Vedtak

Vedtatt av Orkland kommunestyre 23. juni 2021
Hjemmel i kommuneloven 5 5-13, 55-14, 58-3, 58-4, 58-6, 58-10

§ 1 Formål

Forskriften omhandler arbeidsgodtgjøring, dekning av økonomiske tap og påførte utgifter. Forskriften gjelder for de folkevalgte i Orkland kommune.

Ansatte i Orkland kommune som i kraft av sin stilling deltar i folkevalgte organ, godtgjøres ikke etter dette reglementet.

Forskrift for godtgjøring vedtas av det sittende kommunestyret i Orkland kommune det året det avholdes valg til kommunestyre og fylkesting.

§ 2 Generelle bestemmelser

All godtgjøring beregnes nivåmessig ut fra 100 prosent av stortingsrepresentantenes faste årsgodtgjøring. Godtgjøringen endres automatisk ved endring av stortingsrepresentantenes godtgjøring.

Folkevalgte med stillingsressurs og møtegodtgjøring får sin godtgjøring utbetalt pr måned Folkevalgte med stillingsressurs får sin godtgjøring utbetalt som lønn med feriepenger.

Samlet godtgjøring skal ikke for noen overstige 100 prosent av ordførers godtgjøring.
Det er mulig å frasi seg hele eller deler av frikjøp og møtegodtgjøring. Frasigelse regnes som mindreutgift for kommunen, og medfører ikke rettigheter utover de ordinære bestemmelsene i reglementet.

Ved tjenestefrikjøp trekkes den faste godtgjøringen forholdsmessig for den tid tjenestefriheten varer. Ved endelig uttreden stoppes utbetaling av fastgodtgjøringen.

§ 3 Folkevalgtes rettigheter og plikter

Folkevalgte behandles etter reglene om frilansere i folketrygdloven. Orkland kommune skal sikre folkevalgtes rettigheter knyttet til sykepenger, forsikring, permisjon og pensjon.

§ 4 Fravær og ferie

Sykefravær meldes til ordfører og sekretariatet første fraværsdag om mulig. Ferie avtales med ordfører og meldes til sekretariatet. Annet fravær må avklares med ordfører og meldes sekretariatet.

Ved tjenestefrihet og lengre tids fravær trekkes den faste godtgjøringen forholdsmessig for den tid tjenestefriheten varer. Ved endelig uttreden stoppes utbetalingen av den faste godtgjøringen.

Ved fravær uten arbeidsgiverperiode, for eksempel foreldrepenger, svangerskapspenger og pleiepenger utbetaler Nav fra første dag.

Orkland kommune dekker godtgjørelse for de 16 første dagene av et sykefravær. Folkevalgte som blir sykemeldt utover dette, må kontakte Nav for å få utbetalt kompensasjonen direkte. NAV dekker kun sykepenger opp til 6G. Orkdal kommune dekker et eventuelt tap av pensjonsgivende inntekt utover dette.

§ 5 Forsikring og permisjon

Folkevalgte med stillingsressurs meldes inn i KLPs pensjonsordning. Disse er samtidig dekket av gruppelivs- og ulykkes-/yrkesforsikring.

Folkevalgte med stillingsressurs som faller utenfor pensjonsordningen, skal etter særskilte regler sikres at de ikke taper pensjonsrettigheter i sitt arbeidsforhold som følge av kommunale verv.

Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barnepassers sykdom, har representantene rett til å beholde godtgjørelsen etter tilsvarende regler for tilsatte i kommunen etter arbeidsmiljøloven kapittel 12, folketrygdloven kapittel 14 og reglene i Hovedtariffavtalen i kommunen om permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon, amming og barns og barnepassers sykdom.

§ 6 Ettergodtgjøring

Ordfører og varaordfører gis ved avslutning av vervet ettergodtgjøring inntil 3 måneder. Ettergodtgjøring bortfaller ved inntreden i ny stilling.

§ 7 Frikjøp av ordfører og varaordfører

a)  Ordfører

Ordfører arbeider med kommunens saker i 100 prosent stilling.

Ordfører ytes en fast årsgodtgjøring som er 100 prosent stortingsrepresentantenes faste årsgodtgjøring.

Godtgjøringen dekker alle oppdrag som ligger til utøvelse av vervet som ordfører og verv i kommunale organer. Ordfører mottar ingen ytterligere møtegodtgjøring.

b)  Varaordfører

Varaordfører arbeider med kommunale saker i 100 prosent stilling.

Varaordfører ytes en fast godtgjøring som er 80 prosent stortingsrepresentantenes faste årsgodtgjøring.

Godtgjøringen dekker alle oppdrag som ligger til utøvelse av vervet som varaordfører og verv i kommunale organer. Varaordfører mottar ingen ytterligere møtegodtgjøring

c)  Telefongodtgjøring

Ordføreren og varaordføreren har kommunenes telefonordning.

§ 8 Fast godtgjørelse og variable møtegodtgjørelser

a)  Møtegodtgjøring

Det gis møtegodtgjøring til alle representanter i kommunestyre, hovedutvalg, kontrollutvalg og andre styrer råd og utvalg.

Medlemmer av formannskap, hovedutvalgsleder og kontrollutvalgsleder som har fast godtgjøring gis ikke møtegodtgjøring i nevnte utvalg. I kommunestyremøter gis alle møtegodtgjøring unntatt ordfører og varaordfører.

b)  Tabell godtgjøring

VervFast årlig godtgjøring
Ordfører100 % av stortingsrepresentant
Varaordfører80 % av stortingsrepresentant
Fast formannskapsmedlem6 % av ordførers godtgjøring
Hovedutvalgsleder
Leder i kontrollutvalg
6 % av ordførers godtgjøring
Gruppeledere1 og 2 representanter - 4% av ordførers godtgjøring. 3 eller flere representanter - 6% av ordførers godtgjøring
Leder i eldreråd
Leder i råd for personer med nedsatt funksjonsevne 
Leder i ungdomsråd
Kr. 2000 pr år. I tillegg gis møtegodtgjøring
VervGodtgjøring per møte
Kommunestyremedlem
Hovedutvalgsmedlem
Kontrollutvalgsmedlem
Varamedlem som møter
Fra 0-2 timer kr. 700. 
Deretter kr. 250 per time
Politisk valgte medlemmer og varamedlemmer i andre styrer, råd og utvalgFra 0-2 timer kr. 700. 
Deretter kr. 250 pr time

Tapt arbeidsgodtgjøring kommer i tillegg.
Kommunalt ansatte får fri med lønn.

c)  Kurs og konferanser

Hovedutvalgsledere eller ordfører skal godkjenne deltakelse på eksterne kurs og konferanser.

Det gis ikke møtegodtgjøring for deltakelse på kurs og konferanser. Det gis tapt arbeidsfortjeneste og godtgjøring for reiseutgifter.

d)  Stedfortreder

Ved langvarig fravær ved f.eks. sjukdom for ordfører eller andre med fast godtgjøring (f.eks. nestleder som må gå inn som leder) kan stedfortreder tilstås samme godtgjøring som den en er stedfortreder for. Formannskapet avgjør slike saker.

§ 9 Erstatning i tap av inntekt

Eventuell tap av arbeidsfortjeneste skal godtgjøres etter gjeldende satser. Erstatning for tap av ordinær arbeidsinntekt er kr. 1400 pr. dag, dvs. 186,67 pr time uten legitimasjon.

Dersom erstatningskravet legitimeres, ytes inntil kr. 2800 pr. dag. Som full dag regnes 7,5 timer eller mer. Ved lavere avkortes godtgjørelsen tilsvarende.

Det betales ikke tapt arbeidsfortjeneste og vikar for samme periode eller noen annen form for dobbel godtgjøring.

Møtegodtgjøring og erstatning for tap i ordinær arbeidsinntekt kan etter nærmere avtale konverteres til «frikjøp».

Ordfører og varaordfører har ikke rett til erstatning for tap i arbeidsinntekt i tillegg til sine godtgjøringer.

§ 10 Utlegg

a)  Omsorgsarbeid

Sats på barnepass eller omsorgsoppgaver er maks 1400 pr. dag. Som full dag regnes
7,5 timer eller mer. Ved lavere avkortes godtgjørelsen tilsvarende dvs. 186,67 pr time.

b)  Reiser

Reiseutgifter i kommunal sammenheng og gruppemøter etter møteplan refunderes etter statens regulativ.

Representantene leverer reiseregning månedsvis.

Reisegodtgjøring på gruppemøter gjelder møtende politiske representanter.

§ 11 Utbetalingsrutiner

Sekretærene i det enkelte utvalg er ansvarlig for å rapportere hvem som har rett til møtegodtgjøring pr. møte. Oppgaven må sendes så raskt som mulig etter den enkelte måneds oppsatte møter for å komme til utbetaling påfølgende måned.

Representanten må selv raskt som mulig etter den enkelte måneds oppsatte møter fylle ut og levere inn skjema med krav om dekning av reiseutgifter og erstatning for tap av arbeidsinntekt.

§ 12 Fortolkninger

Myndighet til å avgjøre legitimasjon- og fortolkningsspørsmål legges til rådmannen.

§ 13 Klagesaker

Administrasjonen behandler klagesaker vedrørende tolkning av reglementet og innstiller overfor formannskapet som avgjør.

§ 14 Evaluering og ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra 01.07.2021.