Retningslinjer for tildeling av midler

Vedtatt av Orkland kommunestyre den 4.3.2020

 1. Formålet med å gi tilskudd er å inspirere til istandsetting av bevaringsverdige bygninger, bygningsmiljø og anlegg etter antikvariske prinsipper. Tilskudd kan gis til tiltak innenfor hele kommunen, men med særlig fokus på bygninger og prosjekter i de historisk bevaringsverdige områdene Nerøra, Småøran og Bjørnli.
 2. Søknadsfrist er 1. februar og 1. september. Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse fatter vedtak om tildeling.
 3. De tiltakene som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven skal være godkjent av bygningsmyndighetene før igangsetting og midler tildeles.
 4. Vedtak om tildeling av midler kan påklages til kommunens klagenemnd. Klagefristen er 3 uker fra søkeren mottar melding om vedtak.
 5. Tilskudd kan tildeles private eiere og ideelle organisasjoner.
 6. Det kan søkes om støtte til følgende tiltak:
  -  Innleie av spesialkompetanse innenfor bygningsvern/arkitektur.
  -  Utbedringstiltak for enkeltbygg, som tar sikte på bevaring av eller tilbakeføring til bygningens opprinnelige, dokumenterte byggestil, utvendig eller innvendig.
 7. Arbeidet må utføres i henhold til antikvariske prinsipper:
  -  at endringer gjøres slik at de i størst mulig grad er reversible
  -  at en beholder originale bygningsdeler
  -  at dersom originale bygningsdeler må skiftes ut så skiftes kun det nødvendigste
  -  at en dokumenterer originale bygningsdeler for ettertiden (for eksempel legges på loft)
  -  at det ved tilbakeføring eller supplement lages gode kopier, det vil si bygningsdeler med identiske proporsjoner, detaljer, materialer og farger som de opprinnelige
  -  at det ved utbedringer tas utgangspunkt i det bestående huset. Opprinnelig bygningskropp må vises, og en lar det som skal gjøres skje på husets premisser
  -  at det er bedre å tilføye noe nytt enn å trekke fra noe gammelt
  -  at for vinduer betyr kopi at de er identiske med de opprinnelige når det gjelder vindu- og glassformater, sprossen er gjennomgående og samme tykkelse, innfesting av glasset (kitt), hengsling, belistning som er høvlet
 8. Det innvilges tilskudd på inntil 50 % av kostnadsoverslaget som fremgår av søknaden, begrenset oppad til 50.000 kr.
 9. Følgende må vedlegges søknaden:
  -  Detaljert beskrivelse av planlagt arbeid, materialbruk mv.
  -  Kostnadsoverslag over arbeider
  -  Tegninger og bilder
 10. Tilskuddet utbetales etter at arbeidene er utført og godkjent, og når kopi av regnskap/kvitteringer og bilder av utført prosjekt er levert inn til kommunen.
 11. Dersom ferdig resultat ikke er i samsvar med søknad kan det gi reduksjon/eventuelt bortfall av tilskudd.
 12. Arbeidene må ferdigstilles innen 3 år etter at tilsagn er gitt. Dersom arbeidene ikke er ferdigstilt innen 3 år etter at tilsagn er gitt, går beløpet det er gitt tilsagn på tilbake til fondet.
 13. Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse kan endre disse reglene.

Oppdatert 6.5.2020