Kommunens hjemmel for å ilegge gebyr for behandling av saker etter forurensningsloven er hjemlet i lovens § 52 a. Dette omfatter gebyr for behandling av tillatelser og for kontrolltiltak.

7-2. Tilsynsgebyr – spredt avløp og små renseanlegg

Tilsynsgebyr skal betales av alle som har tillatelse etter forurensningsforskriften kap. 12 og 13. Gebyret skal betales årlig, uavhengig av tømmefrekvens.

7-3. Gebyrsatser

Gebyr for forurensningssaker

Varenr. Utslippstillatelse Gebyr
5408 Anlegg inntil 15 personenheter 6.000
5408 Anlegg 16 – 50 personenheter 9.200
5408 Anlegg over 50 personenheter 12.000
5408 Påkobling til felles privat avløpsanlegg per bolig/boenhet/fritidsbolig 1.180
     
  Forurenset grunn  
5408 Behandling av tiltaksplan 7.300
5408 Pålegg om opprydding 4.000
     
  Tilsyn og oppfølging  
  Årlig gebyr for tilsyn og kontroll, per anlegg med tillatelse etter forurensingsforskriften kap 12 og 13 417
5400 Pålegg om tilkobling til kommunalt VA – pbl §§ 27-1 og 27-2 5.000
     
  Påslippstillatelse, forurensingsforskriften kap 15 og 15 A  
5408 Vedtak om påslipp 6.000
     
  Dispensasjoner og tillatelser  
5408 Dispensasjon fra/tillatelse etter lokale forskrifter gitt i medhold av forurensingsloven 4.000

Kapittel 8 - Digitale kart- og eiendomsdata

8-1 Leveranse av digitale kartdata

Kommunale kartdata, inkludert arealplaner og VA-data, bestilles direkte fra kommunen.

Data leveres på SOSI-format.

Ortofoto og detaljerte kartdata (FKB-data, inkludert laserdata) kan bestilles fra godkjente forhandlere. Oversikt over forhandlere finnes på Kartverkets nettsider.

8-2 Formidling av plan-, bygnings- og eiendomsinformasjon

Kart- og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av flere forhandlere. Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra Orkland kommune, og bestemmer selv prisene ut i markedet. Produktprisene justeres årlig i henhold til kommunal deflator.

Følgende produkter leveres:

 • Eiendomsmeglerpakke
 • Eiendomsmeglerpakke Leilighet
 • Eiendomsmeglerpakke ubebygd eiendom
 • Eiendomsinformasjon
 • Grunnkart
 • Ledningskart
 • Målebrev/matrikkelbrev
 • Godkjente bygningstegninger
 • Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
 • Naboliste
 • Opplysninger om Pipe/ildsted
 • Gjeldende regulering/kommuneplan med bestemmelser
 • Innsendte arealplaner
 • Ortofoto
 • Tilknytting til offentlig vann og avløp
 • Atkomst til eiendommen
 • Vannmåler
 • Kommunale avgifter og gebyrer
 • Legalpant
 • Pålegg om utbedring av avløpsanlegg/ulovlighetssaker
 • Byggetillatelser - vedtak

8-3 Sakkyndig bistand

Sakkyndig bistand. Timepris kroner 1.210 eksklusiv merverdigavgift.