Om barnehagene i Orkland

Orkland kommune har søknadsfrist for barnehageplass 1. mars hvert år.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes for, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet er født.

Det ovennevnte er hjemlet i barnehagelovens §12 a. Rett til plass i barnehage. Orkland kommune har imidlertid utvidet retten til barnehageplass utover dette: 

Opptak for barn som fyller ett år i løpet av desember, januar, februar, mars, april og mai har rett på plass måneden etter fylte et år. Søknadsfrist 1.oktober.

Flytter du til Orkland kommune i løpet av barnehageåret, har barnet ditt rett på plass innen tre måneder fra søknadsdato.

Det foretas ikke inntak av nye barn i juni og juli.

Orkland kommune er ett opptaksområde. Det betyr at ikke alle nødvendigvis får førsteønsket oppfylt når det gjelder hvilken barnehage man får plass i. Vi tilstreber imidlertid å imøtekomme ønsker så langt det lar seg gjøre.

Om Grøtte barnehage

Grøtte barnehage ligger i Grøtte skolekrets på Fannrem. Vi har åtte avdelinger med i alt 160 barn. Barnehagen ligger landlig til med mye skog og store grøntarealer rundt oss. Vi har en flott bålplass og grillhytte som gir fine muligheter til uteaktiviteter. I vårt store amfi framføres både sang og teaterstykker. Hos oss kan barna utfolde seg og kreativiteten blomstre. Trygghet, gode opplevelser, mestring og glede er viktig for oss.

I Grøtte barnehage legger vi vekt på å øve opp sosiale ferdigheter. Det skaper samhold og samhørighet - det skal kjennes godt å være en venn. 

Åpningstider

Barnehagen er åpen hverdager fra kl 06:45 - 16:30

Progresjonsplan «Barns kropp, seksualitet og grenser»

               
1-2 år

 • Får erfaringer med språk og begreper om kroppen
 • Får erfaringer med andres grenser
 • Får erfaringer med å si/vise stopp
 • Får begynnende kjennskap til egen tilhørighet og nære familie
 • Gis ord på følelser og blir anerkjent for sine egne følelser og utrykk
 • Blir møtt på deres nysgjerrighet på egen kropp med åpenhet

2-3 år

 • Etablerer språk og begreper om kroppen
 • Får kunnskap om kroppens funksjoner og likheter/ulikheter i forhold til kjønn og alder
 • Får erfaring med å sette grenser og respekterer andres grenser
 • Blir støttet av voksne når de setter grenser og blir satt grenser for
 • Kan sette ord på følelser
 • Får erfaring med å trøste og hjelpe andre barn og si ifra til personalet når det trenger hjelp
 • Blir anerkjent når de har et behov for hjelp

3-4 år

 • Er trygg på egen kropp, utseende og identitet
 • Får kjennskap til ulike familiekonstellasjoner
 • Øver på å si ifra og sette grenser
 • Øver på å vise respekt for andres kropp og grenser
 • Øve på å sette ord på egne følelser
 • Får bevissthet om gode, vonde og ulovlige berøringer
 • Får støtte til å sette ord på andres følelser, og å håndtere egne følelser på en hensiktsmessig måte
 • Barn trøster og hjelper andre barn og si ifra til personalet når barn trenger hjelp
 • Får kjennskap til begrepet hemmeligheter (Hva er en hemmelighet?)

4-6 år

 • Setter grenser for seg selv, sier stopp og sier ifra til voksne
 • Få kunnskap om ulike måter å lage barn på (naturlig, prøverør, surrogati)
 • Blir bevisstgjort i forhold til gode og vonde hemmeligheter, og gode, vonde og ulovlige berøringer
 • Setter ord på egne og andres følelser
 • Har tro på seg selv og har god selvfølelse
 • Øve på å snakke med noen og fortelle vanskelige ting
 • Øve på å respektere andres grenser, kropp og utseende